Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Αποφάσεις Επιτροπής Πιστωτικών & Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ)

Στην ενότητα αυτή διατίθενται κατά φθίνουσα χρονολογική σειρά οι Αποφάσεις ΕΠΑΘ οι οποίες μνημονεύονται σε διάφορες σελίδες του παρόντος διαδικτυακού ιστοχώρου.

 

 Αποφάσεις ΕΠΑΘ

 
ΕΠΑΘ 321/9/30.07.2019 Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Υποκαταστήματος «Public Joint-Stock Company “Bank Otkritie Financial Corporation” Greek Branch»

ΕΠΑΘ 308/7/19.04.2019 Χορήγηση άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΠΡΑΞΙΣ FSI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» σύμφωνα με το ν. 4354/2015 και την ΠΕΕ 118/19.05.2017

ΕΠΑΘ 304/2/15.03.2019 Χορήγηση άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία με την επωνυμία «EOS MATRIX GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» σύμφωνα με το ν. 4354/2015 και την ΠΕΕ 118/19.05.2017

ΕΠΑΘ 301/1/05.03.2019 Χορήγηση άδειας στο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α. Ε. για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών περίπτωσης(δ) του στοιχείου3 του άρθ.4 του ν.4537/2018σε συνδυασμό με οριζόμενα παρ.4 του άρθ.18 του ίδιου νόμου

ΕΠΑΘ 302/2/08.03.2019 Τροποποίηση της απόφασης ΕΠΑΘ 221/3/17.3.2017 «Όροι και προϋποθέσεις για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων–Κατάργηση της απόφασης ΕΠΑΘ 77/1/30.5.2013»

ΕΠΑΘ 302/1/08.03.2019 Τροποποίηση της απόφασης ΕΠΑΘ 180/3/22.2.2016 «Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτικών ιδρυμάτων–Κατάργηση της απόφασης ΕΠΑΘ 21/2/4.11.2011»

ΕΠΑΘ 296/1/21.01.2019 Απόρριψη αιτήματος για την απόκτηση ειδικής συμμετοχής της εταιρείας «EUROINS INSURANCE GROUP AD» στην ασφαλιστική επιχείρηση «CREDIT AGRICOLE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ», σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4364/2016.

ΕΠΑΘ 292/1/18.12.2018 Χορήγησης άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΣΕΡΒΕΝΤ ΚΡΕΝΤΙΤ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΓΚΡΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ από ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.)» ,ν. 4354/2015 ΠΕΕ 118/19.05.2017

ΕΠΑΘ 290/2/27.11.2018 Χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών στην εταιρεία με την επωνυμία «INTERNATIONAL EXPRESS REMITTANCE ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» βάσει του ν. 4537/2018

ΕΠΑΘ 288/1/11.10.2018 Επέκταση άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια & πιστώσεις και από μη εποπτευόμενα από την ΤτΕ ιδρύματα στην εταιρεία με την επωνυμία «SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ»

ΕΠΑΘ 286/2/28.9.2018 Χορήγησης άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία με την επωνυμία «APS RECOVERY GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ από ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» σύμφωνα με το ν. 4354/2015 και την ΠΕΕ 118/19.05.2017

ΕΠΑΘ 284/1/28.9.2018 Κατάλογος ασφαλιστικών εκκαθαριστών που προβλέπεται στο άρθρο 237 του ν.4364/2016

ΕΠΑΘ 281/4/27.7.2018 Παροχή άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία με την επωνυμία «MELFIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», σύμφωνα με τον ν. 4354/2015 και την ΠΕΕ 118/19.05.2017

ΕΠΑΘ 281/3/27.7.2018 Παροχή άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛ ΠΙ ΕΝ ΚΑΠΙΤΑΛ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», σύμφωνα με τον ν. 4354/2015 και την ΠΕΕ 118/19.05.2017

ΕΠΑΘ 280/9/23.7.2018 Χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος στην εταιρεία με την επωνυμία «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» βάσει του ν. 4537/2018

ΕΠΑΘ 280/8/23.7.2018 Χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ» βάσει του ν. 4537/2018

ΕΠΑΘ 280/7/23.7.2018 Χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών στην εταιρεία με την επωνυμία «WORLDBRIDGE ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» βάσει του ν. 4537/2018

ΕΠΑΘ 280/6/23.7.2018 Χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΜΑΡΤ ΠΕΙ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» βάσει του ν. 4537/2018

ΕΠΑΘ 280/5/23.7.2018 Χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών στην εταιρεία με την επωνυμία «KMT ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» βάσει του ν. 4537/2018

ΕΠΑΘ 280/4/23.7.2018 Χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών στην εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΛ ΕΞΠΡΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» βάσει του ν. 4537/2018

ΕΠΑΘ 280/3/23.7.2018 Χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών στην εταιρεία με την επωνυμία «EVERYPAY ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» βάσει του ν. 4537/2018

ΕΠΑΘ 280/2/23.7.2018 Χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΓΩ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» βάσει του ν. 4537/2018

ΕΠΑΘ 280/1/23.7.2018 Χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών στην εταιρεία με την επωνυμία «ACCESS PAYMENT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» βάσει του ν. 4537/2018.

ΕΠΑΘ 276/25.6.2018_Επέκταση άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια & πιστώσεις και από μη εποπτευόμενα από την ΤτΕ ιδρύματα στην εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ/

ΕΠΑΘ 266/2/23.3.2018 Διορισμός ειδικού εκκαθαριστή του υπό ειδική εκκαθάριση Ιδρύματος Πληρωμών «ΜΟΝΕΥ ΓΚΛΟΜΠ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΠΑΘ 265/1/23.3.2018 Ανάκληση αδείας λειτουργίας του ιδρύματος πληρωμών «ΜΟΝΕΥ ΓΚΛΟΜΠ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΠΑΘ 266/1/23.3.2018 Τροποποίηση της απόφασης ΕΠΑΘ 221/3/17.3.2017 «Όροι και προϋποθέσεις για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων – Κατάργηση της απόφασης ΕΠΑΘ 77/1/30.5.2013»

ΕΠΑΘ 261/2/23.2.2018 Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία»

ΕΠΑΘ 261/1/23.2.2018 Οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλ. επιχείρ. «ΑΙΓΑΙΟΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία» και θέση αυτής υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με διατάξεις των άρθρ.109,111,114,220,221ν.4364/2016

ΕΠΑΘ 262/3/23.02.2018 Καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους ασφαλίσεων ζωής υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης – Κατάργηση της απόφασης ΕΠΑΘ 12/3/13.7.2011

ΕΠΑΘ 257/2/31.01.2018 Παροχή άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία με την επωνυμία «HOIST HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», σύμφωνα με τον ν. 4354/2015 και την ΠΕΕ 118/19.05.2017

ΕΠΑΘ 257/1/31.01.2018 Παροχή άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία «SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», σύμφωνα με τον ν. 4354/2015 και την ΠΕΕ 118/19.05.2017

ΕΠΑΘ 254/2/21.12.2017 Διορισμός ειδικού εκκαθαριστή της υπό ειδική εκκαθάριση εταιρείας παροχής πιστώσεων «SFS Hellas Finance Consumer Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Πιστώσεων»

ΕΠΑΘ 254/1/21.12.2017 Ανάκληση άδειας λειτουργίας εταιρείας παροχής πιστώσεων με τηνεπωνυμία «SFS Hellas Finance Consumer Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Πιστώσεων»

ΕΠΑΘ 247/2/14.11.2017 Παροχή άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην «DV01 Asset Management – Δανειακή Βελτίωση Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» σύμφωνα με τον ν. 4354/2015 και την ΠΕΕ 118/19.05.2017

ΕΠΑΘ 247/1/14.11.2017 Παροχή άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην εταιρία με επωνυμία «QQUANT MASTER SERVICER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» σύμφωνα με τον ν. 4354/2015 και την ΠΕΕ 118/19.05.2017

ΕΠΑΘ 243/3/18.09.2017 Έγκριση απόκτησης ειδικής συμμετοχής της «GROUPAMA HOLDING FILIALES ET PARTICIPATIONS» στην ασφαλιστική εταιρεία «GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4364/2016

ΕΠΑΘ 242/7/29.08.2017 Διορισμός ειδικού εκκαθαριστή του υπό ειδική εκκαθάριση Ιδρύματος Πληρωμών «ΣΙ ΜΠΙ ΕΝ ΕΛΛΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΠΑΘ 242/6/29.08.2017 Ανάκληση αδείας λειτουργίας του Ιδρύματος Πληρωμών «ΣΙ ΜΠΙ ΕΝ ΕΛΛΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΠΑΘ 241/10/31.07.2017 Παροχή άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία με την επωνυμία «B2KAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» σύμφωνα με το ν. 4354/2015 και την ΠΕΕ 118/19.05.2017

ΕΠΑΘ 236/3/10.07.2017 Παροχή άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία «Independent Portfolio Management Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.)»,σύμφωνα με ν.4354/2015 και ΠΕΕ 118/19.05.2017

ΕΠΑΘ 236/2/10.07.2017 Παροχή άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία με την επωνυμία «UCI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» σύμφωνα με το ν. 4354/2015 και την ΠΕΕ 118/19.05.2017

ΕΠΑΘ 236/1/10.07.2017 Παροχή άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία «Resolute Asset Management ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» σύμφωνα με το ν.4354/2015 και την ΠΕΕ 118/19.05.2017

ΕΠΑΘ 232/1/19.05.2017 Κανονισμός εκκαθάρισης ασφαλιστικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το ν. 4364/2016, Μέρος Τέταρτο, Κεφάλαιο Γ’

ΕΠΑΘ 231/2/15.05.2017 Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»

ΕΠΑΘ 231/1/15.05.2017 Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ»

ΕΠΑΘ 230/2/15.05.2017 Οριστική ανάκληση άδειας λειτουργίας: «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων»(Εταιρεία) και θέση αυτής υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 109,110,114,226 και 235 του ν.4364/2016

ΕΠΑΘ 230/1/15.05.2017 Οριστική ανάκληση άδειας λειτουργίας: «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής»(Εταιρεία) και θέση αυτής υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 109, 110, 114, 226 και 235 του ν.4364/2016

ΕΠΑΘ 229/1/02.05.2017 Κατάλογος ασφαλιστικών εκκαθαριστών που προβλέπεται στο άρθρο 237 του ν.4364/2016

ΕΠΑΘ 228/1/02.05.2017 Παροχή άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία «Pillarstone ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», σύμφωνα με το ν. 4354/2015, όπως ισχύει, και την ΠΕΕ 95/27.5.2016

ΕΠΑΘ 225/1/12.04.2017 Παροχή άδειας για την διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (ν. 4354/2015, ΠΕΕ 95/27.5.2016)

ΕΠΑΘ 222/3/28.3.2017 Παράταση αναστολής πληρωμών από την ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «IΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LΙFΕ Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» (Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 229 του ν. 4364/2016

ΕΠΑΘ 222/2/28.3.2017 Παράταση αναστολής πληρωμών από την ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 229 του ν. 4364/2016

ΕΠΑΘ 221/3/17.3.2017 Όροι και προϋποθέσεις για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων – Κατάργηση της απόφασης ΕΠΑΘ 77/1/30.5.2013

ΕΠΑΘ 221/19/17.3.2017 Παράρτημα ΙΙ της απόφασης ΕΠΑΘ 180/3/22.2.2016 «Εργασίες του ειδικού εκκαθαριστή πιστωτικού ιδρύματος με σκοπό την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4335/2015 και του ν. 4370/2016»

ΕΠΑΘ 221/4/17.3.2017 Τροποποίηση της απόφασης ΕΠΑΘ 180/3/22.2.2016 «Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτικών ιδρυμάτων – Κατάργηση της απόφασης ΕΠΑΘ 21/2/4.11.2011»

ΕΠΑΘ 221/2/17.3.2017 Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας σε οφειλέτες των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

ΕΠΑΘ 220/1/13.3.2017 Παροχή άδειας για την διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία «Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», σύμφωνα με το ν. 4354/2015, όπως ισχύει, και την ΠΕΕ 95/27.5.2016

ΕΠΑΘ 218/1/28.2.2017 Παράταση αναστολής πληρωμών από την ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 229 του ν. 4364/2016

ΕΠΑΘ 218/2/28.2.2017 Παράταση αναστολής πληρωμών από την ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «IΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LΙFΕ Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» (Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 229 του ν. 4364/2016

ΕΠΑΘ 214/2/13.1.2017 Παράταση αναστολής πληρωμών από την ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «IΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LΙFΕ Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» (Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 229 του ν. 4364/2016

ΕΠΑΘ 214/1/13.1.2017 Παράταση αναστολής πληρωμών από την ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 229 του ν. 4364/2016

ΕΠΑΘ 211/2/12.12.2016 Έγκριση απόκτησης έμμεσης ειδικής συμμετοχής της «Bank of Cyprus Holdings plc» στην ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «CNP Ζωής Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία», σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4364/2016

ΕΠΑΘ 207/3/29.11.2016 Παράταση αναστολής πληρωμών από την ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «IΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LΙFΕ Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» (Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 229 του ν. 4364/2016

ΕΠΑΘ 207/2/29.11.2016 Παράταση αναστολής πληρωμών από την ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 229 του ν. 4364/2016

ΕΠΑΘ 207/1/29.11.2016 Παροχή άδειας για τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία με την επωνυμία «Aktua Ελλάς ΧρηματοοικονομικέςΛύσεις Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» (ν.4354/2015, ΠΕΕ95/27.5.2016)

ΕΠΑΘ 206/1/31.10.2016 Παράταση αναστολής πληρωμών από την ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 229 του ν. 4364/2016

ΕΠΑΘ 206/2/31.10.2016 Παράταση αναστολής πληρωμών από την ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «IΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LΙFΕ Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» (Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 229 του ν. 4364/2016

ΕΠΑΘ 202/2/19.9.2016 Λήψη διοικητικών μέτρων κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «IΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LΙFΕ Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» (Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 223 έως 225 και 229 του ν. 4364/2016

ΕΠΑΘ 202/1/19.9.2016 Λήψη διοικητικών μέτρων κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» («Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 223 έως 225, 228 και 229 του ν. 4364/2016

ΕΠΑΘ 198/1/13.9.2016 Παράταση αναστολής πληρωμών από την ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 229 του ν. 4364/2016

ΕΠΑΘ 197/1/1.9.2016 Μεταβίβαση χαρτοφυλακίου από την ασφ. εταιρ. με επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» προς την ασφαλιστική εταιρεία με επωνυμία «ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 28 και 228, Ν. 4364/2016

ΕΠΑΘ 195/1/29.7.2016 Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013

ΕΠΑΘ 193/2/27.7.2016 Έγκριση απόκτησης ειδικής συμμετοχής της "MARCAT S.a.r.l." στην ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία "ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ" σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4364/2016

ΕΠΑΘ 193/1/27.7.2016 Λήψη διοικητικών μέτρων κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία "INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων" (Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109,110,112,113,221,224,225,227 και 229 του ν.4364/2016

ΕΠΑΘ 191/1/29.6.2016 Aπόκτηση έμμεσης ειδικής συμμετοχής της «Costa Luxembourg S.a.r.l.» στις «Eurolife ERB ΑΕ Ασφαλίσεων Ζωής» και «Eurolife ERB ΑΕ Γενικών Ασφαλίσεων», μέσω συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της «Eurolife Insurance Group ΑΕ Συμμετοχών»

ΕΠΑΘ 190/1/29.6.2016 Κατάλογος ασφαλιστικών εκκαθαριστών που προβλέπεται στο άρθρο 237 του ν.4364/2016

ΕΠΑΘ 189/2/17.6.2016 Προθεσμία υποβολής ενστάσεων αναφορικά με τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου από την "INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής" προς την "ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ" (αρθρ. 28 και 228 του Ν. 4364/2016)

ΕΠΑΘ 189/1/17.6.2016 Απόκτηση ειδικής συμμετοχής της εταιρείας «EUROINS INSURANCE GROUP AD» στην ασφαλιστική επιχείρηση «CREDIT AGRICOLE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ», σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4364/2016

ΕΠΑΘ 187/1/7.6.2016 Λήψη διοικητικών μέτρων κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «IΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LΙFΕ Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» (Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110, 224, 225, 227 και 229 του ν. 4364/2016

ΕΠΑΘ 185/1/12.5.2016 Λήψη διοικητικών μέτρων κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «IΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LΙFΕ Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» (Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 224, 225, 228 και 229 του ν. 4364/2016

ΕΠΑΘ 184/1/25.4.2016 Τροποποίηση της απόφασης ΕΤΠΘ 234/23/11.12.2006 «Τήρηση από τα πιστωτικά ιδρύματα λογαριασμών καταθέσεων όψεως και διακίνηση επιταγών μέσω του τραπεζικού συστήματος»

ΕΠΑΘ 184/14/25.4.2016 Aπόκτηση ειδικής συμμετοχής (15,083%) στο μετοχικό κεφάλαιο της ασφαλιστικής επιχείρισης "Ευρωπαϊκή Πίστη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων" από τον Χρήστο Γεωργακόπουλο, σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4364/2016

ΕΠΑΘ 184/2/25.4.2016 Σύσταση προς τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με την καταβολή μερισμάτων κατά το έτος 2016 για την οικονομική χρήση του έτους 2015

ΕΠΑΘ 184/9/25.4.2016 Έγκριση απόκτησης ειδικής συμμετοχής (15%) στο μετοχικό κεφάλαιο της ασφαλιστικής επιχείρισης "Ευρωπαϊκή Πίστη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων" από την "Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης"

ΕΠΑΘ 182/1/4.4.2016 Διορισμός Ειδικού Εκκαθαριστή στα υφιστάμενα υπό ειδική εκκαθάριση ιδρύματα

ΕΠΑΘ 181/1/28.3.2016 Επαύξηση ειδικής συμμετοχής του κ. Βασιλείου Θεοχαράκη στην ασφαλιστική εταιρεία "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ", σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4364/2016

ΕΠΑΘ 180/3/22.2.2016 Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτικών ιδρυμάτων – Κατάργηση της απόφασης ΕΠΑΘ 21/2/4.11.2011

ΕΠΑΘ 178/2/10.2.2016 Λήψη διοικητικών μέτρων κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία "INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής" (Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 224 και 225 του ν. 4364/2016

ΕΠΑΘ 178/1/10.2.2016 Λήψη διοικητικών μέτρων κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία "INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων"(Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 224 και 225 του ν. 4364/2016

ΕΠΑΘ 173/1/18.12.2015 Θέση του πιστωτικού ιδρύματος "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε." υπό ειδική εκκαθάριση και διορισμός ειδικού εκκαθαριστή

ΕΠΑΘ 171/2/14.12.2015 Λήψη διοικητικών μέτρων για την ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία "INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων " σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 17α και 17γ του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει

ΕΠΑΘ 171/1/14.12.2015 Λήψη διοικητικών μέτρων για την ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία "INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής" σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 17α και 17γ του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει

ΕΠΑΘ 148/1/5.10.2015 Τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013

ΕΠΑΘ 137/1/4.5.2015 Διορισμός ειδικού εκκαθαριστή της υπό ειδική εκκαθάριση εταιρείας παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων «MARQUIS INTERNATIONAL Α.Ε.»

ΕΠΑΘ 136/1/17.4.2015 Θέση του πιστωτικού ιδρύματος «Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε.» υπό ειδική εκκαθάριση και διορισμός ειδικού εκκαθαριστή

ΕΠΑΘ 129/2/16.2.2015 Τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013

ΕΠΑΘ 128/1/16.2.2015 Διορισμός ειδικού εκκαθαριστή του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία ‘Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου ΣΥΝ.ΠΕ’

ΕΠΑΘ 127/1/3.2.2015 Προσωρινή αναπλήρωση του ειδικού εκκαθαριστή του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία ‘Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου ΣΥΝ.ΠΕ

ΕΠΑΘ 122/3/15.12.2014 Εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές

ΕΠΑΘ 116/1/25.8.2014 Θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας του N. 4224/2013

ΕΠΑΘ 114/1/4.8.2014 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 2013

ΕΠΑΘ 108/1/4.4.2014 Τροποποίηση της Πράξης Διοικητή υπ’ αριθ. 2651/20.1.2012 «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας»

ΕΠΑΘ 97/3/8.12.2013 Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου Συν. Π.Ε.», θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και διορισμός ειδικού εκκαθαριστή

ΕΠΑΘ 97/2/8.12.2013 Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας Συν.Π.Ε.», θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και διορισμός ειδικού εκκαθαριστή

ΕΠΑΘ 97/1/8.12.2013 Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.», θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και διορισμός ειδικού εκκαθαριστή

ΕΠΑΘ 95/10/22.11.2013 Τροποποίηση της πράξης διοικητή 2651/20.1.2012 «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας»

ΕΠΑΘ 94/23/15.11.2013 Τροποποίηση της απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009

ΕΠΑΘ 94/22/15.11.2013 Τροποποίηση της απόφασης ΕΠΑΘ 21/2/4.11.2011 «Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει

ΕΠΑΘ 94/19/15.11.2013 Τροποποίηση της απόφασης ΕΠΑΘ 21/2/4.11.2011 «Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει

ΕΠΑΘ 93/1/24.10.2013 Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του χρηματοδοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ», θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και διορισμός ειδικού εκκαθαριστή

ΕΠΑΘ 89/1/2.9.2013 Τροποποίηση της απόφασης ΕΤΠΘ 234/23/11.12.2006 «Τήρηση από τα πιστωτικά ιδρύματα λογαριασμών καταθέσεων όψεως και διακίνηση επιταγών μέσω του τραπεζικού συστήματος»

ΕΠΑΘ 85/1/26.7.2013 Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.», τερματισμός του έργου του επιτρόπου, θέση τουπιστωτικού ιδρύματος σε ειδική εκκαθάριση και διορισμός ειδικού εκκαθαριστή

ΕΠΑΘ 77/5/30.5.2013 Παρεκκλίσεις απο τις μεθόδους αποτίμησης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) για τη χρήση 2013

ΕΠΑΘ 77/2/30.5.2013 Τροποποίηση της απόφασης ΕΠΑΘ 21/2/4.11.2011 «Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων»

ΕΠΑΘ 77/1/30.5.2013 Όροι και προϋποθέσεις για την ρύθμιση οφειλών σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση προς πιστωτικά ιδρύματα που έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση

ΕΠΑΘ 73/10.5.2013_Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «FBB/

ΕΠΑΘ 60/1/18.1.2013 Διορισμός εκκαθαριστή στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»

ΕΠΑΘ 55/1/23.11.2012 Τροποποίηση της απόφασης ΕΠΑΘ 21/2/4.11.2011 «Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων»

ΕΠΑΘ 49/21/12.09.12 Τροποποίηση της ύπ'αριθ. Κ3-4382/2001 (ΦΕΚ Β' 847/04-07-2001) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και νέοι πίνακες ζωής και πίνακες νοσηρότητας - ανικανότητας

ΕΠΑΘ 46/1/27.7.2012 Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και διορισμός ειδικού εκκαθαριστή

ΕΠΑΘ 41/1/1.6.2012 Διαπίστωση έναρξης εκκαθάρισης των χαρτοφυλακίων ζωής των ασφαλιστικών εταιριών "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α." και "COMMERCIAL VALUE A.A.E."

ΕΠΑΘ 40/6/25.5.2012 Tροποποίηση της υπ'αριθμ. Κ3-8010/08.08.2007 (ΦΕΚ Β 1600/17.08.2007) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης αναφορικά με την εγγραφή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων στο αρμόδιο Επιμελητήριο

ΕΠΑΘ 37/7/20.4.2012 Παρεκκλίσεις από τις μεθόδους αποτίμησης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) για τη χρήση 2012

ΕΠΑΘ 34/3/18.3.2012 Ανάκληση άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε», θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και διορισμός ειδικού εκκαθαριστή

ΕΠΑΘ 34/2/18.3.2012 Ανάκληση άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε», θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και διορισμός ειδικού εκκαθαριστή

ΕΠΑΘ 34/1/18.3.2012 Ανάκληση άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε», θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και διορισμός ειδικού εκκαθαριστή

ΕΠΑΘ 27/2/27.12.2011 Aναπροσαρμογή των ποσών υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΕΠΑΘ 26/2/17.12.2011 Καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού & στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάζονται από το σε ειδική εκκαθάριση ΠΙ: "Τ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" στο ΠΙ: "ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε"

ΕΠΑΘ 26/1/17.12.2011 Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του σε ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.» στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»

ΕΠΑΘ 25/1/17.12.2011 Ανάκληση άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «T BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και διορισμός ειδικού εκκαθαριστή

ΕΠΑΘ 21/2/4.11.2011 Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων

ΕΠΑΘ 21/1/4.11.2011 Διορισμός εκκαθαριστή στο ίδρυμα με την επωνυμία «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

ΕΠΑΘ 20/3/9.10.2011 Ανάκληση άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», θέση αυτού υπό εκκαθάριση και διορισμός εκκαθαριστή

ΕΠΑΘ 20/2/9.10.2011 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

ΕΠΑΘ 20/1/9.10.2011 Καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάζονται στο μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

ΕΠΑΘ 3/5/26.1.2011 Διαδικασία διακανονισμού και καταβολής στους δικαιούχους αποζημίωσης από σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης από τη χρήση αυτοκινήτων και συναφείς οργανωτικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων


Σχετικά Θέματα