Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

AMI-Pay GR-NSG


Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πρωτόκολλο αριθμ. 4 για το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι ασφαλείς και αποτελεσματικές υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών είναι απαραίτητες για την αξιόπιστη μεταφορά κεφαλαίων και τίτλων, την ομαλή εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.


Το Ευρωσύστημα παρέχει υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών για το διακανονισμό πληρωμών και τίτλων και επιθυμεί την ανάπτυξη διαλόγου με τους συμμετέχοντες στην αγορά για να διευκολύνει την περαιτέρω ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρώπη.


Προς την κατεύθυνση αυτή, το AMI-Pay (Advisory Group on Market Infrastructures for Payments) δημιουργήθηκε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι υπεύθυνο για έναν ενεργό διάλογο με τους ενδιαφερόμενους, και την παροχή συμβουλών στο Ευρωσύστημα για θέματα που σχετίζονται με τις πληρωμές. Το AMI-Pay, ως το συμβουλευτικό γκρουπ για τις υποδομές της αγοράς πληρωμών, μέσα από τον ενεργό διάλογο με τους συμμετέχοντες στην αγορά, βοηθά το Ευρωσύστημα στην προώθηση της ομαλής λειτουργίας των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών, με στόχο να προάγει τη σύγκλιση των αγορών στον τομέα των πληρωμών και να παρέχει συμβουλές σχετικά με τις υποδομές της αγοράς που διαχειρίζεται το Ευρωσύστημα.


Τα ΑΜΙ-Pay NSGs, τα εθνικά συμβουλευτικά όργανα για τις υποδομές της αγοράς πληρωμών, υποστηρίζουν το ΑΜΙ-Pay στην εκπλήρωση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του, και παρέχουν πληροφόρηση για το έργο του, όπως καθορίζονται στην ανάθεση αρμοδιοτήτων του ΑΜΙ-Pay. Είναι αρμόδια για την παροχή πληροφόρησης από τις εθνικές αγορές αποτελώντας το συνδετικό κρίκο μεταξύ των εθνικών αγορών και του ΑΜΙ-Pay. Οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και οι αρχές τους διέπονται στην ανάθεση αρμοδιοτήτων των AMI-Pay NSGs.


Το AMI-Pay GR-NSG είναι φόρουμ για τη συμμετοχή εθνικών φορέων στις εργασίες του AMI-Pay καθιστώντας την επίσημη σύνδεση μεταξύ του AMI-Pay και της ελληνικής αγοράς σε θέματα πληρωμών αλλά και των συστημάτων πληρωμών που διαχειρίζεται το Ευρωσύστημα. Αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα της ελληνικής αγοράς και έχει ενεργό ρόλο ως προς την υποβολή ζητημάτων για αντιμετώπιση. Συνεπώς, ενεργεί ως εκπρόσωπος του ΑΜΙ-Pay στην ελληνική αγορά, και αντίστροφα ως πάροχος πληροφοριών από την τελευταία προς το ΑΜΙ-Pay σχετικά με τα θέματα που το αφορούν.


Το AMI-Pay GR-NSG αποτελείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, εκπροσώπους των ελληνικών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (ΠΥΠ), και άλλους αρμόδιους φορείς (π.χ. συστήματα πληρωμών και διακανονισμού, δημόσιες αρχές, εμμέσως εμπλεκόμενα μέρη). Είναι ο διάδοχος του TARGET2-GR National User Group (T2-GR-NUG), και συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα υπό την προεδρία και τη γραμματεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

 

AMI-Pay GR-NSG