Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Yπουργικές Αποφάσεις

Στην ενότητα αυτή διατίθενται οι Υπουργικές Αποφάσεις κατά φθίνουσα χρονολογική σειρά, που αφορούν σε δραστηριότητες της Τράπεζας της Ελλάδος  και μνημονεύονται σε διάφορες σελίδες του παρόντος ιστοχώρoυ.

ΥΑ Β.2574 (ΦΕΚ Β΄ 2509/18.12.2009): Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 10 παρ. 4α του Ν.Δ. 400/1970, όπως ισχύει

ΥΑ Κ3-8010 (ΦΕΚ Β΄ 1600/17.8.2007): Καθορισμός των απαιτούμενων προϋποθέσεων-εξετάσεων, που αποδεικνύουν την εμπειρία, τις ικανότητες και τις γενικές εμπορικές και επαγγελματικές γνώσεις των διαμεσολαβητών στην ασφάλιση.

ΥΑ υπ' αρ.14636/631 (ΦΕΚ Β' 569/20.04.2007): Τροποποίηση υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό της εισφοράς που καταβάλλεται στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. από τις εποπτευόμενες από αυτήν ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

ΥΑ Κ3-2274 (ΦΕΚ Β 375 19.3.2007): Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Κ3 -10659/23.10.2002 υπουργικής απόφασης- Εξετάσεις διαμεσολαβούντων στην ιδιωτική ασφάλιση.

ΥΑ 10518/Β454 (ΦΕΚ Β΄321 16.3.2006): Τροποποίηση της υπ' αριθμ.10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/23.3.2005) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον "Καθορισμό εισφοράς που καταβάλλεται στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. από τις εποπτευόμενες από αυτήν ασφαλιστικές επιχειρήσεις".

ΥΑ Κ3-8757 (ΦΕΚ Β΄ 1094/2.8.2005): Τροποποίηση της Κ3-1615/17.05.2004 Υπουργικής Απόφασης. Εξαιρέσεις προσώπων από την εκπαίδευση στην διαμεσολάβηση.

 ΥΑ.10082/Β431 (ΦΕΚ Β 377 23.3.2005): Καθορισμός εισφοράς που καταβάλλεται στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. από τις εποπτευόμενες από αυτήν ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

 ΥΑ Κ3-6513 (ΦΕΚ Β΄ 1136/27.7.2004): Τροποποίηση της Κ3-4814/2004 υπουργικής απόφασης "περί Καθορισμού Περιεχομένου και Τρόπου υποβολής Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων των Εγκατεστημένων στην Ελλάδα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων".

ΥΑ υπ αρ Κ3-4814 (ΦΕΚ Β΄860/11-06-2004): Καθορισμός περιεχομένου και τρόπου υποβολής συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 

 ΥΑ Κ3-1615 (ΦΕΚ Β' 828/4.6.2004): Τροποποίηση της Κ3-11087/27.11.2000 απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης. 

 ΥΑ Κ3-10659 (ΦΕΚ Β΄ 1416/6.11.2002): Σχετικά με Εκπαίδευση και Εξετάσεις Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφάλιση.

ΥΑ Αριθ.Κ3/7714 ΦΕΚ Β' 119/5.2.2001: Κριτήρια καταλληλότητας των προσώπων που ασκούν ουσιαστική διεύθυνση στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις (άρθρο 15 του Ν.Δ. 400/70)

 ΥΑ K3-11087 (ΦΕΚ Β΄ 1531/14.12.2000): Ρύθμιση εκπαίδευσης και εξετάσεων διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφάλιση.

ΥΑ Κ3-4298 (ΦΕΚ/Β'505/1995): Καθορισμός τρόπου υπολογισμού των τεχνικών αποθεμάτων (ασφαλιστικών προβλέψεων) των ασφαλίσεων κατά ζημιών από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα.

 ΥΑ Κ3 1377/1994 (ΦΕΚ Β’ 136): Καθορισμός του τρόπου ασκήσεως του επαγγέλματος του Μεσίτη Ασφαλίσεων και της δέσμευσης περιουσίας του.

Υ.Α. Κ4-827 (Εμπορίου) της 24.2/27.3.86(Β' 130): Καθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Επιτροπών Ασφαλιστικών πρακτόρων, του τρόπου λειτουργίας τους, του τρόπου διεξαγωγής εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος του ασφαλιστικού πράκτορα και της τήρησης μητρώου ασφαλιστικών πρακτόρων.

Υ.Α. Κ4 2674 του 1977Περί καθορισμού του τύπου της κατά το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 489/76 βεβαιώσεως ασφαλίσεως και του ειδικού σήματος.