Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
18/07/2014, 1,3525 21/07/2014, 1,3518 22/07/2014, 1,3481 23/07/2014, 1,3465 24/07/2014, 1,3472 25/07/2014, 1,3440 28/07/2014, 1,3433 29/07/2014, 1,3429 30/07/2014, 1,3401 31/07/2014, 1,3379 01/08/2014, 1,3395 04/08/2014, 1,3422 05/08/2014, 1,3382 06/08/2014, 1,3345 07/08/2014, 1,3368 08/08/2014, 1,3388 11/08/2014, 1,3386 12/08/2014, 1,3346 13/08/2014, 1,3360 14/08/2014, 1,3373 18/08/2014, 1,3383 19/08/2014, 1,3354 20/08/2014, 1,3284 21/08/2014, 1,3262 22/08/2014, 1,3267 25/08/2014, 1,3200 26/08/2014, 1,3192 27/08/2014, 1,3177 28/08/2014, 1,3178 29/08/2014, 1,3188 Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη- ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,15
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,40
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,10
  Ισχύουν από 11/6/2014