Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
16/01/2015, 1,1588 19/01/2015, 1,1605 20/01/2015, 1,1579 21/01/2015, 1,1593 22/01/2015, 1,1618 23/01/2015, 1,1198 26/01/2015, 1,1244 27/01/2015, 1,1306 28/01/2015, 1,1344 29/01/2015, 1,1315 30/01/2015, 1,1305 02/02/2015, 1,1310 03/02/2015, 1,1376 04/02/2015, 1,1446 05/02/2015, 1,1410 06/02/2015, 1,1447 09/02/2015, 1,1275 10/02/2015, 1,1297 11/02/2015, 1,1314 12/02/2015, 1,1328 13/02/2015, 1,1381 16/02/2015, 1,1408 17/02/2015, 1,1415 18/02/2015, 1,1372 19/02/2015, 1,1387 20/02/2015, 1,1298 24/02/2015, 1,1328 25/02/2015, 1,1346 26/02/2015, 1,1317 27/02/2015, 1,1240 Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη- ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,05
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,30
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,20
  Ισχύουν από 10/9/2014