Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

01/09/2017 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Ιούλιος 2017

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, τον Ιούλιο του 2017, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε. Το περιθώριο επιτοκίου* αυξήθηκε στις 4,43 εκατοστιαίες μονάδες, έναντι 4,27 μονάδων τον προηγούμενο μήνα (βλ. Πίνακα 1).

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,30% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,09% και το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,16%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά διαμορφώθηκε στο 0,63% από 0,61% τον προηγούμενο μήνα.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,73%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,36%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο (1) αυξήθηκε κατά 43 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 8,49%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,45%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,09%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου (1) αυξήθηκε κατά 48 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,34%. Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ παρέμεινε αμετάβλητο στο 5,27%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 4,81%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 68 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,23%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο (1) μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,65%.

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, τον Ιούλιο του 2017, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε. Το περιθώριο επιτοκίου* μειώθηκε στις 4,32 εκατοστιαίες μονάδες, από 4,36 μονάδες τον προηγούμενο μήνα (βλ. Πίνακα 2).

Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,31%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων διαμορφώθηκε στο 4,63% από 4,66% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,63%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,75%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε στο 2,36% από 2,39% τον προηγούμενο μήνα. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων υποχώρησε στο 3,73% από 3,79% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 5,00%. 

 

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

Μάιος 2017

Ιούνιος 2017

Ιούλιος 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μίας ημέρας από νοικοκυριά

0,09

0,09

0,09

Μίας ημέρας από επιχειρήσεις

0,15

0,14

0,16

Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά

0,64

0,61

0,63

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,30

0,29

0,30

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,47

14,39

14,36

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

5,56

5,49

5,45

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

7,20

7,17

7,09

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1

8,35

8,06

8,49

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1 :

4,36

3,86

4,34

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

5,27

5,27

5,27

-δάνεια από 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ

4,70

4,88

4,81

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

4,07

3,55

4,23

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο1

2,66

2,78

2,65

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

4,76

4,56

4,73

Περιθώριο επιτοκίου*

4,46

4,27

4,43

 

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

Μάιος 2017

Ιούνιος 2017

Ιούλιος 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,65

0,64

0,63

Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,80

0,79

0,75

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων**

0,30

0,30

0,31

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,39

2,39

2,36

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,81

3,79

3,73

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,99

5,00

5,00

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

4,69

4,66

4,63

Περιθώριο επιτοκίου*

4,39

4,36

4,32

(1) Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος.

* Το περιθώριο επιτοκίου ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.
**Για τον υπολογισμό του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου καταθέσεων λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας.

Τα πλήρη στοιχεία για τα τραπεζικά επιτόκια δανείων και καταθέσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος: http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/deposits.aspx  

Σημείωση: Το επόμενο Δελτίο Τύπου για τα «Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων» με στοιχεία Αυγούστου 2017 θα δημοσιευτεί στις 4 Οκτωβρίου 2017.