Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ανακοινώσεις

14/09/2005 - Πρόσκληση σε δημόσια ακρόαση που διοργανώνει η CEBS με αντικείμενο τις οδηγίες για μεγαλύτερη εποπτική συνεργασία

31/08/2005 - Ημέρες γενικής αργίας για το έτος 2006

06/07/2005 - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος

07/06/2005 - Εθνικά προφίλ μετάπτωσης στο σύστημα πληρωμών TARGET 2

25/05/2005 - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος

16/05/2005 - Έγγραφο διαβούλευσης της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την εφαρμογή του νέου πλαισίου περί κεφαλαιακής επάρκειας των Π.Ι. (Λειτουργικός Κίνδυνος)

28/01/2005 - H CEBS αρχίζει επίσημη διαβούλευση για την καθιέρωση πλαισίου ομοιόμορφων εποπτικών αναφορών

21/01/2005 - H CEBS σχεδιάζει να αναλάβει μεγάλης έκτασης εργασία για την σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών. Διάφορες διαβουλεύσεις θα αρχίσουν εντός του 2005

21/01/2005 - Διαδικασία Διαβούλευσης για τις επιπτώσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) επί των Ιδίων Κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων