Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Συναλλαγματικές Ισοτιμίες

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε καθημερινή βάση καταρτίζει μέσω τηλεσύσκεψης (teleconference) μεταξύ Κεντρικών Τραπεζών εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, κατάλογο ισοτιμιών συγκεκριμένων νομισμάτων έναντι του ευρώ που φέρει την ονομασία "Συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ" (Εuro foreign exchange reference rates). Μέχρι την 30ή Ιουνίου 2016 ο εν λόγω κατάλογος αναδημοσιευόταν από την Τράπεζα της Ελλάδος με τον τίτλο "Δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ".

Από την 1η Ιουλίου 2016, η Τράπεζα της Ελλάδος έπαυσε τη δημοσίευση του "Δελτίου συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ". Οι ενδιαφερόμενοι για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς και το ιστορικό αρχείο μπορούν να ανατρέχουν απευθείας στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ. Η εν λόγω ιστοσελίδα ενημερώνεται καθημερινά περί τις 17.00 ώρα Ελλάδος.

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς της ΕΚΤ δεν αποτελούν συναλλακτικές τιμές, αλλά έχουν χαρακτήρα ένδειξης.

Συναλλακτικές τιμές αποτελούν οι τιμές αγοραπωλησίας συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων μεταξύ Τράπεζας της Ελλάδος και ιδιωτών, λοιπών τραπεζών και ανταλλακτηρίων συναλλάγματος. Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε αναλυτικά πληροφορίες για τις τιμές αυτές, όπως δημοσιεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης, εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τις αμετάκλητες ισοτιμίες [των πρώην εθνικών] νομισμάτων της ζώνης του ευρώ και για τις ιστορικές τιμές συναλλάγματος fixing έναντι της δραχμής.

Με βάση το Τιμολόγιο Προμηθειών της Τράπεζας της Ελλάδος (εγκύκλιος 472/28.06.2006, παράγρ. 23, εδάφιο 2) ο υπολογισμός των προμηθειών επί των έγγραφων βεβαιώσεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων για τιμές συναλλάγματος, ξένων τραπεζογραμματίων, επιτοκίων συναλλάγματoς κ.λπ. γίνεται ως ακολούθως:

α. Όταν οι βεβαιώσεις αναφέρονται σε ημερομηνίες μέχρι δύο έτη από την ημερομηνία της αίτησης: πάγιο €7,50 ανά βεβαίωση, προσαυξανόμενο κατά €1 για κάθε τιμή πέραν των τεσσάρων και μέχρι 150 τιμές.

β. Όταν οι βεβαιώσεις αναφέρονται σε ημερομηνίες πέραν των δύο ετών από την ημερομηνία της αίτησης: πάγιο €15 ανά βεβαίωση, προσαυξανόμενο κατά €1,80 για κάθε τιμή πέραν των τεσσάρων και μέχρι 70 τιμές.

Όταν ο αριθμός των ζητούμενων τιμών ανά βεβαίωση υπερβαίνει τις 150 ή 70 υπό το (α) και (β) ανωτέρω αντίστοιχα ή όταν η προμήθεια που προκύπτει για μια βεβαίωση αθροιστικά υπό τα (α) και (β) υπερβαίνει το ποσό των €150, τότε γίνεται ειδική κατά περίπτωση συμφωνία μεταξύ του πελάτη και της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων.

Για συναλλαγματικές ισοτιμίες που δεν εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων στο τηλέφωνο 210-3202857.


Σχετικά Θέματα
Μέσες ετήσιες/μηνιαίες συναλλαγματικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ