Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Κράτη μέλη της Eυρωζώνης


Τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ τέθηκαν σε κυκλοφορία την 1η Ιανουαρίου 2002 σε 12 από τα 15 τότε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το ευρώ δεν είναι το νόμισμα όλων των κρατών μελών της Ε.Ε. Δύο χώρες, η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, συμφώνησαν μια ρήτρα μη συμμετοχής που συμπεριλήφθηκε στη συνθήκη και τις εξαιρεί από τη συμμετοχή τους, ενώ η Σουηδία και πολλά από τα νεότερα κράτη μέλη της ΕΕ δεν πληρούν ακόμη τις προϋποθέσεις για υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος.

Οι νέες χώρες θα υιοθετήσουν το ευρώ, μόνον όταν ικανοποιήσουν ορισμένα οικονομικά κριτήρια, δηλαδή υψηλό βαθμό σταθερότητας των τιμών, υγιή δημοσιονομική κατάσταση, σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία και σύγκλιση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων. Τα ίδια κριτήρια είχαν κληθεί να εκπληρώσουν και τα σημερινά κράτη-μέλη.

Με την είσοδο της Λεττονίας στην ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2014 και της Λιθουανίας την 1η Ιανουαρίου 2015, η ζώνη του ευρώ περιλαμβάνει 19 χώρες.

Εδώ παρουσιάζονται οι αμετάκλητες ισοτιμίες έναντι του ευρώ όπως οριστικοποιήθηκαν την ημερομηνία ένταξης της κάθε χώρας στην ΟΝΕ.

Ανταλλαγή εθνικών νομισμάτων και κερμάτων σε ευρώ

Η ανταλλαγή εθνικών νομισμάτων και κερμάτων σε ευρώ, μετά την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία αποτελούν νόμιμο χρήμα γίνεται μόνο στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. Η ΕΚΤ δεν ανταλλάσει τραπεζογραμμάτια ή κέρματα. Ορισμένες κεντρικές τράπεζες έχουν ορίσει προθεσμία για την ανταλλαγή εθνικών τραπεζογραμματίων και κερμάτων. Περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται στην κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/10 της 24ης Ιουλίου 2006 σχετικά με την ανταλλαγή τραπεζογραμματίων μετά τον αμετάκλητο καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών στο πλαίσιο της εισαγωγής του ευρώ.

Χώρα

Ανταλλαγή τραπεζογραμματίων έως

Ανταλλαγή κερμάτων έως

Βέλγιο

επ’ αόριστον

31-Δεκ-04

Γερμανία

επ’ αόριστον

επ’ αόριστον

Εσθονία

επ’ αόριστον

επ’ αόριστον

Ιρλανδία

επ’ αόριστον

επ’ αόριστον

Ελλάδα

1-Μαρ-12

1-Μαρ-04

Ισπανία

31-Δεκ-20

31-Δεκ-20

Γαλλία

17-Φεβ-12

17-Φεβ-05

Ιταλία

6-Δεκ-11

6-Δεκ-11

Κύπρος

31-Δεκ-17

31-Δεκ-09

Λεττονία

επ’ αόριστον

επ’ αόριστον

Λιθουανία

επ’ αόριστον

επ’ αόριστον

Λουξεμβούργο

επ’ αόριστον

31-Δεκ-04

Μάλτα

31-Ιαν-18

1-Φεβ-10

Κάτω Χώρες

1-Ιαν-32

1-Ιαν-07

Αυστρία

επ’ αόριστον

επ’ αόριστον

Πορτογαλία

28-Φεβ-22

31-Δεκ-02

Σλοβενία

επ’ αόριστον

31-Δεκ-16

Σλοβακία

επ’ αόριστον

2-Ιαν-14

Φινλανδία

29-Φεβ-12

29-Φεβ-12