Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
06/07/2017, 1,1385 10/07/2017, 1,1387 11/07/2017, 1,1405 12/07/2017, 1,1449 13/07/2017, 1,1417 14/07/2017, 1,1415 17/07/2017, 1,1462 18/07/2017, 1,1555 19/07/2017, 1,1533 20/07/2017, 1,1485 21/07/2017, 1,1642 24/07/2017, 1,1648 25/07/2017, 1,1694 26/07/2017, 1,1644 27/07/2017, 1,1694 28/07/2017, 1,1729 31/07/2017, 1,1727 08/08/2017, 1,1814 09/08/2017, 1,1731 06/09/2017, 1,1931 07/09/2017, 1,1971 08/09/2017, 1,2060 11/09/2017, 1,1997 14/09/2017, 1,1885 15/09/2017, 1,1963 18/09/2017, 1,1948 19/09/2017, 1,1972 20/09/2017, 1,2007 21/09/2017, 1,1905 22/09/2017, 1,1961 Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη-ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,00
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,25
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,4
  Ισχύουν από 16/3/2016
 
 

Αλέξανδρος Κορογιαννάκης (1906-1966) - Χαρακτική
Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ
Σύνδεσμος για το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος
Συνδεσμος προς την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής