Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
12/10/2017, 1,1856 13/10/2017, 1,1810 16/10/2017, 1,1803 17/10/2017, 1,1759 18/10/2017, 1,1749 19/10/2017, 1,1834 20/10/2017, 1,1818 23/10/2017, 1,1740 24/10/2017, 1,1761 25/10/2017, 1,1785 26/10/2017, 1,1753 27/10/2017, 1,1605 30/10/2017, 1,1612 31/10/2017, 1,1638 01/11/2017, 1,1612 02/11/2017, 1,1645 03/11/2017, 1,1657 06/11/2017, 1,1590 07/11/2017, 1,1562 08/11/2017, 1,1590 09/11/2017, 1,1630 10/11/2017, 1,1654 13/11/2017, 1,1656 14/11/2017, 1,1745 15/11/2017, 1,1840 16/11/2017, 1,1771 17/11/2017, 1,1795 20/11/2017, 1,1781 21/11/2017, 1,1718 22/11/2017, 1,1749 Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη-ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,00
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,25
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,4
  Ισχύουν από 16/3/2016
 
 

Αλέξανδρος Κορογιαννάκης (1906-1966) - Χαρακτική
Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ
Σύνδεσμος για το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος
Συνδεσμος προς την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής