Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου

Το Ελληνικό Δημόσιο προβαίνει στην έκδοση τίτλων είτε με δημοπρασία μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής Δευτερογενής Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ), είτε με κοινοπραξία Τραπεζών σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς. Επιπλέον το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εκδιδόμενους τίτλους από εξουσιοδοτημένες για τους σκοπούς αυτούς Νομικές Οντότητες.

Οι εκδόσεις των τίτλων αφορούν:

- Έντοκα Γραμμάτια Τρίμηνης, Εξάμηνης και Δωδεκάμηνης διάρκειας 
- Ομόλογα διάρκειας δύο (2) ετών και άνω

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις τρέχουσες και για τις προγενέστερες εκδόσεις τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου από την επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). 

Ακολουθούν πίνακες με ιστορικά στοιχεία από το 1985 αναφορικά με τις ημερομηνίες έκδοσης και τα επιτόκια των εκδόσεων των Εντόκων Γραμματίων, των Ομολόγων σταθερού ή κυμαινομένου επιτοκίου, καθώς επίσης και των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων των οποίων το επιτόκιο συνδέεται με το δείκτη τιμών καταναλωτή. 

•   Επιτόκια Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου
•   Επιτόκια Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου
•   Eπιτόκια Τιμαριθμοποιημένων Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Σχετικά Θέματα