Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης

Διευθυντής: Ι. Σεληνιωτάκη

Αριθμός Τηλεφώνου: 210 3205223
Αριθμός Τηλεoμοιότυπου: 210 3205438
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr

Έργο της ΔΕΙΑ είναι η εποπτεία των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα, των υποκαταστημάτων τους στο εξωτερικό και των δραστηριοτήτων τους υπό καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ) σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), καθώς επίσης και των υποκαταστημάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων που εδρεύουν σε τρίτη χώρα (εκτός ΕΕ και ΕΟΧ). Επιπλέον, η ΔΕΙΑ ασκεί εποπτεία και έλεγχο επί των διαμεσολαβούντων στις ασφαλίσεις φυσικών και νομικών προσώπων.  

Για περισσότερο αναλυτική ενημέρωση πατήστε εδώ.


Υπηρεσιακές Μονάδες

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ