Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
20/08/2014, 1,3284 21/08/2014, 1,3262 22/08/2014, 1,3267 25/08/2014, 1,3200 26/08/2014, 1,3192 27/08/2014, 1,3177 28/08/2014, 1,3178 29/08/2014, 1,3188 01/09/2014, 1,3133 02/09/2014, 1,3115 03/09/2014, 1,3151 04/09/2014, 1,3015 05/09/2014, 1,2948 08/09/2014, 1,2947 09/09/2014, 1,2902 10/09/2014, 1,2929 11/09/2014, 1,2928 12/09/2014, 1,2931 15/09/2014, 1,2911 16/09/2014, 1,2949 17/09/2014, 1,2956 18/09/2014, 1,2872 19/09/2014, 1,2852 22/09/2014, 1,2845 23/09/2014, 1,2892 24/09/2014, 1,2826 25/09/2014, 1,2712 26/09/2014, 1,2732 29/09/2014, 1,2701 30/09/2014, 1,2583 Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη- ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,05
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,30
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,20
  Ισχύουν από 10/9/2014