Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Στρατηγική

Η Τράπεζα της Ελλάδος, με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 53/14.12.2015, όρισε στρατηγική της πολιτικής για την άσκηση της μακροπροληπτικής αρμοδιότητας, εφαρμόζοντας τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου ΕΣΣΚ/2013/1.

Ειδικότερα, με την εν λόγω Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής οι ενδιάμεσοι στόχοι μακροπροληπτικής πολιτικής συνδέονται με τα διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος μακροπροληπτικά εργαλεία. Επιπλέον, ορίζεται πλαίσιο για την άσκηση μακροπροληπτικής πολιτικής, το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα τέσσερα στάδια:

  1. Την παρακολούθηση των κινδύνων του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σε αυτό το στάδιο εντοπίζονται οι ευπάθειες του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αναγνωρίζονται οι συναφείς συστημικοί κίνδυνοι.

  2. Την επιλογή των κατάλληλων μακροπροληπτικών εργαλείων, καθώς και τη βαθμονόμηση (calibration) αυτών, με σκοπό την πρόληψη και τον περιορισμό των συναφών συστημικών κινδύνων.

  3. Την εφαρμογή των μακροπροληπτικών εργαλείων, η οποία συνίσταται στη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τη χρήση (ενεργοποίηση, βαθμονόμηση, απενεργοποίηση) των κατάλληλων μακροπροληπτικών εργαλείων προς επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων μακροπροληπτικής πολιτικής.

  4. Την αξιολόγηση της εφαρμογής των μακροπροληπτικών εργαλείων. Σε αυτό το στάδιο εξετάζονται τα αποτελέσματα της χρήσης των μακροπροληπτικών εργαλείων και εξάγονται σχετικά συμπεράσματα.