Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Απόθεμα Ασφαλείας των Συστημικά Σημαντικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (O-SII)

Βάσει του ν. 4261/2014 (άρθρο 124), η Τράπεζα της Ελλάδος είναι επίσης αρμόδια για τον προσδιορισμό των λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (Other Systemically Important Institutions − O-SII) μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα. Τα λοιπά συστημικά σημαντικά ιδρύματα αντιδιαστέλλονται προς εκείνα τα οποία χαρακτηρίζονται ως παγκοσμίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα (Global Systemically Important Institutions − G-SII).

Ο προσδιορισμός των λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων διενεργείται σε ετήσια βάση, προκειμένου να εξεταστεί αν είναι σκόπιμη η εφαρμογή σε αυτά αποθέματος ασφαλείας O-SII. Το εν λόγω απόθεμα ασφαλείας αποβλέπει στον περιορισμό των συστημικών επιπτώσεων λόγω εσφαλμένων κινήτρων, με σκοπό τη μείωση του ηθικού κινδύνου (moral hazard), δηλαδή στον περιορισμό της υπερβολικής ανάληψης κινδύνων με την προσδοκία ότι, λόγω της συστημικής του σημασίας, το πιστωτικό ίδρυμα δεν θα αφεθεί να καταρρεύσει.

Το απόθεμα ασφαλείας O-SII συνίσταται σε κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) και το ποσοστό του καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος σε ύψος έως 2% επί του συνολικού ποσού ανοίγματος σε κίνδυνο και επανεξετάζεται τουλάχιστον ετησίως.

Με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 56/18.12.2015, η Τράπεζα της Ελλάδος υιοθέτησε τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με την εκτίμηση των λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (EBA/GL/2014/10). Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν τα εναρμονισμένα κριτήρια, τους δείκτες, τη μεθοδολογία βαθμολόγησης και το κατώφλι της βαθμολογίας (threshold), προκειμένου να επιτυγχάνεται σύγκλιση στη διαδικασία προσδιορισμού των O-SII και να διασφαλίζονται συγκρισιμότητα, σαφήνεια και διαφάνεια κατά την εν λόγω διαδικασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με τον προσδιορισμό των λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων και τον καθορισμό αποθέματος ασφαλείας O-SII πατήστε εδώ.


 
Σχετικοί Σύνδεσμοι