Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Πράξεις Εκτελεστικής Επιτροπής 


 

 

 Πράξεις ΠΕΕ

 
154/1/28.01.2019 Υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων, άρθρου 473α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 για τις μεταβατικές ρυθμίσεις του μετριασμού επιπτώσεων εισαγωγής Δ.Π.Χ.Α.9 στα κεφάλαια (EBA/GL/2018)

153/2/8.1.2019 Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων

153/1/8.01.2019 Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 118/19.05.2017, «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015 - Αντικατάσταση της ΠΕΕ 95/27.5.2016»

152/3/17.12.2018 Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το α' τρίμηνο του 2019

152/2/17.12.2018 Καθορισμός των υποβαλλόμενων πληροφοριών από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος και κατάργηση της ΠΕΕ 93/16.5.2016

151/30.10.2018 Προσδιορισμός λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (O-SIIs) και καθορισμός των απαιτήσεων τήρησης κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας

150/03.10.2018 Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη λογιστική καταγραφή των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (EBA/GL/2017/06)

149/20.09.2018 Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 58/18.1.2016, «Ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε τρίτη χώρα- Προληπτική Εποπτεία - Ανάκληση αδείας αυτών»

148/06.09.2018 Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το δ’ τρίμηνο του 2018

147/27.7.2018 Αντικατάσταση Παρ. 7 της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 σχετικά με πλαίσιο φύλαξης χρηματοπιστωτικών μέσων & κεφαλαίων που ανήκουν στους πελάτες & τις υποχρεώσεις παρακολούθησης προϊόντων-Κατάργηση Παραρτήματος 6 & Παραρτήματος 8 (ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006)

146/13.7.2018 Όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων ως συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι του άρθρου 29 του ν. 4514/2018, σε μητρώο που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος

145/04.07.2018 Διορισμός Προέδρου και Μελών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 146 του Ν. 4261/2014)

143/15.06.2018 Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το γ’ τρίμηνο του 2018

142/11.06.2018 Διαδικασία α)για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών στην Ελλάδα, β)για την απόκτηση ή την αύξηση συμμετοχήςσε πιστωτικά ιδρύματα και γ)για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών πιστωτικών

140/30.04.2018 Τροποποίηση της ΠΕΕ 113/3.2.2017 «Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243 και 244 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013».

139/24.04.2018 Τροποποίηση της ΠΔΤΕ 2651/20.1.2012 «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας - Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα»

137/16.04.2018 Παροχή άδειας λειτουργίας και εποπτεία «μεσίτη στεγαστικής πίστης» και άσκηση της δραστηριότητας πιστωτικής διαμεσολάβησης του ν. 4438/2016 από μεσίτη πιστώσεων που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από κράτος-μέλος της Ε.Ε.

136/02.04.2018 Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 42/30.05.2014, «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων».

135/14.03.2018 Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το β’ τρίμηνο του 2018

134/05.03.2018 Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 42/30.05.2014, «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων»

133/13.2.2018 Κατάργηση της ΠΔ/ΤΕ 2614/7.4.2009 και τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012

132/6.2.2018 Καταβολή μερισμάτων κατά το έτος 2018 από τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικά ιδρύματα για την οικονομική χρήση του έτους 2017

131/23.01.2018 Εξειδίκευση των προϋποθέσεων για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ομίλου του εσωτερικού άρθρου 14 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015

130/22.01.2018 Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015

127/11.12.2017 Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το α’ τρίμηνο του 2018

126/15.11.2017 Προσδιορισμός λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (O-SIIs) και καθορισμός των απαιτήσεων τήρησης κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας

125/31.10.2017 Άσκηση των δικαιωμάτων και των διακριτικών ευχερειών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/61 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πιστωτικά ιδρύματα

124/16.10.2017 Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA/GL/2016/03) σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή για τους σκοπούς του άρθρου 84 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ

123/16.10.2017 Υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ για καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου [άρθρ.395, παρ.2, Καν/σμού (ΕΕ) αριθ.575/2013 (EBA/GL/2015/20)]

122/12.09.2017 Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το δ’ τρίμηνο του 2017

121/29.08.2017 Διορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 146 του Ν.4261/2014)

120/11.07.2017 Προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και αύξησης ειδικών συμμετοχών σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση

119/15.06.2017 Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το γ’ τρίμηνο του 2017

118/19.05.2017 Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015 - Αντικατάσταση της ΠΕΕ 95/27.5.2016

117/12.04.2017 Καταβολή μερισμάτων κατά το έτος 2017 από τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικά ιδρύματα για την οικονομική χρήση του έτους 2016

115/15.03.2017 Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το β’ τρίμηνο του 2017

114/03.02.2017 Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ 19.6.2014 (EBA/GL/2014/04) για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB/2012/2)

113/03.02.2017 Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243 και 244 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

112/31.01.2017 Υποβολή εποπτικών αναφορών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/534 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

111/31.01.2017 Ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων όπου ένα ίδρυμα θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας για την εφαρμογή της υποχρέωσης άμεσης ενημέρωσης της Τράπεζας της Ελλάδος από το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος

110/31.01.2017 Ουσιώδης, αποκλειστικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών και συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 433 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

108/19.12.2016 Τροποποίηση της ΠΔΤΕ 2651/20.1.2012«Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας - Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα»

107/19.12.2016 Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το πρώτο (1ο) τρίμηνο έτους 2017

106/12.12.2016 Καθορισμός ποσοστού εισφοράς που καταβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος οι εποπτευόμενες από αυτήν ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων τρίτων χωρών

105/12.12.2016 Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία

104/18.11.2016 Προσδιορισμός λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (O-SIIs) και καθορισμός των απαιτήσεων τήρησης κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας

103/06.09.2016 Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το τέταρτο (4ο) τρίμηνο έτους 2016

102/30.8.2016 Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 42/30.05.2014, «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για την διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων»

101/26.8.2016 Διορισμός Προέδρου και Μελών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 146 του Ν.4261/2014)

100/18.7.2016 Αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων

99/18.7.2016 Εξειδίκευση των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης - ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται στα σχέδια ανάκαμψης των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

98/18.7.2016 Εξειδίκευση των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης - εύρος των σεναρίων που χρησιμοποιούνται στα σχέδια ανάκαμψης των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

97/16.6.2016 Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το τρίτο (3ο) τρίμηνο έτους 2016

96/31.5.2016 Τροποποίηση της ΠΔΤΕ 2258/2.11.1993, όπως ισχύει, σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων υπό τη μορφή πιστωτικών συνεταιρσμών του Ν.1667/1986

95/27.5.2016 Αντικατάσταση της ΠΕΕ 82/8.3.2016 «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (ν.4354/2015)»

94/16.5.2016 Ενιαία υποβολή εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ για εποπτικούς και στατιστικούς σκοπούς

93/16.5.2016 Καθορισμός υποβαλλόμενων πληροφοριών από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος

92/25.4.2016 Καθορισμός εισφοράς καταβαλλόμενης στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης από τα μέλη του

91/25.4.2016 Εξαίρεση ειδικών περιπτώσεων αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών λόγω μεγέθους

89/05.04.2016 Εξέταση αιτιάσεων απο ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές

88/05.04.2016 εξέταση αιτιάσεων απο ασφαλιστικές επιχειρήσεις

87/05.04.2016 Διαδικασία διακανονισμού και καταβολής αποζημίωσης από σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης από την χρήση αυτοκινήτων

86/05.04.2016 Κανονισμός Συμπεριφοράς των (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

85/28.3.2016 Εξαιρούμενες από ορισμένες διατάξεις του ν. 4364/2016 ασφαλιστικές επιχειρήσεις - ειδικές περιπτώσεις αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών και ειδικές περιπτώσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων λόγω μεγέθους

83/18.3.2016 Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το δεύτερο (2ο) τρίμηνο έτους 2016

82/8.03.2016 Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (ν.4354/2015)

81/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων (EIOPA-BoS-14-166/27.11.2014)

80/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης (EIOPA-BoS-14-169/27.11.2014)

79/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την ταξινόμηση ιδίων κεφαλαίων (EIOPA-BoS-14-168/27.11.2014)

78/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA) σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων δυσμενών καταστάσεων (EIOPA-BoS-15-108/30.6.2015)

77/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση (EIOPA-BoS-15-109/14.9.2015)

76/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την μέθοδο εξέτασης με βάση καθένα από τα υποκείμενα στοιχεία (EIOPA BoS-14-171/27.11.2014)

75/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια (EIOPA-BoS-14-167/27.11.2014)

74/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με τα όρια των συμβάσεων (EIOPA-BoS-14-165/27.11.2014)

73/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με τον Κίνδυνο βάσης (EIOPA-BoS-14-172/27.11.2014)

72/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων (EIOPA-BoS-14-177/27.11.2014)

71/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου (Group Solvency, EIOPA-BoS-14-181/27.11.2014)

70/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις (EIOPA-BoS-15-111/30.6.2015)

69/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων,περιλαμβανομένων των συμμετοχών (EIOPA-BoS-14-170/27.11.2014)

68/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση (EIOPA-BoS-14-178/27.11.2014)

67/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με τον κίνδυνο ανάληψης ασφαλίσεων ζωής (EIOPA-BoS-14-175/27.11.2014)

66/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την εφαρμογή ρυθμίσεων αντασφαλιστικών εκχωρήσεων στην υποενότητα ασφαλιστικού κινδύνου στον κλάδο ζημιών (EIOPA BoS-173/27.11.2014)

65/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας (EIOPA-BoS-14-176/27.11.2014)

64/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την αντιμετώπιση της έκθεσης σε κίνδυνο αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στη τυποποιημένη μέθοδο (EIOPA-BoS-14-174/27.11.2014)

63/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων(EIOPA-BoS-14-180/27.11.2014)

62/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός τεχνικών προβλέψεων (EIOPA-BoS-15-113/30.6.2015)

61/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την ίδια αξιολόγηση κινδύνου και φερεγγυότητας (EIOPA-BoS-14-259/28.1.2015)

60/12.02.2016 Υιόθεση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης (EIOPA-BoS-14-253/28.1.2015

59/18.01.2016 Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου (EBA/GL/2014/12)

58/18.01.2016 Ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε τρίτη χώρα - Προληπτική εποπτεία - Ανάκληση αδείας αυτών

57/14.01.2016 Κριτήρια και διαδικασία εξέτασης από την Τράπεζα της Ελλάδος αιτημάτων ίδρυσης από τα πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα νέων υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

56/18.12.2015 Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρ.Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζονται οι όροι εφαρμογής του άρθρου 131, παρ.3 της Οδ. 2013/36/ΕΕ για την εκτίμηση άλλων συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων

55/18.12.2015 Εφαρμογή αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας στην Ελλάδα - Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το πρώτο (1ο) τρίμηνο έτους 2016

54/15.12.2015 Διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/2010

53/14.12.2015 Ορισμός στρατηγικής της πολιτικής για την άσκηση της μακροπροληπτικής αρμοδιότητας της Τράπεζας της Ελλάδος

51/8.9.2015 Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη δημοσιοποίηση των δεικτών προσδιορισμού της συστημικής σημασίας των πιστωτικών ιδρυμάτων (EBA/GL/2014/02)

50/8.9.2015 Αρχές διαχείρησης του κινδύνου αναφορικά με τη σύσταση βαρών σε στοιχεία ενεργητικού

48/04.03.2015 Προσθήκη των δηλώσεων περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο πλαίσιο της ΠΕΕ 22/12.7.2013 και του άρθρου 33 του ν. 4261/2014

47/09.02.2015 Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 42/30.05.2014, «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων» - Κατάργηση της Εγκυκλίου Διοίκησης 13/30.7.2009 της ΤτΕ

46/4.12.2014 Τροποποίηση διατάξεων της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 (ΦΕΚ Β 1257) σχετικά με τις εξετάσεις για την πιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

45/21.11.2014 Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

42/30.5.2014 Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

38/01.04.2014 Αναπροσαρμογή των ποσών υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

36/23.12.2013 Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 13/28.03.2013

33/19.12.2013 Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος

32/7.10.2013 Υποβολή μηνιαίων αναλυτικών στοιχείων από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος για τίτλους τους οποίους είτε διακρατούν για ίδιο λογαριασμό είτε φυλάσσουν-διαχειρίζονται για λογαριασμό τρίτων.

31/30.09.2013 Κανονισμός Συμπεριφοράς (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

30/30.09.2013 Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης ασφ. επιχειρήσεων

28/30.8.2013 Κανονισμός Εργασιών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 68Α του ν.3601/2007)

26/19.08.13 Συγκρότηση Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 68Α του ν.3601/2007)

23/26.07.2013 Υποβολή εξαμηνιαίων στοιχείων μισθώσεων και αγοραπωλησιών επαγγελματικών ακινήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα

22/12.07.2013 Διαδικασία α) για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και β) για την απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα - Εποπτική αξιολόγηση των υπόχρεων προσώπων

21/04.07.2013 Υποβολή στατιστικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από τις εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος

16/21.05.2013 Εκπαίδευση και πιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

14/10.05.2013 Παρεκκλίσεις κατ'εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 16 παράγραφοι 3,5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.260/2012

13/28.03.2013 Καθορισμός συντελεστών κύριων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων επί των σταθμισμένων κατά κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010

9/10.01.2013 Υποβολή στατιστικών στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και κατάστασης επενδύσεων από τις εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Τράπεζα της Ελλάδος

7/10.1.2013 Τροποποίηση της Πράξης Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 2588/20.8.2007

4/8.1.2013 Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 σχετικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων

3/8.1.2013 Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

1/20.12.2012 Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας