Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
19/05/2016, 1,1197 20/05/2016, 1,1219 23/05/2016, 1,1215 24/05/2016, 1,1168 25/05/2016, 1,1146 26/05/2016, 1,1168 27/05/2016, 1,1168 30/05/2016, 1,1139 31/05/2016, 1,1154 01/06/2016, 1,1174 02/06/2016, 1,1188 03/06/2016, 1,1154 06/06/2016, 1,1349 07/06/2016, 1,1348 08/06/2016, 1,1378 09/06/2016, 1,1343 10/06/2016, 1,1304 13/06/2016, 1,1268 14/06/2016, 1,1225 15/06/2016, 1,1230 16/06/2016, 1,1174 17/06/2016, 1,1254 21/06/2016, 1,1314 22/06/2016, 1,1283 23/06/2016, 1,1389 24/06/2016, 1,1066 27/06/2016, 1,0998 28/06/2016, 1,1073 29/06/2016, 1,1090 30/06/2016, 1,1102 Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη- ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,00
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,25
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,40
  Ισχύουν από 16/3/2016