Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
19/06/2014, 1,3620 20/06/2014, 1,3588 23/06/2014, 1,3596 24/06/2014, 1,3618 25/06/2014, 1,3615 26/06/2014, 1,3606 27/06/2014, 1,3620 30/06/2014, 1,3658 01/07/2014, 1,3688 02/07/2014, 1,3656 03/07/2014, 1,3646 04/07/2014, 1,3588 07/07/2014, 1,3592 08/07/2014, 1,3589 09/07/2014, 1,3603 10/07/2014, 1,3604 11/07/2014, 1,3595 14/07/2014, 1,3627 15/07/2014, 1,3613 16/07/2014, 1,3532 17/07/2014, 1,3525 18/07/2014, 1,3525 21/07/2014, 1,3518 22/07/2014, 1,3481 23/07/2014, 1,3465 24/07/2014, 1,3472 25/07/2014, 1,3440 28/07/2014, 1,3433 29/07/2014, 1,3429 30/07/2014, 1,3401 Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη- ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,15
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,40
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,10
  Ισχύουν από 11/6/2014