Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Πλαίσιο Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας

Το Πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για την Αξιολόγηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας (ECAF)

Σκοπός: επίτευξη προδιαγραφών υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης

Το πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου (ECAF) ορίζει τις διαδικασίες, κανόνες και τεχνικές που διασφαλίζουν την απαίτηση του Ευρωσυστήματος περί αποδοχής ασφαλειών με προδιαγραφές υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.

Χρήση τεσσάρων πηγών

Για την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου των αποδεκτών ασφαλειών, το Ευρωσύστημα λαμβάνει υπόψη τις εκτιμήσεις από συστήματα αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου που ανήκουν σε κάποια από τις κάτωθι τέσσερις πηγές αξιολόγησης, ήτοι:

  • Εξωτερικοί οργανισμοί πιστοληπτικής αξιολόγησης (ECAIs),
  • Εσωτερικά συστήματα πιστοληπτικής αξιολόγησης των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών (ICASs),
  • Εσωτερικά συστήματα διαβάθμισης (IRB) των αντισυμβαλλομένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων ή
  • Μέσα διαβάθμισης παρεχόμενα από τρίτους φορείς (RTs).

Κατάλογος αποδεκτών από το Ευρωσύστημα πηγών πιστοληπτικής αξιολόγησης
 

Πηγή αξιολόγησης

Σύστημα / πάροχος αξιολόγησης

Κάλυψη

ECAI

Moody’s – Standard & Poor’s – FitchRatings – DBRS

Αποδεκτοί εκδότες/οφειλέτες/εγγυητές από τον Ε.Ο.Χ. και χώρες της Ομάδας των 10 εκτός Ε.Ο.Χ.

ICAS

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Εταιρίες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στη Βέλγιο

Banca d’Italia

Εταιρίες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ιταλία

Banco de Espana

Εταιρίες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ισπανία

Banco de Portugal

Εταιρίες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Πορτογαλία

Banka Slovenije

Εταιρίες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στη Σλοβενία

Banque de France Εταιρίες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στη Γαλλία

Deutsche Bundesbank

Εταιρίες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στη Γερμανία

Oesterreichische Nationalbank

Εταιρίες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Αυστρία

RT

Cerved Group

Εταιρίες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ιταλία