Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Τιμολόγιο Προμηθειών

Τιμολόγια προμηθειών για βεβαιώσεις αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων (Δ.Χ.Δ.)

Με βάση το Τιμολόγιο Προμηθειών της Τράπεζας της Ελλάδος (εγκύκλιος 472/28.06.2006, παράγρ. 23, εδάφιο 2) ο υπολογισμός των προμηθειών επί των έγγραφων βεβαιώσεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων για τιμές συναλλάγματος, ξένων τραπεζογραμματίων, επιτοκίων συναλλάγματoς κ.λπ. γίνεται ως ακολούθως:

α. Όταν οι βεβαιώσεις αναφέρονται σε ημερομηνίες μέχρι δύο έτη από την ημερομηνία της αίτησης: πάγιο €7,50 ανά βεβαίωση, προσαυξανόμενο κατά €1 για κάθε τιμή πέραν των τεσσάρων και μέχρι 150 τιμές.

β. Όταν οι βεβαιώσεις αναφέρονται σε ημερομηνίες πέραν των δύο ετών από την ημερομηνία της αίτησης: πάγιο €15 ανά βεβαίωση, προσαυξανόμενο κατά €1,80 για κάθε τιμή πέραν των τεσσάρων και μέχρι 70 τιμές.

Όταν ο αριθμός των ζητούμενων τιμών ανά βεβαίωση υπερβαίνει τις 150 ή 70 υπό το (α) και (β) ανωτέρω αντίστοιχα ή όταν η προμήθεια που προκύπτει για μια βεβαίωση αθροιστικά υπό τα (α) και (β) υπερβαίνει το ποσό των €150, τότε γίνεται ειδική κατά περίπτωση συμφωνία μεταξύ του πελάτη και της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων.

Για συναλλαγματικές ισοτιμίες που δεν εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων στο τηλέφωνο 210-3202857.