Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αίτησης για τις υπ΄ αριθμ. 2/2014 και 3/2014 προκηρύξεις.
16/12/2014, 1,2537 17/12/2014, 1,2448 18/12/2014, 1,2285 19/12/2014, 1,2279 22/12/2014, 1,2259 23/12/2014, 1,2213 24/12/2014, 1,2219 29/12/2014, 1,2197 30/12/2014, 1,2160 31/12/2014, 1,2141 02/01/2015, 1,2043 05/01/2015, 1,1915 07/01/2015, 1,1831 08/01/2015, 1,1768 09/01/2015, 1,1813 12/01/2015, 1,1804 13/01/2015, 1,1782 14/01/2015, 1,1775 15/01/2015, 1,1708 16/01/2015, 1,1588 19/01/2015, 1,1605 20/01/2015, 1,1579 21/01/2015, 1,1593 22/01/2015, 1,1618 23/01/2015, 1,1198 26/01/2015, 1,1244 27/01/2015, 1,1306 28/01/2015, 1,1344 29/01/2015, 1,1315 30/01/2015, 1,1305 Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη- ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,05
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,30
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,20
  Ισχύουν από 10/9/2014