Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
12/02/2015, 1,1328 13/02/2015, 1,1381 16/02/2015, 1,1408 17/02/2015, 1,1415 18/02/2015, 1,1372 19/02/2015, 1,1387 20/02/2015, 1,1298 24/02/2015, 1,1328 25/02/2015, 1,1346 26/02/2015, 1,1317 27/02/2015, 1,1240 02/03/2015, 1,1227 03/03/2015, 1,1168 04/03/2015, 1,1124 05/03/2015, 1,1069 06/03/2015, 1,0963 09/03/2015, 1,0860 10/03/2015, 1,0738 11/03/2015, 1,0578 12/03/2015, 1,0613 13/03/2015, 1,0572 16/03/2015, 1,0557 17/03/2015, 1,0635 18/03/2015, 1,0592 19/03/2015, 1,0677 20/03/2015, 1,0776 23/03/2015, 1,0912 24/03/2015, 1,0950 26/03/2015, 1,0973 27/03/2015, 1,0856 Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη- ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,05
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,30
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,20
  Ισχύουν από 10/9/2014