Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Μακροπροληπτικά Εργαλεία

Η Τράπεζα της Ελλάδος επιδιώκει την επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων και, μέσω αυτών, την εκπλήρωση του απώτερου στόχου της μακροπροληπτικής πολιτικής με τα διαθέσιμα σε αυτήν μακροπροληπτικά εργαλεία (μέτρα), τα οποία προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Πιο συγκεκριμένα, ο ν. 4261/2014, με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2013/36/ΕΕ στην εθνική νομοθεσία, και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 προβλέπουν μία δέσμη μακροπροληπτικών εργαλείων τα οποία τίθενται στη διάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος και περιλαμβάνουν:


  1. Το απόθεμα ασφαλείας των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (G-SII).


  2. Το απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου.

  3. Τα μέτρα που προβλέπονται από το άρθρο 458 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αυτό ορίζει. Τα εν λόγω μέτρα εφαρμόζονται στα ιδρύματα (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013) που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα ή σε υποσύνολο των ιδρυμάτων αυτών και αφορούν το επίπεδο ιδίων κεφαλαίων, τις απαιτήσεις για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης, το επίπεδο του αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου, τις απαιτήσεις ρευστότητας και τη στάθμιση κινδύνου με στόχευση στις “φούσκες κερδοσκοπίας” στον τομέα των οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων ή στα ανοίγματα εντός του χρηματοπιστωτικού τομέα.

  4. Τα μέτρα που προβλέπονται από τα άρθρα 124, παρ. 2 και 164, παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν τη δυνατότητα ορισμού υψηλότερου συντελεστή στάθμισης κινδύνου για τα ανοίγματα με εξασφάλιση επί οικιστικού ή επαγγελματικού ακινήτου καθώς και τη δυνατότητα ορισμού υψηλότερων ελάχιστων τιμών της σταθμισμένης ως προς το άνοιγμα μέσης “ζημίας σε περίπτωση αθέτησης” (LGD) για τα ανοίγματα με εξασφάλιση επί οικιστικού ή επαγγελματικού ακινήτου.

Τα διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος μακροπροληπτικά εργαλεία συσχετίζονται με τους ενδιάμεσους στόχους μακροπροληπτικής πολιτικής όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα.