Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Πράξεις Εκτελεστικής Επιτροπής 


 

 

 

 Πράξεις Εκτελεστικής Επιτροπής

 
160/2/01.08.2019 Ανανέωση θητείας Προέδρου κια μελών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 146 του ν. 4261/2014)

159/2/12.06.2019 Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το γ’ τρίμηνο του 2019

158/5/10.05.2019 Υιοθέτηση κατευθυντηρίων γραμμών ΕAT σχετικά με προϋποθέσεις χορήγησης εξαίρεσης από μηχανισμό έκτακτης ανάγκης άρ33 παρ6 Κανονισμού(ΕΕ)2018/389, ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για αυστηρή εξακρίβωση ταυτότητας πελάτη,κοινά,ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας

158/4/10.05.2019 Αξιολόγηση της καταλληλότητας των κεφαλαιακών μέσων που εκδίδουν τα πιστωτικά ιδρύματα ως πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 και μέσων της κατηγορίας 2.

158/2/10.05.2019 Τεχνικά κριτήρια σχετικά με δημοσιοποιήσεις για πολιτική αποδοχών και υιοθέτηση κατευθυντηρίων γραμμών ΕΑΤ σχετικά με ορθές πολιτικές αποδοχών άρ.74 παρ.3, άρ.75 παρ.2 Οδηγίας 2013/36/ΕΕ και δημοσιοποιήσεις άρ.450 Κανονισμού(ΕΕ) αριθ.575/2013(EGL/2015/22)

158/1/10.05.2019 Τροποποίηση ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 σχετικά με πολιτική αποδοχών και υιοθέτηση κατευθυντηρίων γραμμών ΕΑΤ σχετικά με ορθές πολιτικές αποδοχών, άρ.74 παρ.3 και άρ.75 παρ.2 Οδηγίας 2013/36/ΕΕ και δημοσιοποιήσεις, 450 Κανονισμού(ΕΕ) αριθ.575/2013(EBA/GL/2015/22)

157/6/02.04.2019 Κοινή απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την παροχή πίστωσης από τα πιστωτικά ιδρύματα για την αγορά κινητών αξιών σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4141/2013

157/5/02.04.2019 Καθορισμός υποβολής εποπτικών αναφορών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης – Τροποποίηση της ΠΕΕ 112/31.1.2017

157/4/02.04.2019 Υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας για τους λειτουργικούς κινδύνους και τους κινδύνους ασφάλειας που σχετίζονται με τις υπηρεσίες πληρωμών

157/3/02.04.2019 Υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για την αναφορά μειζόνων συμβάντων δυνάμει της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ

157/2/02.04.2019 Καταβολή μερισμάτων κατά το έτος 2019 από τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικά ιδρύματα για την οικονομική χρήση του έτους 2018

157/1/02.04.2019 Υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων που υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι σε εποπτευόμενα ιδρύματα

156/3/12.03.2019 Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 60/12.2.2016 «Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης (EIOPA-BoS-14-253/28.1.2015)»

156/2/12.03.2019 Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 120/11.7.2017 «Προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και αύξησης ειδικών συμμετοχών σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση»

156/1/12.03.2019 Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το β’ τρίμηνο του 2019

154/1/28.01.2019 Υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων, άρθρου 473α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 για τις μεταβατικές ρυθμίσεις του μετριασμού επιπτώσεων εισαγωγής Δ.Π.Χ.Α.9 στα κεφάλαια (EBA/GL/2018)

153/2/8.1.2019 Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων

153/1/8.01.2019 Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 118/19.05.2017, «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015 - Αντικατάσταση της ΠΕΕ 95/27.5.2016»

152/3/17.12.2018 Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το α' τρίμηνο του 2019

152/2/17.12.2018 Καθορισμός των υποβαλλόμενων πληροφοριών από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος και κατάργηση της ΠΕΕ 93/16.5.2016

151/30.10.2018 Προσδιορισμός λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (O-SIIs) και καθορισμός των απαιτήσεων τήρησης κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας

150/03.10.2018 Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη λογιστική καταγραφή των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (EBA/GL/2017/06)

149/20.09.2018 Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 58/18.1.2016, «Ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε τρίτη χώρα- Προληπτική Εποπτεία - Ανάκληση αδείας αυτών»

148/06.09.2018 Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το δ’ τρίμηνο του 2018

147/27.7.2018 Αντικατάσταση Παρ. 7 της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 σχετικά με πλαίσιο φύλαξης χρηματοπιστωτικών μέσων & κεφαλαίων που ανήκουν στους πελάτες & τις υποχρεώσεις παρακολούθησης προϊόντων-Κατάργηση Παραρτήματος 6 & Παραρτήματος 8 (ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006)

146/13.7.2018 Όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων ως συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι του άρθρου 29 του ν. 4514/2018, σε μητρώο που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος

145/04.07.2018 Διορισμός Προέδρου και Μελών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 146 του Ν. 4261/2014)

143/15.06.2018 Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το γ’ τρίμηνο του 2018

142/11.06.2018 Διαδικασία α)για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών στην Ελλάδα, β)για την απόκτηση ή την αύξηση συμμετοχήςσε πιστωτικά ιδρύματα και γ)για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών πιστωτικών

140/30.04.2018 Τροποποίηση της ΠΕΕ 113/3.2.2017 «Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243 και 244 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013».

139/24.04.2018 Τροποποίηση της ΠΔΤΕ 2651/20.1.2012 «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας - Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα»

137/16.04.2018 Παροχή άδειας λειτουργίας και εποπτεία «μεσίτη στεγαστικής πίστης» και άσκηση της δραστηριότητας πιστωτικής διαμεσολάβησης του ν. 4438/2016 από μεσίτη πιστώσεων που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από κράτος-μέλος της Ε.Ε.

136/02.04.2018 Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 42/30.05.2014, «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων».

135/14.03.2018 Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το β’ τρίμηνο του 2018

134/05.03.2018 Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 42/30.05.2014, «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων»

133/13.2.2018 Κατάργηση της ΠΔ/ΤΕ 2614/7.4.2009 και τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012

132/6.2.2018 Καταβολή μερισμάτων κατά το έτος 2018 από τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικά ιδρύματα για την οικονομική χρήση του έτους 2017

131/23.01.2018 Εξειδίκευση των προϋποθέσεων για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ομίλου του εσωτερικού άρθρου 14 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015

130/22.01.2018 Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015

127/11.12.2017 Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το α’ τρίμηνο του 2018

126/15.11.2017 Προσδιορισμός λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (O-SIIs) και καθορισμός των απαιτήσεων τήρησης κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας

125/31.10.2017 Άσκηση των δικαιωμάτων και των διακριτικών ευχερειών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/61 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πιστωτικά ιδρύματα

124/16.10.2017 Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA/GL/2016/03) σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή για τους σκοπούς του άρθρου 84 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ

123/16.10.2017 Υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ για καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου [άρθρ.395, παρ.2, Καν/σμού (ΕΕ) αριθ.575/2013 (EBA/GL/2015/20)]

122/12.09.2017 Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το δ’ τρίμηνο του 2017

121/29.08.2017 Διορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 146 του Ν.4261/2014)

120/11.07.2017 Προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και αύξησης ειδικών συμμετοχών σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση

119/15.06.2017 Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το γ’ τρίμηνο του 2017

118/19.05.2017 Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015 - Αντικατάσταση της ΠΕΕ 95/27.5.2016

117/12.04.2017 Καταβολή μερισμάτων κατά το έτος 2017 από τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικά ιδρύματα για την οικονομική χρήση του έτους 2016

115/15.03.2017 Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το β’ τρίμηνο του 2017

114/03.02.2017 Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ 19.6.2014 (EBA/GL/2014/04) για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB/2012/2)

113/03.02.2017 Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243 και 244 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

112/31.01.2017 Υποβολή εποπτικών αναφορών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/534 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

111/31.01.2017 Ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων όπου ένα ίδρυμα θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας για την εφαρμογή της υποχρέωσης άμεσης ενημέρωσης της Τράπεζας της Ελλάδος από το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος

110/31.01.2017 Ουσιώδης, αποκλειστικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών και συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 433 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

108/19.12.2016 Τροποποίηση της ΠΔΤΕ 2651/20.1.2012«Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας - Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα»

107/19.12.2016 Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το πρώτο (1ο) τρίμηνο έτους 2017

106/12.12.2016 Καθορισμός ποσοστού εισφοράς που καταβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος οι εποπτευόμενες από αυτήν ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων τρίτων χωρών

105/12.12.2016 Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία

104/18.11.2016 Προσδιορισμός λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (O-SIIs) και καθορισμός των απαιτήσεων τήρησης κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας

103/06.09.2016 Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το τέταρτο (4ο) τρίμηνο έτους 2016

102/30.8.2016 Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 42/30.05.2014, «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για την διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων»

101/26.8.2016 Διορισμός Προέδρου και Μελών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 146 του Ν.4261/2014)

100/18.7.2016 Αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων

99/18.7.2016 Εξειδίκευση των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης - ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται στα σχέδια ανάκαμψης των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

98/18.7.2016 Εξειδίκευση των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης - εύρος των σεναρίων που χρησιμοποιούνται στα σχέδια ανάκαμψης των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

97/16.6.2016 Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το τρίτο (3ο) τρίμηνο έτους 2016

96/31.5.2016 Τροποποίηση της ΠΔΤΕ 2258/2.11.1993, όπως ισχύει, σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων υπό τη μορφή πιστωτικών συνεταιρσμών του Ν.1667/1986

95/27.5.2016 Αντικατάσταση της ΠΕΕ 82/8.3.2016 «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (ν.4354/2015)»

94/16.5.2016 Ενιαία υποβολή εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ για εποπτικούς και στατιστικούς σκοπούς

93/16.5.2016 Καθορισμός υποβαλλόμενων πληροφοριών από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος

92/25.4.2016 Καθορισμός εισφοράς καταβαλλόμενης στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης από τα μέλη του

91/25.4.2016 Εξαίρεση ειδικών περιπτώσεων αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών λόγω μεγέθους

89/05.04.2016 Εξέταση αιτιάσεων απο ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές

88/05.04.2016 εξέταση αιτιάσεων απο ασφαλιστικές επιχειρήσεις

87/05.04.2016 Διαδικασία διακανονισμού και καταβολής αποζημίωσης από σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης από την χρήση αυτοκινήτων

86/05.04.2016 Κανονισμός Συμπεριφοράς των (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

85/28.3.2016 Εξαιρούμενες από ορισμένες διατάξεις του ν. 4364/2016 ασφαλιστικές επιχειρήσεις - ειδικές περιπτώσεις αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών και ειδικές περιπτώσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων λόγω μεγέθους

83/18.3.2016 Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το δεύτερο (2ο) τρίμηνο έτους 2016

82/8.03.2016 Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (ν.4354/2015)

81/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων (EIOPA-BoS-14-166/27.11.2014)

80/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης (EIOPA-BoS-14-169/27.11.2014)

79/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την ταξινόμηση ιδίων κεφαλαίων (EIOPA-BoS-14-168/27.11.2014)

78/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA) σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων δυσμενών καταστάσεων (EIOPA-BoS-15-108/30.6.2015)

77/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση (EIOPA-BoS-15-109/14.9.2015)

76/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την μέθοδο εξέτασης με βάση καθένα από τα υποκείμενα στοιχεία (EIOPA BoS-14-171/27.11.2014)

75/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια (EIOPA-BoS-14-167/27.11.2014)

74/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με τα όρια των συμβάσεων (EIOPA-BoS-14-165/27.11.2014)

73/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με τον Κίνδυνο βάσης (EIOPA-BoS-14-172/27.11.2014)

72/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων (EIOPA-BoS-14-177/27.11.2014)

71/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου (Group Solvency, EIOPA-BoS-14-181/27.11.2014)

70/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις (EIOPA-BoS-15-111/30.6.2015)

69/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων,περιλαμβανομένων των συμμετοχών (EIOPA-BoS-14-170/27.11.2014)

68/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση (EIOPA-BoS-14-178/27.11.2014)

67/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με τον κίνδυνο ανάληψης ασφαλίσεων ζωής (EIOPA-BoS-14-175/27.11.2014)

66/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την εφαρμογή ρυθμίσεων αντασφαλιστικών εκχωρήσεων στην υποενότητα ασφαλιστικού κινδύνου στον κλάδο ζημιών (EIOPA BoS-173/27.11.2014)

65/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας (EIOPA-BoS-14-176/27.11.2014)

64/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την αντιμετώπιση της έκθεσης σε κίνδυνο αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στη τυποποιημένη μέθοδο (EIOPA-BoS-14-174/27.11.2014)

63/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων(EIOPA-BoS-14-180/27.11.2014)

62/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός τεχνικών προβλέψεων (EIOPA-BoS-15-113/30.6.2015)

61/12.02.2016 Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με την ίδια αξιολόγηση κινδύνου και φερεγγυότητας (EIOPA-BoS-14-259/28.1.2015)

60/12.02.2016 Υιόθεση Κατευθυντήριων Γραμμών της EIOPA σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης (EIOPA-BoS-14-253/28.1.2015

59/18.01.2016 Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου (EBA/GL/2014/12)

58/18.01.2016 Ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε τρίτη χώρα - Προληπτική εποπτεία - Ανάκληση αδείας αυτών

57/14.01.2016 Κριτήρια και διαδικασία εξέτασης από την Τράπεζα της Ελλάδος αιτημάτων ίδρυσης από τα πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα νέων υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

56/18.12.2015 Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρ.Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζονται οι όροι εφαρμογής του άρθρου 131, παρ.3 της Οδ. 2013/36/ΕΕ για την εκτίμηση άλλων συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων

55/18.12.2015 Εφαρμογή αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας στην Ελλάδα - Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το πρώτο (1ο) τρίμηνο έτους 2016

54/15.12.2015 Διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/2010

53/14.12.2015 Ορισμός στρατηγικής της πολιτικής για την άσκηση της μακροπροληπτικής αρμοδιότητας της Τράπεζας της Ελλάδος

51/8.9.2015 Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη δημοσιοποίηση των δεικτών προσδιορισμού της συστημικής σημασίας των πιστωτικών ιδρυμάτων (EBA/GL/2014/02)

50/8.9.2015 Αρχές διαχείρησης του κινδύνου αναφορικά με τη σύσταση βαρών σε στοιχεία ενεργητικού

48/04.03.2015 Προσθήκη των δηλώσεων περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο πλαίσιο της ΠΕΕ 22/12.7.2013 και του άρθρου 33 του ν. 4261/2014

47/09.02.2015 Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 42/30.05.2014, «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων» - Κατάργηση της Εγκυκλίου Διοίκησης 13/30.7.2009 της ΤτΕ

46/4.12.2014 Τροποποίηση διατάξεων της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 (ΦΕΚ Β 1257) σχετικά με τις εξετάσεις για την πιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

45/21.11.2014 Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

42/30.5.2014 Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

38/01.04.2014 Αναπροσαρμογή των ποσών υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

36/23.12.2013 Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 13/28.03.2013

33/19.12.2013 Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος

32/7.10.2013 Υποβολή μηνιαίων αναλυτικών στοιχείων από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος για τίτλους τους οποίους είτε διακρατούν για ίδιο λογαριασμό είτε φυλάσσουν-διαχειρίζονται για λογαριασμό τρίτων.

31/30.09.2013 Κανονισμός Συμπεριφοράς (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

30/30.09.2013 Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης ασφ. επιχειρήσεων

28/30.8.2013 Κανονισμός Εργασιών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 68Α του ν.3601/2007)

26/19.08.13 Συγκρότηση Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 68Α του ν.3601/2007)

23/26.07.2013 Υποβολή εξαμηνιαίων στοιχείων μισθώσεων και αγοραπωλησιών επαγγελματικών ακινήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα

22/12.07.2013 Διαδικασία α) για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και β) για την απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα - Εποπτική αξιολόγηση των υπόχρεων προσώπων

21/04.07.2013 Υποβολή στατιστικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από τις εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος

16/21.05.2013 Εκπαίδευση και πιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

14/10.05.2013 Παρεκκλίσεις κατ'εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 16 παράγραφοι 3,5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.260/2012

13/28.03.2013 Καθορισμός συντελεστών κύριων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων επί των σταθμισμένων κατά κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010

9/10.01.2013 Υποβολή στατιστικών στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και κατάστασης επενδύσεων από τις εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Τράπεζα της Ελλάδος

7/10.1.2013 Τροποποίηση της Πράξης Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 2588/20.8.2007

4/8.1.2013 Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 σχετικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων

3/8.1.2013 Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

1/20.12.2012 Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας