Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
08/04/2015, 1,0862 09/04/2015, 1,0774 14/04/2015, 1,0564 15/04/2015, 1,0579 16/04/2015, 1,0711 17/04/2015, 1,0814 20/04/2015, 1,0723 21/04/2015, 1,0700 22/04/2015, 1,0743 23/04/2015, 1,0772 24/04/2015, 1,0824 27/04/2015, 1,0822 28/04/2015, 1,0927 29/04/2015, 1,1002 30/04/2015, 1,1215 04/05/2015, 1,1152 05/05/2015, 1,1117 06/05/2015, 1,1230 07/05/2015, 1,1305 08/05/2015, 1,1221 11/05/2015, 1,1142 12/05/2015, 1,1239 13/05/2015, 1,1221 14/05/2015, 1,1419 15/05/2015, 1,1328 18/05/2015, 1,1389 19/05/2015, 1,1180 20/05/2015, 1,1118 21/05/2015, 1,1133 22/05/2015, 1,1164 Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη- ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,05
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,30
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,20
  Ισχύουν από 10/9/2014