Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
16/10/2014, 1,2749 17/10/2014, 1,2823 20/10/2014, 1,2773 21/10/2014, 1,2762 22/10/2014, 1,2693 23/10/2014, 1,2669 24/10/2014, 1,2659 27/10/2014, 1,2679 29/10/2014, 1,2737 30/10/2014, 1,2598 31/10/2014, 1,2524 03/11/2014, 1,2493 04/11/2014, 1,2514 05/11/2014, 1,2480 06/11/2014, 1,2517 07/11/2014, 1,2393 10/11/2014, 1,2486 11/11/2014, 1,2424 12/11/2014, 1,2467 13/11/2014, 1,2456 14/11/2014, 1,2436 17/11/2014, 1,2496 18/11/2014, 1,2514 19/11/2014, 1,2535 20/11/2014, 1,2539 21/11/2014, 1,2422 24/11/2014, 1,2410 25/11/2014, 1,2424 26/11/2014, 1,2475 27/11/2014, 1,2480 Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη- ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,05
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,30
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,20
  Ισχύουν από 10/9/2014