Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
22/07/2015, 1,0902 23/07/2015, 1,0999 24/07/2015, 1,0939 27/07/2015, 1,1058 28/07/2015, 1,1025 29/07/2015, 1,1030 30/07/2015, 1,0955 31/07/2015, 1,0967 03/08/2015, 1,0951 04/08/2015, 1,0973 05/08/2015, 1,0883 06/08/2015, 1,0885 07/08/2015, 1,0941 10/08/2015, 1,0960 11/08/2015, 1,1055 12/08/2015, 1,1155 13/08/2015, 1,1109 14/08/2015, 1,1171 17/08/2015, 1,1100 18/08/2015, 1,1060 19/08/2015, 1,1041 20/08/2015, 1,1183 21/08/2015, 1,1281 24/08/2015, 1,1497 25/08/2015, 1,1506 26/08/2015, 1,1402 27/08/2015, 1,1284 28/08/2015, 1,1268 31/08/2015, 1,1215 01/09/2015, 1,1236 Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη- ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,05
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,30
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,20
  Ισχύουν από 10/9/2014