Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ταμειακές Υπηρεσίες

Σύμφωνα με το άρθρο 12.1 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες (ΕθνΚΤ) είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση των λειτουργικών καθηκόντων του Ευρωσυστήματος.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως μέλος του ΕΣΚΤ, είναι υπεύθυνη και για:

  • την εκτέλεση πράξεων νομισματικής πολιτικής,
  • τη διαχείριση των τραπεζογραμματίων ευρώ,
  • την έκδοση τραπεζογραμματίων,

εντός της δικαιοδοσίας της.

Υπηρεσίες Διαχείρισης Χρηματικού

Σύμφωνα με το άρθρο 105 (2) της ιδρυτικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΕΣΚΤ έχει την υποχρέωση να προάγει την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών γενικώς.

Η εισαγωγή των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ έφερε τις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ αντιμέτωπες με τις διαφορετικές πρακτικές που ακολουθούνταν στην οργάνωση της διακίνησης του χρηματικού και στις ταμειακές συναλλαγές λόγω εθνικών ιδιαιτεροτήτων (π.χ. διάρθρωση των συστημάτων των ΕθνΚΤ και των συστημάτων των εμπορικών τραπεζών, το νομικό καθεστώς, τη συναλλακτική συμπεριφορά, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά).

Για την ομαλή λειτουργία του κύκλου των μετρητών σε ευρώ, την παροχή ενδεδειγμένων υπηρεσιών διαχείρισης χρηματικού από το Ευρωσύστημα, και την επίτευξη του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών (SEPA), το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ υιοθέτησε τα παρακάτω μέτρα:

  • κοινή τιμολογιακή πολιτική για τις ταμειακές συναλλαγές της επαγγελματικής πελατείας των ΕθνΚΤ,
  • προσδιορισμός των υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν από τις ΕθνΚΤ όσο και των υπηρεσώιν έναντι προμήθειας οι οποίες μπορούν να προσφέρονται με απόφαση των ΕθνΚΤ,
  • κοινή πολιτική για την ανακύκλωση των τραπεζογραμματίων από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους λοιπούς φορείς που κατ' επάγγελμα χειρίζονται μετρητά,
  • κοινή προσέγγιση όσον αφορά στο ωράριο συναλλαγών και τους κανόνες χρεοπίστωσης των ταμειακών συναλλαγών που προσφέρουν οι ΕθνΚΤ από τις θυρίδες τους.

Τον Φεβρουάριο 2007, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ όρισε χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη μεγαλύτερης σύγκλισης όσον αφορά στις υπηρεσίες διαχείρισης χρηματικού των ΕθνΚΤ. Η επίτευξη μεγαλύτερης σύγκλισης θα επιτρέψει να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη του ενιαίου νομίσματος και θα διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού. Ενώ είναι απαραίτητο να υπάρχει εναρμόνιση των προσφερόμενων υπηρεσιών, λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών και γεωγραφικών χαρακτηριστικών κάθε χώρας, το Ευρωσύστημα δεν προσβλέπει σε ένα ενιαίο μοντέλο για τον εφοδιασμό με μετρητά στη ζώνη του ευρώ.

Από τον Ιούλιο 2007, στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος, οι ΕθνΚΤ παρέχουν, κατόπιν αιτήματος, υπηρεσίες διαχείρισης χρηματικού σε πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης του ευρώ που λειτουργούν εκτός της επικράτειάς τους.

Περαιτέρω θέματα εξετάζονται με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης σύγκλισης, όπως:

  • η ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με τα πιστωτικά ιδρύματα σχετικά με καταθέσεις και αναλήψεις μετρητών,
  • τα κοινά πρότυπα συσκευασίας των τραπεζογραμματίων για τις δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες διαχείρισης χρηματικού των ΕθνΚΤ.

Η Τράπεζα της Ελλάδος κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στον κύκλο των μετρητών. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και το δίκτυο των υπηρεσιακών της μονάδων ακολουθούν τις εξελίξεις και τις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή του.

Η λειτουργία του εκτεταμένου δικτύου της Τράπεζας της Ελλάδος συμβάλλει στην αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της και αποτελεί τη βάση για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό και τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαχείριση χρηματικού.

Αρχή σελίδας

Παραγωγή/Έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ

Μια από της αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος είναι η διασφάλιση του απρόσκοπτου και αποτελεσματικού εφοδιασμού του τραπεζικού τομέα με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ.

Η ικανοποίηση της ζήτησης για τραπεζογραμμάτια ευρώ καλύπτεται από την Τράπεζα της Ελλάδος μέσω των ετήσιων παραγγελιών για παραγωγή τραπεζογραμματίων, της διαχείρισης των αποθεμάτων και της αποτελεσματικής χρήσης των τραπεζογραμματίων ευρώ.

Η παραγωγή των τραπεζογραμματίων ευρώ πραγματοποιείται βάσει ενός αποκεντρωμένου συστήματος παραγωγής. Η ευθύνη της παραγωγής των διαφόρων ονομαστικών αξιών των τραπεζογραμματίων ευρώ εκχωρείται από την ΕΚΤ στις ΕθνΚΤ, λαμβάνοντας υπόψη στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τόσο τις προτιμήσεις των ΕθνΚΤ όσο και τις ονομαστικές αξίες για τις οποίες ήταν υπεύθυνη κάθε ΕθνΚΤ το προηγούμενο έτος. Κάθε ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ αναλαμβάνει την ευθύνη να παράγει το ποσοστό που της αναλογεί από τη συνολική ποσότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ για μικρό μόνο αριθμό ονομαστικών αξιών.

Το αποκεντρωμένο σύστημα παραγωγής επιτρέπει στο Ευρωσύστημα να επωφελείται από οικονομίες κλίμακος κατά τη διαδικασία παραγωγής των τραπεζογραμματίων και να διασφαλίζει την ομοιόμορφή ποιότητα των παραγόμενων τραπεζογραμματίων επειδή κάθε ονομαστική αξία παράγεται σε λιγότερα εκτυπωτικά ιδρύματα.

Τον Σεπτέμβριο 2004, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2004/18), καθιερώθηκε διαδικασία μειοδοτικών διαγωνισμών για την παραγωγή των τραπεζογραμματίων ευρώ η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2012.

Σκοπός της διαδικασίας είναι η ίση μεταχείριση όλων των εκτυπωτικών ιδρυμάτων που επιθυμούν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς του Ευρωσυστήματος αλλά και η εξασφάλιση εγγυήσεων για τη διαφάνεια και την ασφάλεια της παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ.

Οι ΕθνΚΤ που διαθέτουν ιδιόχρηστο εσωτερικό/κρατικό εκτυπωτικό ίδρυμα θα έχουν το δικαίωμα εξαίρεσης, αν το επιθυμούν, από την κοινή διαδικασία των μειοδοτικών διαγωνισμών, οπότε θα συνεχίσουν να παράγουν τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που τους ανατίθενται στο δικό τους εκτυπωτικό ίδρυμα.

Αρμόδια για την παραγωγή των κερμάτων ευρώ είναι τα κράτη-μέλη. Το Ίδρυμα Εκτυπώσεως Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ) έχει αναλάβει να παράγει τα κέρματα ευρώ για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

Αρχή σελίδας

Διαλογή/Καταμέτρηση τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ

Η Τράπεζα της Ελλάδος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη υψηλής ποιότητας τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία και την ανάλυση των πλαστών αρμοδίως.

Όλα τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ που επιστρέφουν στην Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλονται σε έλεγχο γνησιότητας και καταλληλότητας, με ειδικά πλήρως αυτοματοποιημένα μηχανήματα.

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που φθείρονται κατά την κυκλοφορία τους ή παρουσιάζουν ατέλειες αποσύρονται από την κυκλοφορία και αντικαθίστανται από την Τράπεζα της Ελλάδος με νέα ή κατάλληλα προς κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του κύκλου ζωής των μετρητών και η καλή ποιότητα των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία, η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί την εξέλιξη του επιπέδου ποιότητας των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ εντός της δικαιοδοσίας της.

Αρχή σελίδας