Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Eπιχειρησιακή Συνέχεια

Τι είναι η "επιχειρησιακή συνέχεια";

Ως "επιχειρησιακή συνέχεια" ορίζεται η αδιάλειπτη επιχειρησιακή λειτουργία. Ο όρος χρησιμοποιείται, για να αποδώσει την ανάγκη διασφάλισης της συνέχειας της επιχειρησιακής δραστηριότητας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, ιδίως σε περιόδους όπου έκτακτα γεγονότα προκαλούν μείζονα τεχνικά και άλλα προβλήματα, τα οποία απειλούν να διακόψουν ή/και διακόπτουν ξαφνικά την επιχειρησιακή λειτουργία. Επίσης, ο όρος αυτός αναφέρεται σε όλα τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, καθώς και τα μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται το αναγκαίο και κατάλληλο προσωπικό, έτσι ώστε, αμέσως μετά την εκδήλωση λειτουργικής κρίσης, να διασφαλίζεται η συνέχιση των κύριων επιχειρησιακών λειτουργιών και, προοδευτικά, όλων των λειτουργιών της επιχείρησης.

Γιατί είναι σημαντική για τις υποδομές της αγοράς;

Τα τελευταία χρόνια, ορισμένα σοβαρά περιστατικά σε διεθνές επίπεδο (π.χ. φυσικές καταστροφές, τρομοκρατικές επιθέσεις) έχουν αναδείξει τη σπουδαιότητα της λειτουργικής αξιοπιστίας των υποδομών, όπως είναι τα συστήματα πληρωμών και τα συστήματα διακανονισμού χρεογράφων, για τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Η ανάπτυξη αποτελεσματικών διαδικασιών επιχειρησιακής συνέχειας συμβάλλει καθοριστικά στον περιορισμό του λειτουργικού κινδύνου των υποδομών, ο οποίος συνίσταται στον κίνδυνο διατάραξής τους εξαιτίας ελλείψεων σε συστήματα πληροφορικής ή εσωτερικού ελέγχου, διαχειριστικών αδυναμιών, ανθρώπινων λαθών ή εξωγενών παραγόντων. Επίσης, συντελεί στον περιορισμό του συστημικού κινδύνου, δηλαδή του κινδύνου η διασάλευση της εύρυθμης λειτουργίας μιας υποδομής να μεταδώσει κραδασμούς σε ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο εσωτερικό μιας χώρας ή ακόμη και διεθνώς.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), του Ευρωσυστήματος και της Τράπεζας της Ελλάδος

Μία από τις κύριες καταστατικές λειτουργίες του ΕΣΚΤ είναι η προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών, το Ευρωσύστημα έχει αναπτύξει αρχές ("Business continuity oversight expectations for systemically important payment systems (SIPS)", Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ιούνιος 2006), οι οποίες αφορούν στην επιχειρησιακή συνέχεια και θα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί από τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών σε ευρώ έως τον Ιούνιο 2009.

Οι αρχές αυτές συνιστούν περαιτέρω εξειδίκευση της Θεμελιώδους Αρχής VII περί ασφάλειας και λειτουργικής αξιοπιστίας, η οποία περιλαμβάνεται στις "Θεμελιώδεις Αρχές για τα Συστημικώς Σημαντικά Συστήματα Πληρωμών" ("Core Principles for Systemically Important Payment Systems", Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, Ιανουάριος 2001). Τον Ιανουάριο 2001, οι Θεμελιώδεις Αρχές υιοθετήθηκαν από το Ευρωσύστημα ως τα κοινά πρότυπα για την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών σε ευρώ. Σύμφωνα με τη Θεμελιώδη Αρχή VII, "το σύστημα θα πρέπει να παρέχει υψηλό βαθμό ασφάλειας και λειτουργικής αξιοπιστίας και να προβλέπει μηχανισμούς αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων για την έγκαιρη ολοκλήρωση της ημερήσιας επεξεργασίας των πληρωμών".

Πέραν της καθιέρωσης προτύπων, το ΕΣΚΤ διοργανώνει, επίσης, ασκήσεις επιχειρησιακής συνέχειας, στις οποίες προβλέπεται να συμμετέχουν, σταδιακά, υποδομές και άλλοι φορείς της αγοράς πέρα από τα εθνικά σύνορα.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως μέλος του Ευρωσυστήματος, έχει υποχρέωση να διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή των διασυνοριακών και εγχώριων πληρωμών, καθώς και τον διακανονισμό των συναλλαγών επί χρεογράφων, ώστε να εφαρμόζεται απρόσκοπτα η ενιαία νομισματική πολιτική και να μη διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του ΕΣΚΤ. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος, με την Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής 50/31.7.2002, υιοθέτησε και εφαρμόζει τις ανωτέρω αναφερόμενες Θεμελιώδεις Αρχές κατά την άσκηση της επίβλεψης των συστημάτων πληρωμών.

Συναφείς δημοσιεύσεις


 
Σχετικοί Σύνδεσμοι