Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
11/03/2014, 1,3850 12/03/2014, 1,3887 13/03/2014, 1,3942 14/03/2014, 1,3884 17/03/2014, 1,3906 18/03/2014, 1,3902 19/03/2014, 1,3913 20/03/2014, 1,3762 21/03/2014, 1,3780 24/03/2014, 1,3774 26/03/2014, 1,3791 27/03/2014, 1,3758 28/03/2014, 1,3759 31/03/2014, 1,3788 01/04/2014, 1,3790 02/04/2014, 1,3795 03/04/2014, 1,3771 04/04/2014, 1,3700 07/04/2014, 1,3723 08/04/2014, 1,3774 09/04/2014, 1,3794 10/04/2014, 1,3867 11/04/2014, 1,3872 14/04/2014, 1,3827 15/04/2014, 1,3803 16/04/2014, 1,3840 17/04/2014, 1,3855 22/04/2014, 1,3817 23/04/2014, 1,3834 24/04/2014, 1,3820 Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη- ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,25
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,75
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων0,00
  Ισχύουν από 13/11/2013