Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Κανόνες Εποπτείας

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως εποπτικής αρχής των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων (Άρθρο 55Α του Καταστατικού της), έχει καθορίσει με εκτελεστικές αποφάσεις της κανόνες εποπτείας σχετικούς με τους ακόλουθους τομείς:

 

2.4.1. Κεφαλαιακή Επάρκεια (Βασιλεία ΙΙ)

2.4.2. Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου

2.4.3. Επάρκεια προβλέψεων

2.4.4. Ρευστότητα
2.4.5. Υποβολή στοιχείων


Σχετικά Θέματα