Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
26/08/2015, 1,1402 27/08/2015, 1,1284 28/08/2015, 1,1268 31/08/2015, 1,1215 01/09/2015, 1,1236 02/09/2015, 1,1255 03/09/2015, 1,1229 04/09/2015, 1,1138 07/09/2015, 1,1146 08/09/2015, 1,1162 09/09/2015, 1,1139 10/09/2015, 1,1185 11/09/2015, 1,1268 14/09/2015, 1,1305 15/09/2015, 1,1320 16/09/2015, 1,1228 17/09/2015, 1,1312 18/09/2015, 1,1419 21/09/2015, 1,1250 22/09/2015, 1,1155 23/09/2015, 1,1150 24/09/2015, 1,1241 25/09/2015, 1,1151 28/09/2015, 1,1170 29/09/2015, 1,1204 30/09/2015, 1,1203 01/10/2015, 1,1153 02/10/2015, 1,1160 05/10/2015, 1,1236 06/10/2015, 1,1224 Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη- ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,05
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,30
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,20
  Ισχύουν από 10/9/2014