Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Αποφάσεις Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ)

Στην ενότητα αυτή διατίθενται κατά  φθίνουσα χρονολογική σειρά οι Αποφάσεις ΕΤΠΘ οι οποίες μνημονεύονται σε διάφορες σελίδες του παρόντος διαδικτυακού ιστοχώρου.

 

 Πράξεις ΕΤΠΘ

 
ΕΤΠΘ 300/30/28.7.2010 Συμπλήρωση των αποφάσεων ΕΤΠΘ 281/15/17.3.2009 και 290/12/11.11.2009

ΕΤΠΘ 290/12/11.11.2009 Καθορισμός του πλαισίου επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 3691/2008.

ΕΤΠΘ 285/6/9.7.2009 Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13-14 του άρθρου 4 του ν.3691/2008

ΕΤΠΘ 285/8/9.7.2009 Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2614/2009 Πλαίσιο ελέγχου από την ΤΕ της επάρκειας ρευστότητας των Π.Ι.

ΕΤΠΘ 281/5/17.03.2009 Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

ΕΤΠΘ 281/10/17.3.2009 Διευκρίνιση των διατάξεων των ΠΔ/ΤΕ 2603/4.2.2008 και 2604/4.2.2008

ΕΤΠΘ 278/1/19.12.2008 Αναγνώριση εκδόσεων προνομιούχων μετοχών κι εξαγοράσιμων μετοχών στα πρόσθετα στοιχεία των Βασικών Ι.Κ. των Π.Ι

ΕΤΠΘ 263/2/21.7.2008 Εφαρμογή των διατάξεων της ΕΤΠΘ 259/1/02.05.2008

ΕΤΠΘ 259/1/02.05.2008 Διευκρίνιση διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2501/31.10.2002

ΕΤΠΘ 258/14/22.4.2008 Καθορισμός Πλαισίου για Συναλλαγές Πιστωτικών Ιδρυμάτων με Πρόσωπα με τα οποία διατηρούν ειδική σχέση

ΕΤΠΘ 254/7/6.12.2007 Τροποποίηση και διευκρίνιση διατάξεων σχετικά με την επάρκεια των προβλέψεων των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι απαιτήσεων τους από πιστοδοτήσεις

ΕΤΠΘ 243/2/16.05.2007 Συμπλήρωση της απόφασης ΕΤΠΘ 178/3/19.07.2004

ΕΤΠΘ 234/20/11.12.2006 Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2501/31.10.2002 και της απόφασης ΕΤΠΘ 178/3/19.07.2004

ΕΤΠΘ 234/23/11.12.2006 Τήρηση από τα πιστωτικά ιδρύματα λογαριασμών καταθέσεων όψεως και διακίνηση επιταγών μέσω του τραπεζικού συστήματος

ΕΤΠΘ 211/1/5.12.2005 Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2526/8.12.2003 με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής άδειας σε πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στο εξωτερικό για την ίδρυση και λειτουργία Γραφείων Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα

ΕΤΠΘ 207/5/30.9.2005 Διευκρίνιση της απόφ. ΕΤΠΘ 202/1/12.7.2005, σχετικά με τη λειτουργία των εταιρειών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων και των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος

ΕΤΠΘ 202/1/12.7.2005 Συμπλήρωση των διατάξεων των ΠΔ/ΤΕ 2541/2004, σχετικά με τη λειτουργεία των εταιρειών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων και των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος

ΕΤΠΘ 196/1/14.4.2005 Τροποποίηση/Γνωστοποίηση μεγάλων Χρηματοδοτικών ανοιγμάτων Συνεταιριστικών Τραπεζών στη ΤτΕ

ΕΤΠΘ 178/3/19.7.2004 Διευκρινίσεις των ΠΔ/ΤΕ 1087/1987, 1216/1987, 1955/1991, 2286/1994, 2326/1994, καθώς και της ΠΔ/ΤΕ 2501/2002που αφορούν την διαμόρφωση των επιτοκίων και την ενημέρωση των συναλλασσομένων εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων

ΕΤΠΘ 142/6/10.1.2003 Ανώτατο Όριο Άντλησης Κεφαλαίων από τη διατραπεζική Αγορά για τα πιστωτικά Ιδρύματα με τη μορφή Πιστωτικού Συνεταιρισμού

ΕΤΠΘ 121/2/1.3.2002 Καθορισμός Πλαισίου Λειτουργείας και Εποπτείας Συνεταιριστικών Τραπεζών

ΕΤΠΘ 93/1/22.1.2001 Συναλλαγές Συνεταιριστικών Τραπεζών με μη μέλη τους

ΕΤΠΘ 36/6/29.6.1999 Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2258/2.11.93, όπως ισχύει, σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου λειτουργίας και εποπτείας των συνεταιριστικών τραπεζών

ΕΤΠΘ 7/44/7.8.1998 Eφαρμογή στα χρηματοδοτικά ανοίγματα των συνεταιριστικών τραπεζών διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2246/16.9.93,όπως ισχύει, σχετικά με τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων

ΕΤΠΘ 7/45/7.8.1998 Συναλλαγές των συνεταιριστικών τραπεζών με μη μέλη τους


Σχετικά Θέματα