Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Μέσο διαβάθμισης (Rating Tool)

Μέσα διαβάθμισης παρεχόμενα από τρίτους φορείς (RTs)

Η εν λόγω πηγή πιστοληπτικών αξιολογήσεων αποτελείται από μέσα (συστήματα) διαβάθμισης παρεχόμενα από τρίτους, τα οποία αξιολογούν οφειλέτες κάνοντας χρήση, μεταξύ άλλων, της πληροφόρησης από ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. Το Ευρωσύστημα λαμβάνει την απόφαση περί αποδοχής ενός τέτοιου συστήματος αφού διαπιστωθεί ότι το συγκεκριμένο σύστημα πληροί τα κριτήρια αποδοχής που έχει θεσπίσει το Ευρωσύστημα.

Ο πάροχος ενός αποδεκτού μέσου διαβάθμισης πρέπει να έχει συμφωνήσει συμβατικώς στην υπαγωγή του στη διαδικασία που έχει θεσπίσει το Ευρωσύστημα περί ελέγχου της ποιότητας των παρεχόμενων διαβαθμίσεων.

Το Ευρωσύστημα επί του παρόντος αποδέχεται το κάτωθι μέσο διαβάθμισης:

  • Cerved Group