Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Σύστημα Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών (ΣΑΚΤ)

Για τη διασυνοριακή χρήση ενεχύρου, το Ευρωσύστημα έχει αναπτύξει το Σύστημα Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών (ΣΑΚΤ). Το ΣΑΚΤ διασφαλίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι αποδεκτά ως ασφάλεια για την εκτέλεση πράξεων νομισματικής πολιτικής ή για την εξασφάλιση ρευστότητας στο TARGET2 είναι διαθέσιμα σε όλους τους αντισυμβαλλομένους του, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση των περιουσιακών στοιχείων ή των αντισυμβαλλόμενων.

Τα πιο κάτω έγγραφα περιέχουν πληροφόρηση για τις διαδικασίες ενεχυρίασης περιουσιακών στοιχείων μέσω του ΣΑΚΤ:

Εγκύκλιος 436/9.5.2007 

Οδηγίες για τη Δέσμευση - Αποδέσμευση Τίτλων μέσω του ΣΑΚΤ

Τέλη ειδοποιήσεων – Νέα διαδικασία είσπραξης στο πλαίσιο της λειτουργίας του TARGET2


 
Σχετικοί Σύνδεσμοι