Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
03/03/2015, 1,1168 04/03/2015, 1,1124 05/03/2015, 1,1069 06/03/2015, 1,0963 09/03/2015, 1,0860 10/03/2015, 1,0738 11/03/2015, 1,0578 12/03/2015, 1,0613 13/03/2015, 1,0572 16/03/2015, 1,0557 17/03/2015, 1,0635 18/03/2015, 1,0592 19/03/2015, 1,0677 20/03/2015, 1,0776 23/03/2015, 1,0912 24/03/2015, 1,0950 26/03/2015, 1,0973 27/03/2015, 1,0856 30/03/2015, 1,0845 31/03/2015, 1,0759 01/04/2015, 1,0755 02/04/2015, 1,0830 07/04/2015, 1,0847 08/04/2015, 1,0862 09/04/2015, 1,0774 14/04/2015, 1,0564 15/04/2015, 1,0579 16/04/2015, 1,0711 17/04/2015, 1,0814 20/04/2015, 1,0723 Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη- ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,05
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,30
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,20
  Ισχύουν από 10/9/2014