Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Πράξεις Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ)

Στην ενότητα αυτή διατίθενται σε φθίνουσα χρονολογική σειρά οι Πράξεις Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος οι οποίες μνημονεύονται σε διάφορες σελίδες του παρόντος ιστοχώρου.

 

 Πράξεις Διοικητή

 
ΠΔ/ΤΕ 2682 03.06.2019 Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΔ/ΤΕ 2681 21.12.2018 Παροχή στατιστικών στοιχείων από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΔ/ΤΕ 2680 20.06.2017 Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος για στατιστικούς σκοπούς

ΠΔ/ΤΕ 2679 20.06.2017 Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους – Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2675/19.12.2016

ΠΔ/ΤΕ 2678 26.05.2017 Υποβολή τριμηνιαίων αναλυτικών στοιχείων από τους Τραπεζικούς Ομίλους στην Τράπεζα της Ελλάδος για τίτλους τους οποίους διακρατούν για ίδιο λογαριασμό.

ΠΔ/ΤΕ 2677 19.05.2017 Υποβολή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου σε μηνιαία βάση από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΔ/ΤΕ 2675 19.12.2016 Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους

ΠΔ/ΤΕ 2672 05.05.2014 Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΔ/ΤΕ 2671 30.04.2014 Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΔ/ΤΕ 2670 7.3.2014 Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων ανά χώρα και ανά ευρύτερη οικονομική και γεωγραφική ζώνη – Κατάργηση της ΠΔ/ΤΕ 2520/10.2.2003

ΠΔ/ΤΕ 2664 28.9.2012 Κατάργηση της ΠΔ/ΤΕ 2654/29.2.2012

ΠΔ/ΤΕ 2663 28.09.2012 Υποβολή τριμηνιαίων στατιστικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από τις εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΔ/ΤΕ 2662 3.7.2012 Τροποποίηση διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984 και της ΠΔ/ΤΕ 2653/29.2.2012

ΠΔ/ΤΕ 2661 3.7.2012 Τροποποίηση και συμπλήρωση των Πράξεων Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 2588/20.8.2007, 2589/20.8.2007, 2590/20.8.2007, 2594/20.8.2007, 2630/29.10.2010, 2635/29.10.2010 και 2646/9.9.2011

ΠΔ/ΤΕ 2659 11.6.2012 Τροποποίηση των ΠΔΤΕ 2623/12.2.2010 και 2637/7.12.2010, αναφορικά με τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΔ/ΤΕ 2655 19.3.2012 Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών

ΠΔ/ΤΕ 2653 29.02.2012 Σύσταση Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης - Τροποποίηση διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, όπως ισχύει

ΠΔ/ΤΕ 2652 29.02.2012 Τροποποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17.3.2009 και 285/6/9.7.2009

ΠΔ/ΤΕ 2651 20.01.2012 Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας - Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα

ΠΔ/ΤΕ 2650 19.01.2012 Πολιτική αποδοχών που εφαρμόζεται από τα πιστωτικά ιδρύματα - Τροποποίηση των ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 και 2592/20.8.2007

ΠΔ/ΤΕ 2648 19.01.2012 Σχέδια ανάκαμψης κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 62 του ν.3601/2007

ΠΔ/ΤΕ 2647 7.11.2011 Εκπαίδευση και πιστοποίηση γνώσεων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΔ/ΤΕ 2646 9.9.2011 Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς – Κατάργηση της ΠΔ/ΤΕ 2591/20.8.2007

ΠΔ/ΤΕ 2645 9.9.2011 Υπολογισμός Σταθμισμένων Ανοιγμάτων για Θέσεις σε Τιτλοποίηση– Κατάργηση της ΠΔ/ΤΕ 2633/29.10.2010

ΠΔ/ΤΕ 2644 6.9.11 Υποβολή από τα πιστωτικά ιδρύματα στοιχείων για τις συναλλαγές τους στη διατραπεζική αγορά

ΠΔ/ΤΕ 2642 16.05.2011 Υποβολή μηνιαίων στατιστικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από τις εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΔ/ΤΕ 2641 20.04.2011 Tροποποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2541/27.2.2004

ΠΔ/ΤΕ 2640 18.1.2011 Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας - Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα

ΠΔ/ΤΕ 2638 14.12.2010 Tροποποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984,όπως ισχυεί, σχετικά με την μετονομασία και τη διεύρυνση της σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων

ΠΔ/ΤΕ 2637 7.12.2010 Τροποποίηση της ΠΔΤΕ 2623/12.2.2010 όπως ισχύει, που αφορά τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΔ/ΤΕ 2635 29.10.2010 Εποπτεία και έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων

ΠΔ/ΤΕ 2634 29.10.2010 Τροποποίηση των ΠΔ/ΤΕ 2591/20.08.2007 «Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς» και ΠΔ/ΤΕ 2594/20.08.2007 «Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου

ΠΔ/ΤΕ 2633 29.10.2010 Υπολογισμός σταθμισμένων ανοιγμάτων για θέσεις σε τιτλοποίηση

ΠΔ/ΤΕ 2632 29.10.2010 Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2592/20.08.2007 «Δημοσιοποίηση από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη διαχείρισή τους»

ΠΔ/ΤΕ 2631 29.10.2010 Τροποποίηση των ΠΔ/ΤΕ 2588/20.8.2007,2589/20.8.2007 και 2590/20.8.2007

ΠΔ/ΤΕ 2630 29.10.2010 Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα

ΠΔ/ΤΕ 2628 30.09.2010 Όροι και προυποθέσεις για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και κανόνες εποπτείας των, κατά την έννοια του άρθρου 4, παρ. 4 του ν.3862/2010, "Ιδρυμάτων Πληρωμών"

ΠΔ/ΤΕ 2626 29.07.2010 Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2614/7.4.2009 "Πλαίσιο ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδος της επάρκειας ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων"

ΠΔ/ΤΕ 2623 12.2.2010 Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα

ΠΔ/ΤΕ 2622 21.12.2009 Προϋποθέσεις για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και κανόνες εποπτείας των: α) εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) εταιρειών παροχής πιστώσεων και γ) εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων

ΠΔ/ΤΕ 2621 21.12.2009 Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2535/21.1.2004 με θέμα: "Τροποίηση και κωδικοποίηση διατάξεων σχετικών με τη στατιστική πληροφόρηση της ΤτΕ για συναλλαγές μεταξύ κατοίκων Ελλάδος και μη κατοίκων σε ευρώ και σε συνάλλαγμα

ΠΔ/ΤΕ 2620 28.08.2009 Κωδικοποίηση 2598/02.11.2007 Πλαίσιο εποπτείας καλυμμένων ομολογιών που εκδίδονται από Π.Ι. covered bonds

ΠΔ/ΤΕ 2619 30.7.2009 Τροποποίηση της 2442/29.01.1999 σχετικά με την επάρκεια των προβλέψεων των Π.Ι. έναντι απαιτήσεων από πιστοδοτήσεις

ΠΔ/ΤΕ 2617 2.7.2009 Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2587/20.08.2007. Ορισμός των Ι.Κ. των Π.Ι. που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα.

ΠΔ/ΤΕ 2616 18.9.2009 Διενέργεια ελέγχων από την Τράπεζα της Ελλάδος με βάση της διατάξεις του α.ν. 1611/1950 και του άρθρου τρίτου του ν. 2216/1994, όπως ισχύουν, καθώς και των εις εκτέλεση αυτών κανονιστικών πράξεων

ΠΔ/ΤΕ 2614 7.4.2009 Πλαίσιο ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδος της επάρκειας ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων

ΠΔ/ΤΕ 2612 13.11.2008 Τροποποίηση των διατάξεων ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984,σχετικά με τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής τραπεζικών και πιστωτικών θεμάτων

ΠΔ/ΤΕ 2610 31.10.2008 Υποβολή από τα πιστωτικά ιδρύματα στοιχείων σχετικά με τα οικιστικά ακίνητα τα οποία αποτελούν αντικείμενο χρηματοδότησης ή εξασφάλιση χορηγούμενων από τα πιστωτικά ιδρύματα δανείων

ΠΔ/ΤΕ 2606 21.2.2008 Κωδικοποίηση των στοιχείων και πληροφοριών που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα πιστωτικά ιδρύματα για λόγους άσκησης εποπτείας-Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2563/19.7.2005

ΠΔ/ΤΕ 2604 4.2.2008 Απόκτηση από τα πιστωτικά ιδρύματα «ειδικών συμμετοχών» στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα.

ΠΔ/ΤΕ 2603 4.2.2008 Κριτήρια και διαδικασία εξέτασης από την Τράπεζα της Ελλάδος αιτημάτων ίδρυσης από τα πιστωτικά ιδρύματα νέων υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

ΠΔ/ΤΕ 2602 4.2.2008 1)Αύξηση των ανωτάτων ορίων των κυρώσεων που η ΤτΕ μπορεί να επιβάλλει στα εποπτευόμενα από αυτήν πρόσωπα 2)Καθορισμός προθεσμίας καταβολής των επιβαλλόμενων από την ΤτΕ προστίμων

ΠΔ/ΤΕ 2600 28.11.2007 Όροι και προυποθέσεις για την εγγραφή των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων ως διαμεσολαβητές ή ως συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι του άρθρου 29 του ν.3606/2007,σε μητρώο που τηρείται στην ΤτΕ

ΠΔ/ΤΕ 2599 2.11.2007 Τροποποίηση της ΠΔ.ΤΕ 2474/31.5.2007 για την κατάργηση του ανωτάτου ορίου παροχής πιστώσεων από πιστωτικά ιδρύματα και μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών

ΠΔ/ΤΕ 2598 2.11.2007 Πλαίσιο εποπτείας καλυμμένων ομολογιών που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα (covered bonds)

ΠΔ/ΤΕ 2597 31.10.2007 Τροποποίηση της ΠΔ.ΤΕ 2577/2000 Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης κ των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων

ΠΔ/ΤΕ 2596 20.8.2007 Eποπτεία και έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυματων

ΠΔ/ΤΕ 2595 20.8.2007 Καθορισμός των κριτηρίων που πρέπει να διέπουν τη Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) των πιστωτικών ιδρυμάτων και της Διαδικασίας Εποπτικής Αξιολόγησης (ΔΕΑ) από την Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΔ/ΤΕ 2594 20.8.2007 Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου

ΠΔ/ΤΕ 2593 20.8.2007 Υπολογισμός σταθμισμένων ανοιγμάτων για θέσεις σε τιτλοποίηση

ΠΔ/ΤΕ 2592 20.8.2007 Δημοσιοποίηση από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη διαχειρισή τους

ΠΔ/ΤΕ 2591 20.8.2007 Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς

ΠΔ/ΤΕ 2590 20.8.2007 Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για το λειτουργικό κίνδυνο

ΠΔ/ΤΕ 2589 20.8.2007 Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι πιστωτικού κινδύνου με προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων

ΠΔ/ΤΕ 2588 20.8.2007 Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση

ΠΔ/ΤΕ 2587 20.8.2007 Ορισμός των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα

ΠΔ/ΤΕ 2577 13.10.2006 Παράρτημα 4-Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006,για το πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης κ των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων κ σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικ

ΠΔ/ΤΕ 2580 15.6.2006 Συμπλήρωση των διατάξεων της ΠΔ.ΤΕ 1955/2.7.1991 που αφορούν τη χρηματοδότηση φυσικών και νομικών προσώπων από τα πιστωτικά ιδρύματα για την αγορά τίτλων

ΠΔ/ΤΕ 2577 9.3.2006 Παράρτημα 1-Eξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους (outsourcing)

ΠΔ/ΤΕ 2577 9.3.2006 Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων

ΠΔ/ΤΕ 2577 9.3.2006 Παράρτημα 2-Αρχές ασφαλούς και αποτελεσματικής Λειτουργίας Συστημάτων πληροφορικής στα πλαίσια της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου από τα πιστωτικά ιδρύματα

ΠΔ/ΤΕ 2577 9.3.2006 Παράρτημα 3-Περιεχόμενο της έκθεσης αξιολόγησης του ΣΕΕ από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές

ΠΔ/ΤΕ 2577 9.3.2006 Παράρτημα 5-Καθορισμός των κριτηρίων που πρέπει να διέπουν τη Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου(ΔΑΕΕΚ) των πιστωτικών ιδρυμάτων και της Διαδικασίας Εποπτικής Αξιολόγησης (ΔΕΑ) από την Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΔ/ΤΕ 2577 9.3.2006 Παράρτημα 7-Φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών

ΠΔ/ΤΕ 2577 9.3.2006 Παράρτημα 6-Θέματα Σύγκρουσης συμφερόντων και Κανόνες «Προσωπικών Συναλλαγών» στο πλαίσιο παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τους σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 12 και 13 του Ν. 3606/2007

ΠΔ/ΤΕ 2577 9.3.2006 Παράρτημα 8-Τήρηση αρχείων

ΠΔ/ΤΕ 2577 9.3.2006 Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων και σχετικές αρµοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων.

ΠΔ/ΤΕ 2577 9.3.2006 Παράρτημα 4-Τυπολογία ύποπτων ασυνήθων συναλλαγών,ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας

ΠΔ/ΤΕ 2567 23.11.2005 Τροποποίηση της ΠΔ.ΤΕ 2474/31.5.2001 σχετικά με την παροχή πιστώσεων από πιστωτικά ιδρύματα και μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών

ΠΔ/ΤΕ 2567 23.11.2005 Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2474/31.5.2001, σχετικά με την παροχή πιστώσεων από πιστωτικά ιδρύματα και μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών

ΠΔ/ΤΕ 2565 11.10.2005 Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.1999 σχετικά με την επάρκεια των προβλέψεων των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι απαιτήσεών τους από πιστοδοτήσεις

ΠΔ/ΤΕ 2560 1.4.2005 Πλαίσιο ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδος της επάρκειας ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων

ΠΔ/ΤΕ 2557 26.1.2005 Τροποποίηση ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.1999 σχετικά με την επάρκεια των προβλέψεων των πστωτικών ιδρυμάτων έναντι απαιτήσεων τους από πιστοδοτήσεις

ΠΔ/ΤΕ 2541 27.2.2004 Κωδικοποίηση και τροποποίηση των διατάξεων της ΠΔ.ΤΕ 2440/11.1.1999 "Ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος στην Ελλάδα από ανώνυμες εταιρείες που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα" όπως ισχύει.

ΠΔ/ΤΕ 2540 27.2.2004 Κανόνες εποπτείας από ΤτΕ της εταιρείας "Ταμείο Εγγυοδοσίας μικρών και πόλυ μικρών επιχειρήσεων ΑΕ" (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε Α.Ε.) - εποπτική αντιμετώπιση των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων που καλύπτονται από την ρητή εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ

ΠΔ/ΤΕ 2536 4.2.2004 Προϋποθέσεις παροχής άδειας λειτουργίας και κανόνες εποπτείας από την ΤτΕ των εταιρειών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων

ΠΔ/ΤΕ 2535 21.1.2004 Tροποποίηση και κωδικοποίηση διατάξεων σχετικών με τη στατιστική πληροφόρηση της ΤτΕ για συναλλαγές μεταξύ κατοίκων Ελλάδος και μη κατοίκων σε ευρώ και σε συνάλλαγμα

ΠΔ/ΤΕ 2527 8.12.2003 Κανόνες προληπτικής εποπτείας από την ΤτΕ των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος

ΠΔ/ΤΕ 2526 8.12.2003 Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 1379/24.10.1988,σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής άδειας για ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα

ΠΔ/ΤΕ 2526 8.12.2003 Ερωτηματολόγιο Α υποβάλλεται σύμφωνα με την ΠΔ.ΤΕ 2526/8.12.2003 από φυσικά πρόσωπα (υποψήφιους μετόχους,τους υπεύθυνους για τη λειτουργία του πιστωτικού ιδρύματος, τον εσωτερικό έλεγχο και τις διαδικασίες του ν.2331/1995)

ΠΔ/ΤΕ 2526 8.12.2003 Ερωτηματολόγιο Β, σύμφωνα με την ΠΔ.ΤΕ 2526/8.12.2003, από νομικά πρόσωπα, υποψήφιους μετόχους πιστωτικών ιδρυμάτων

ΠΔ/ΤΕ 2523 12.6.2003 Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΔ.ΤΕ 1955/2.7.91, σχετικά με τη καταναλωτική πίστη και δάνεια που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη προσωπικών αναγκών

ΠΔ/ΤΕ 2520 10.2.2003 Υποβολή στην ΤτΕ περιοδικών καταστάσεων των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων προς κατοίκους εξωτερικού,ανά χώρα και ανά ευρύτερη οικονομική και γεωγραφική ζώνη

ΠΔ/ΤΕ 2513 15.1.2003 Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.99 σχετικά με την επάρκεια των προβλέψεων των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι απαιτήσεών τους από πιστοδοτήσεις

ΠΔ/ΤΕ 2501 31.10.2002 Ενημέρωση των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους

ΠΔ/ΤΕ 2484 27.12.2001 Επιβολή κυρώσεων σε πιστωτικά ιδρύματα και ανταλλακτήρια συναλλάγματος για μη παρακράτηση πλαστών ή παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων και κερμάτων ή κίβδηλων κερμάτων ευρώ

ΠΔ/ΤΕ 2474 31.5.2001 Παροχή πιστώσεων από πιστωτικά ιδρύματα και μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών

ΠΔ/ΤΕ 2471 10.4.2001 Καθορισμός ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου πιστωτικών ιδρυμάτων

ΠΔ/ΤΕ 2461 5.4.2000 Εποπτεία των υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε χώρες εκτός της Ευρωπαικής Ένωσης

ΠΔ/ΤΕ 2442 29.1.1999 Επάρκεια των προβλέψεων των πιστωστικών ιδρυμάτων έναντι απαιτήσεων τους πιστοδοτήσεις

ΠΔ/ΤΕ 2393 15.7.1996 Επιτόκιο υπερημερίας για τις χορηγήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων σε δραχμές και σε συνάλαγμα

ΠΔ/ΤΕ 2326 4.8.1994 Κατάργηση α)των ελάχιστων ορίων επιτοκίων χορηγήσεων και β)του ανώτερου επιτοκίου προεξόφλησης από Πιστωτικά Ιδρύματα τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου

ΠΔ/ΤΕ 2325 2.8.1994 Δανεισμός σε συνάλαγμα κατοίκων από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και από μη κατοίκους στα πλαίσια των ΠΔ 96/23.3.94 και 104/14.5.94

ΠΔ/ΤΕ 2258 2.11.1993 Καθορισμός πλαισίου λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων με τη μορφή πιστωτικών συναιτερισμών

ΠΔ/ΤΕ 1955 2.7.1991 Κανόνες που διέπουν τη χορήγηση δανείων σε δραχμές από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα

ΠΔ/ΤΕ 336 29.2.1984 Αντικατάσταση της Πράξης Διοικητή αριθμ. 25/3.7.82 σχετικά με την σύσταση Επιτροπών στην ΤτΕ για την άσκηση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Νόμου 1266-82