Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
08/06/2017, 1,1229 09/06/2017, 1,1176 12/06/2017, 1,1221 13/06/2017, 1,1217 14/06/2017, 1,1203 15/06/2017, 1,1166 16/06/2017, 1,1167 19/06/2017, 1,1199 20/06/2017, 1,1156 21/06/2017, 1,1147 22/06/2017, 1,1169 23/06/2017, 1,1173 26/06/2017, 1,1187 27/06/2017, 1,1278 28/06/2017, 1,1375 29/06/2017, 1,1413 30/06/2017, 1,1412 03/07/2017, 1,1369 04/07/2017, 1,1353 05/07/2017, 1,1329 06/07/2017, 1,1385 10/07/2017, 1,1387 11/07/2017, 1,1405 12/07/2017, 1,1449 13/07/2017, 1,1417 14/07/2017, 1,1415 17/07/2017, 1,1462 18/07/2017, 1,1555 19/07/2017, 1,1533 20/07/2017, 1,1485 Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη-ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,00
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,25
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,4
  Ισχύουν από 16/3/2016
 
 

Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ
Σύνδεσμος για το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος
Συνδεσμος προς την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής