Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
22/06/2015, 1,1345 23/06/2015, 1,1204 24/06/2015, 1,1213 25/06/2015, 1,1206 26/06/2015, 1,1202 29/06/2015, 1,1133 30/06/2015, 1,1189 01/07/2015, 1,1100 02/07/2015, 1,1066 03/07/2015, 1,1096 06/07/2015, 1,1008 07/07/2015, 1,0931 08/07/2015, 1,1024 09/07/2015, 1,1054 10/07/2015, 1,1185 13/07/2015, 1,1049 14/07/2015, 1,1031 15/07/2015, 1,1009 16/07/2015, 1,0867 17/07/2015, 1,0889 20/07/2015, 1,0852 21/07/2015, 1,0867 22/07/2015, 1,0902 23/07/2015, 1,0999 24/07/2015, 1,0939 27/07/2015, 1,1058 28/07/2015, 1,1025 29/07/2015, 1,1030 30/07/2015, 1,0955 31/07/2015, 1,0967 Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη- ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,05
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,30
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,20
  Ισχύουν από 10/9/2014