Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Χρυσά νομίσματα

Επί όσο διάστημα παραμένουν σε ισχύ οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (ΦΕΚ Α 84), όπως ισχύει, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν θα αγοράζει χρυσές λίρες, χρυσά νομίσματα και ράβδους χρυσού έναντι μετρητών και δεν θα πωλεί χρυσές λίρες Αγγλίας με είσπραξη επιταγών. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να πωλήσουν χρυσό απαιτείται να γνωστοποιήσουν τον αριθμό του λογαριασμού (προσκομίζοντας βιβλιάριο καταθέσεων ή άλλο αποδεικτικό με τον αριθμό ΙΒΑΝ) στον οποίο θα πιστωθεί το αντίτιμο της συναλλαγής. Όσοι επιθυμούν να αγοράσουν χρυσές λίρες Αγγλίας θα πρέπει να καταβάλουν το αντίτιμο σε μετρητά.

​Έπειτα από την νέα τροποποίηση των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων, για αγορές χρυσού έως του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) σωρευτικά ανά ημερολογιακό μήνα, η πληρωμή τους μπορεί να γίνεται και με μετρητά.


Πληροφορίες για όσους επιθυμούν να πωλήσουν χρυσά νομίσματα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Για οποιαδήποτε συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η επίδειξη α) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σε ισχύ και β) πρωτότυπου δημόσιου εγγράφου (π.χ. εκκαθαριστικού εφορίας) ή πρόσφατου λογαριασμού οργανισμού κοινής ωφέλειας, όπου να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του πελάτη.

  • Για συναλλαγές έως 10.000 ευρώ, ισχύουν οι τιμές του δελτίου τιμών που εκδίδεται από την ΤτΕ και το οποίο αναρτάται στον ιστοχώρο της. Το κάθε δελτίο τιμών ισχύει μέχρι την έκδοση νεοτέρου.
  • Για συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ, η τιμή προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή χρυσού την ώρα της συναλλαγής και το αντίτιμο πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη (απαιτείται βιβλιάριο και IBAN).
  • Για συναλλαγές άνω των 15.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιούνται εφάπαξ ή τμηματικά από τον ίδιο πελάτη απαιτούνται επιπλέον, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο:

1. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος.
2. Παρούσα διεύθυνση κατοικίας, βεβαιωμένη από πρόσφατο λογαριασμό οργανισμού κοινής ωφέλειας ή μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).
3. Επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση (βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή επαγγελματική ταυτότητα ή παραστατικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης).
4. Ισχύουσα άδεια παραμονής προκειμένου για αλλοδαπούς (υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ).
5. Τηλέφωνο επικοινωνίας.


Τα πιο πάνω έγγραφα προσκομίζονται στο πρωτότυπο, όπως επιβάλλει το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.