Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Προγράμματα Αγορών

Tον Σεπτέμβριο του 2014 ανακοινώθηκε από την ΕΚΤ η έναρξη του τρίτου προγράμματος αγορών καλυμμένων ομολογιών (CBPP3) και του προγράμματος αγοράς τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων οι οποίοι συνιστούν απαιτήσεις έναντι του μη χρηματοπιστωτικού ιδιωτικού τομέα της ζώνης του ευρώ (Asset-Backed Securities purchase programme - ABSPP). Η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει εξ αρχής στο πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών (CBPP3) που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2014.

Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο του 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε την επέκταση του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (asset purchase programme - APP) με το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων εκδοθέντων από κεντρικές κυβερνήσεις, ειδικούς φορείς-εκδότες χρεογράφων και ευρωπαϊκούς υπερεθνικούς οργανισμούς της ζώνης του ευρώ (PSPP). Η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει στο πρόγραμμα PSPP με την αγορά υπερεθνικών ομολόγων της Ευρωζώνης από την έναρξή του, τον Μάρτιο του 2015. Στόχος του διευρυμένου προγράμματος αγορών τίτλων (ΑΡΡ) είναι η επαναφορά του πληθωρισμού στα επιθυμητά επίπεδα και η στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το APP, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΚΤ.

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ PUBLIC SECTOR PURCHASE PROGRAMME (PSPP) KAI TOY SECURITIES MARKETS PROGRAMME (SMP)

Στις 2 Απριλίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε τα ομόλογα που αποκτούνται από τα μέλη του Ευρωσυστήματος στα πλαίσια του προγράμματος PSPP να διατίθενται για δανεισμό σε αποκεντρωμένη βάση. Ο σκοπός του δανεισμού των ομολόγων είναι η υποστήριξη της ρευστότητας στην αγορά ομολόγων και repos προκειμένου να μην διαταραχθεί η φυσιολογική δραστηριότητα της αγοράς.

Για το λόγο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος διαθέτει για δανεισμό τα ομόλογα που αποκτήθηκαν στα πλαίσια του PSPP και του SMP που πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας του PSPP, μέσω των προγραμμάτων δανεισμού τίτλων της Euroclear Bank α) Fails mitigation Programme (Euroclear Automatic Securities Lending) και β) Agency Lending (GC Access).

ΔΕΝ ΤΟ ΠΕΙΡΑΖΟΥΜΕ που αποκτήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο του PSPP και του SMP, και είναι διαθέσιμα για δανεισμό.
ΔΕΝ ΤΟ ΠΕΙΡΑΖΟΥΜΕ


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δανεισμό των ομολόγων στο πλαίσιο του PSPP, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΚΤ

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Τράπεζα της Ελλάδος στο collateralmanagement@bankofgreece.gr