Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων

Νέα ενωσιακή νομοθεσία

Με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών ασφαλιστικών προϊόντων, εκδόθηκαν τα ακόλουθα νομοθετικά κείμενα:

Α. Τον Δεκέμβριο 2014, εκδόθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 1286/2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIPs-packaged retail and insurance-based investment products). Ως ημερομηνία εφαρμογής του καθορίστηκε η 1.1.2018, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2340.

Κατ’ εξουσιοδότηση του Κανονισμού PRIIPs, εκδόθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/653 για τη ρύθμιση τεχνικών προτύπων όσον αφορά στην παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων.

Β. Τον Ιανουάριο 2016, εκδόθηκε η Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, η οποία αποτελεί αναδιατύπωση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ που ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το π.δ. 190/2006.

Κατ’ εξουσιοδότηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/97, εκδόθηκαν οι εξής Κανονισμοί:

  • ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1469 για τον τυποποιημένο μορφότυπο παρουσίασης του εγγράφου πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν.
  • ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2358 για τις απαιτήσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων για ασφαλιστικές επιχειρήσεις και διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων, και
  • ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2359 για τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών και τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας που εφαρμόζονται στη διανομή των βασιζομένων σε ασφάλιση επενδυτικών προϊόντων.

Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης των ασφαλιστικών προϊόντων

Η Τράπεζα της Ελλάδος, δυνάμει του άρθρου 46 παρ. 4, του ν. 4364/2016, υιοθετεί τις «Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης των ασφαλιστικών προϊόντων» (EIOPA-BoS-16-071) της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ).

Πατήστε εδώ για το κείμενο.