Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Παραχάραξη

Το ευρώ είναι ένα νόμισμα με υψηλή προστασία χάρη στα υπερσύχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας του, αλλά και στην αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών και εθνικών διωκτικών αρχών. Η κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ στα 16 κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ και σε ορισμένες τρίτες χώρες απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες για την προστασία του νομίσματος από την παραχάραξη, που υπερβαίνουν την εθνική εμβέλεια.

Ενώ τα κράτη μέλη συνεχίζουν να είναι πρωταρχικώς υπεύθυνα για τη διασφάλιση της προστασίας του ευρώ, η κοινοτική νομοθεσία, η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών και η θέσπιση διεθνούς συνεργασίας, εξασφαλίζουν τη συνολική, αποτελεσματική και ομοιογενή προστασία του ευρώ από δραστηριότητες που θα μπορούσαν να θίξουν την αξιοπιστία του.

Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας, τις αρμοδιότητες για την καταπολέμηση της παραχάραξης μοιράζονται οι:

 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF),
 • Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT),
 • Europol,
 • Eurojust,
 • Interpol.

Το Κέντρο Ανάλυσης Πλαστών Τραπεζογραμματίων (ΚΑΠΤ) της ΕΚΤ, τα Εθνικά Κέντρα Ανάλυσης (ΕΚΑ) για παραχαραγμένα τραπεζογραμμάτια, τα Εθνικά Κέντρα Ανάλυσης Κερμάτων (ΕΚΑΚ) και το Ευρωπαϊκό Τεχνικό και Επιστημονικό Κέντρο (ΕΤΕΚ) της Επιτροπής OLAF συνεργάζονται για την ανάλυση, την ταξινόμηση και την απόσυρση παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, με την ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Καταπολέμησης της Παραχάραξης (ΕΚΚΠ), ασκεί καθήκοντα διαχείρισης της πρόσβασης στο Σύστημα Παρακολούθησης Πλαστών Νομισμάτων (ΣΠΠΝ), διευκολύνει την επικοινωνία αναφορικά με κάθε θέμα που σχετίζεται με το ΣΠΠΝ και συνεργάζεται με τα Εθνικά Κέντρα Ανάλυσης τραπεζογραμματίων και κερμάτων (ΕΚΑ, ΕΚΑΚ) που έχουν συγκροτηθεί στην Ελληνική Αστυνομία.

Για την περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης του συναλλακτικού κοινού όσον αφορά στην ποιότητα και στην γνησιότητα των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ, η Τράπεζα της Ελλάδος, με εγκυκλίους καθορίζει τα εξής:

 • Οι αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜ) που διαθέτουν τα πιστωτικά ιδρύματα για την εξυπηρέτηση των πελατών τους θα πρέπει να εφοδιάζονται αποκλειστικά με χαρτονομίσματα τα οποία προέρχονται είτε από τον χρηματοεφοδιασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος, είτε από τα χρηματικά διαθέσιμα των πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία έχουν τύχει επεξεργασίας με σύγχρονα και αξιόπιστα μέσα που διαθέτουν τα πιστωτικά ιδρύματα.
 • Τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος οφείλουν να παρακρατούν τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ που περιέχονται στην κατοχή τους για τα οποία γνωρίζουν ή έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι είναι παραχαραγμένα, πλαστά ή κίβδηλα, και να τα παραδίδουν αμελλητί στην κατά τόπον αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, προκειμένου να τα διαβιβάσει στο Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης ευρώ της Ελληνικής Αστυνομίας.
 • Κάθε πλαστό, παραχαραγμένο τραπεζογραμμάτιο ή κίβδηλο κέρμα ευρώ που περιέρχεται με οποιονδήποτε τρόπο στην Τράπεζα της Ελλάδος, θα παραδίδεται στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες θα το διαβιβάζουν στο Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης ευρώ της Ελληνικής Αστυνομίας για την πιστοποίηση της πλαστότητας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της αποτροπής της παραχάραξης, η Τράπεζα της Ελλάδος:

 • μεριμνά για τη συνεχή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ με εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού,
 • διοργανώνει προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης των φορέων που κατ’ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά όσον αφορά στην αναγνώριση και τον χειρισμό των πλαστών τραπεζογραμματίων,

Δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - Εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παραχάραξη τραπεζογραμματίων ευρώ

Νομικό Πλαίσιο

 • Κανονισμός ΕΚ αριθμ. 1338/2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία.
 • Κανονισμός ΕΚ αριθμ. 44/2009 για την τροποποίηση του Κανονισμού ΕΚ αριθ 1338/2001.
 • Κανονισμός ΕΚ αριθμ. 1339/2001 για την επέκταση των αποτελεσμάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1338/2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία σε εκείνα τα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα.
 • Κανονισμός ΕΚ αριθμ. 45/2009 για την τροποποίηση του Κανονισμού ΕΚ αριθμ. 1339/2001
 • Πράξη Διοικητή αριθμ 2484/27.12.2001.