Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Αγοραπωλησία χρυσού

Στις εργασίες της Τράπεζας της Ελλάδος περιλαμβάνεται η αγοραπωλησία χρυσού σύμφωνα με τον ν. 2771/99, άρθρο 15, παρ. 1, και τις κατ΄ εξουσιοδότησή του αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Σύμφωνα με αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, η αγορά και πώληση επενδυτικού χρυσού (χρυσών λιρών, χρυσών νομισμάτων και τυποποιημένων ράβδων ή πλακών διεθνών προδιαγραφών, του χρυσού δηλαδή που δεν χρησιμοποιείται για εμπορευματικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς) διενεργείται νομίμως μόνον από την Τράπεζα της Ελλάδος και τα πιστωτικά ιδρύματα. Η κατ’ επάγγελμα άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων από άλλα πρόσωπα κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας επισύρει κυρώσεις εις βάρος τους.

- Η Τράπεζα της Ελλάδος πωλεί χρυσές λίρες Αγγλίας στο Κεντρικό Κατάστημα (Ελ. Βενιζέλου 21, Αθήνα - είσοδος από την οδό Σταδίου) και στα Υποκαταστήματά της.

- Η Τράπεζα της Ελλάδος αγοράζει χρυσές λίρες Αγγλίας, χρυσά νομίσματα και τυποποιημένες ράβδους χρυσού μόνο στο Κεντρικό Κατάστημα (όχι στα Υποκαταστήματά της).

Στις σελίδες αυτής της ενότητας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία των παραπάνω συναλλαγών καθώς και τα δελτία τιμών  χρυσού και χρυσών νομισμάτων που εκδίδει η Τράπεζα της Ελλάδος και περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις τιμές αγοράς και πώλησης χρυσού και χρυσών νομισμάτων για συναλλαγές της Τράπεζας της Ελλάδος με ιδιώτες έναντι ευρώ.

Με βάση το Τιμολόγιο Προμηθειών της ΤτΕ (εγκύκλιος 472/28.06.2006, παράγρ. 23, εδάφιο 2) ο υπολογισμός των προμηθειών επί των έγγραφων βεβαιώσεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων, για τιμές χρυσού, χρυσών νομισμάτων, υπολογίζονται ως ακολούθως:

α. Όταν αναφέρονται οι βεβαιώσεις σε ημερομηνίες μέχρι δύο έτη από την ημερομηνία της αίτησης: Πάγιο €7,50 προσαυξανόμενο κατά €1 για κάθε τιμή πέραν των τεσσάρων και μέχρι 150 τιμές, κατά βεβαίωση

β. Όταν αναφέρονται οι βεβαιώσεις σε ημερομηνίες πέραν των δύο ετών από την ημερομηνία αίτησης: Πάγιο €15 προσαυξανόμενο κατά €1,80 για κάθε τιμή πέραν των τεσσάρων και μέχρι 70 τιμές, κατά βεβαίωση.

Στις περιπτώσεις που ζητούνται περισσότερες από 150 τιμές του εδαφίου 2α ή περισσότερες από 70 τιμές του εδαφίου 2β, του πιο πάνω άρθρου, καθώς και στις περιπτώσεις που για μια βεβαίωση η προμήθεια που προκύπτει αθροιστικά, σύμφωνα με τα δύο πιο πάνω εδάφια, υπερβαίνει το ποσό των €150, τότε γίνεται ειδική κατά περίπτωση συμφωνία μεταξύ του πελάτη και της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων.