Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Τραπεζογραμμάτια και Κέρματα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι η μόνη αρμόδια να εγκρίνει την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες (ΕθνΚΤ), ενώ η ευθύνη της παραγωγής, έκδοσης και απόσυρσης από την κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων ευρώ ανήκει από κοινού στις ΕθνΚΤ των χωρών-μελών της ζώνης του ευρώ.

Τα κέρματα ευρώ εκδίδονται από τις χώρες της ζώνης του ευρώ σε ποσότητες που εγκρίνει κάθε χρόνο η ΕΚΤ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονίζει όλα τα θέματα που αφορούν στα κέρματα σε επίπεδο ζώνης του ευρώ.

Η Τράπεζα της Ελλάδος θέτει σε κυκλοφορία τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ μέσω του τραπεζικού συστήματος.