Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων

Νέα ενωσιακή νομοθεσία

Με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών ασφαλιστικών προϊόντων, τον Ιανουάριο 2016 εκδόθηκε η Οδηγία 2016/97/EΕ σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, η οποία αποτελεί αναδιατύπωση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ που ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το π.δ. 190/2006.

Κατ’ εξουσιοδότηση της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1469 για τον τυποποιημένο μορφότυπο παρουσίασης του εγγράφου πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν.

Πατήστε εδώ για το κείμενο.

 

Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης των ασφαλιστικών προϊόντων

Η Τράπεζα της Ελλάδος, δυνάμει του άρθρου 46 παρ. 4, του ν. 4364/2016, υιοθετεί τις «Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης των ασφαλιστικών προϊόντων» (EIOPA-BoS-16-071) της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ).

Πατήστε εδώ για το κείμενο.

​​