Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
19/09/2014, 1,2852 22/09/2014, 1,2845 23/09/2014, 1,2892 24/09/2014, 1,2826 25/09/2014, 1,2712 26/09/2014, 1,2732 29/09/2014, 1,2701 30/09/2014, 1,2583 01/10/2014, 1,2603 02/10/2014, 1,2631 03/10/2014, 1,2616 06/10/2014, 1,2565 07/10/2014, 1,2607 08/10/2014, 1,2645 09/10/2014, 1,2763 10/10/2014, 1,2638 13/10/2014, 1,2679 14/10/2014, 1,2646 15/10/2014, 1,2666 16/10/2014, 1,2749 17/10/2014, 1,2823 20/10/2014, 1,2773 21/10/2014, 1,2762 22/10/2014, 1,2693 23/10/2014, 1,2669 24/10/2014, 1,2659 27/10/2014, 1,2679 29/10/2014, 1,2737 30/10/2014, 1,2598 31/10/2014, 1,2524 Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη- ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,05
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,30
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,20
  Ισχύουν από 10/9/2014