Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ανακοινώσεις

01/12/2006 - Προκήρυξη 1/128Μ/2005 (Φ.Ε.Κ. 499/10.11.2005) Πίνακες Διοριστέων/Προσληπτέων (Φ.Ε.Κ. 440/Γ'/28.11.2006)

01/11/2006 - Πίνακας Διοριστέων της ειδικότητας ΔΕ Καταμετρητών (ΦΕΚ 373/30.10.2006)

20/10/2006 - Ανακοίνωση για την προκήρυξη 1/128Μ/2005 Φ.Ε.Κ. 499/10.11.2005. Αφορά ειδικότητες: ΠΕ Αρχειονόμων, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Οδηγών

17/10/2006 - Ειδικές αργίες διατραπεζικών συναλλαγών για το έτος 2007

29/09/2006 - Ανακοίνωση για την προκήρυξη 1/128Μ/2005 Φ.Ε.Κ. 499/10.11.2005. Αφορά την ειδικότητα ΔΕ Καταμετρητών

11/07/2006 - Αποϋλοποίηση - Εκποίηση των ενσώματων ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος

27/06/2006 - Ημέρες γενικής αργίας για το έτος 2007

13/06/2006 - Πρόσκληση προς τους κ.κ. Μετόχους για αποϋλοποίηση μετοχών - Εκποίηση ενσώματων ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος

12/05/2006 - Τρόπος πληρωμής μερίσματος χρήσης 2005

28/04/2006 - Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος/ πληρωμής μερίσματος

27/04/2006 - Νέο μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος

27/04/2006 - Αποφάσεις της 73ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

04/04/2006 - Δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση υλικού, λογισμικού Oracle και λογισμικού Microsoft (Διακήρυξη 6/06)

24/03/2006 - Δανεισμός και χρηματοοικονομική πίεση στα νοικοκυριά: Έρευνα σε επίπεδο νοικοκυριού

16/03/2006 - Ειδικές αργίες διατραπεζικών συναλλαγών για το έτος 2006

03/03/2006 - Τακτοποίηση κλασματικών υπολοίπων μετοχής από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζα της Ελλάδος της 11/7/2005

22/02/2006 - Ανακοίνωση για την Προκήρυξη 1/128Μ/2005 (πλήρωση θέσεων)