Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Aντισυμβαλλόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα

Κατάλογος Αντισυμβαλλόμενων Πιστωτικών Ιδρυμάτων

Οι αντισυμβαλλόμενοι στις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας. Αυτά τα κριτήρια είναι ομοιόμορφα και έχουν σχεδιαστεί ώστε:

  • να προσφέρουν πρόσβαση στις πράξεις νομισματικής πολιτικής σε μεγάλο εύρος πιστωτικών ιδρυμάτων,
  • να εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση των πιστωτικών ιδρυμάτων σε όλη τη ζώνη του ευρώ,
  • να υποχρεώνουν τα πιστωτικά ιδρύματα να υπάγονται στο σύστημα ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος,
  • οι αντισυμβαλλόμενοι να είναι οικονομικά εύρωστοι και να υπόκεινται τουλάχιστον σε μια μορφή εναρμονισμένης εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,
  • οι αντισυμβαλλόμενοι να πληρούν ορισμένα λειτουργικά κριτήρια.

Τα πιστωτικά ιδρύματα που πληρούν τα προαναφερόμενα κριτήρια έχουν, γενικώς, πρόσβαση στις πάγιες διευκολύνσεις και συμμετέχουν στις πράξεις ανοικτής αγοράς του Ευρωσυστήματος. Το Ευρωσύστημα περιορίζει το εύρος των αντισυμβαλλομένων στις πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας βάσει ορισμένων κριτηρίων, όπως η δραστηριότητά τους στην αγορά χρήματος, η αποδοτικότητα του trading desk τους κ.λπ.

Υπάρχουν δύο πάγιες διευκολύνσεις διαθέσιμες στους αποδεκτούς αντισυμβαλλομένους με πρωτοβουλία τους: η πάγια διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης και η πάγια διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων. Αποσκοπούν στον περιορισμό των υπερβολικών διακυμάνσεων των επιτοκίων διάρκειας μιας ημέρας (overnight) παρέχοντας (πάγια διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης) ή απορροφώντας (πάγια διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων) ρευστότητα και στη σηματοδότηση της θέσης της νομισματικής πολιτικής.

Η πάγια διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης

Οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πάγια διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης για να λάβουν ρευστότητα από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) σε προκαθορισμένο επιτόκιο έναντι αποδεκτού ενεχύρου. Υπό κανονικές συνθήκες, το επιτόκιο αυτής της διευκόλυνσης προσδιορίζει το ανώτατο όριο για το επιτόκιο αγοράς διάρκειας μιας ημέρας.

Η πάγια διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων

Οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη διευκόλυνση για να κάνουν κατάθεση διάρκειας μιας ημέρας στις ΕθνΚΤ. Οι καταθέσεις έχουν προκαθορισμένο επιτόκιο. Υπό κανονικές συνθήκες, το επιτόκιο αυτής της διευκόλυνσης προσδιορίζει το κατώτατο όριο επιτόκιο αγοράς διάρκειας μιας ημέρας. Δεν δίνεται ενέχυρο στον αντισυμβαλλόμενο για την κατάθεση.
 
Κατάλογος Αντισυμβαλλόμενων Πιστωτικών Ιδρυμάτων


Σχετικά Θέματα
 
Σχετικοί Σύνδεσμοι