Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Αποδεκτοί Τίτλοι και Μη Εμπορεύσιμα Περιουσιακά Στοιχεία

Βάσει της Πράξης Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής (ΣΝΠ) 96/22.4.2015 καθώς και της Πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 όπως ισχύει, η Τράπεζα της Ελλάδος αποδέχεται εμπορεύσιμα και μη εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία των αντισυμβαλλόμενων Πιστωτικών Ιδρυμάτων ως ασφάλειες για τη διενέργεια πράξεων νομισματικής πολιτικής και για την παροχή ενδοημερήσιας πίστωσης. 

Διαδικασίες αποδοχής μη εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων ως ασφάλειες που συνδέονται με την εφαρμογή της Νομισματικής Πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/510 ΤΗΣ ΕΚΤ της 19.12.2014 για την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ/2014/60)

Διαδικασίες αποδοχής πρόσθετων μη εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων από την Τράπεζα της Ελλάδος


Διασυνοριακή χρήση των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων


Οι αντισυμβαλλόμενοι του Ευρωσυστήματος μπορούν να χρησιμοποιούν αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία σε διασυνοριακή βάση, δηλαδή να λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Εθνική Κεντρική Τράπεζα του κράτους-μέλους όπου είναι εγκατεστημένοι χρησιμοποιώντας περιουσιακά στοιχεία ευρισκόμενα σε άλλο κράτος-μέλος.Τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διασυνοριακή βάση κατά τον διακανονισμό πάσης φύσεως πράξεων με τις οποίες το Ευρωσύστημα παρέχει ρευστότητα έναντι ασφάλειας με τη μορφή αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων. Το Σύστημα Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών (ΣΑΚΤ) εξασφαλίζει τη χρήση  των αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων σε διασυνοριακή βάση.


Σχετικά Θέματα
 
Σχετικοί Σύνδεσμοι