Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Αντιστοίχιση του κωδικού BIC με τον IBAN στην Ελλάδα 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 260/2012, καταργείται από 1/2/2016 η υποχρέωση των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών να παρέχουν τον κωδικό αναγνώρισης της επιχείρησης BIC (Business Identifier Code) του φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου, κατά την εκτέλεση πράξης πληρωμής μέσω μεταφοράς πίστωσης ή άμεσης χρέωσης. Οι χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, από 1/2/2016 γνωστοποιούν στον οικείο τους πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, μόνο τον IBAN (International Bank Account Number) του δικαιούχου. Επισημαίνεται ότι σε διατραπεζικό επίπεδο, η χρήση του BIC παραμένει υποχρεωτική για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. 

Για τον σκοπό αυτό και προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, οι κωδικοί BIC των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στην Ελλάδα, καθώς και οι αντίστοιχοι ΚΑΠΙ (Κωδικοί Αναγνώρισης Πιστωτικού Ιδρύματος ) που εμφανίζονται στις θέσεις 5 έως 7 ενός IBAN στην Ελλάδα, περιλαμβάνονται στον ακόλουθο  Πίνακα.

Αντιστοίχιση του κωδικού BIC με τον IBAN στην Ελλάδα

Ο Πίνακας ενημερώνεται όταν υπάρχει αλλαγή των πληροφοριακών στοιχείων που περιέχει.

Επικοινωνία

Ηλεκτρονική διεύθυνση για την υποβολή ερωτημάτων-σχολίων
Sec.Fundtransferstudy@bankofgreece.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Τράπεζα της Ελλάδος
Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού
Τμήμα Μελέτης Θεμάτων Μεταφοράς Κεφαλαίων και Λειτουργίας Υποδομών
Μεσογείων 341
15231 Χαλάνδρι (ΑΘΗΝΑ)
Fax: +30 210 3244642

Πρόσωπα Επικοινωνίας

Γιώργος Κορφιάτης                                                 Ηρακλής Παπαγεωργίου 
                            
Τηλ. +30 210 6799781                                           τηλ.: +30 210 6799784

e-mail: ykorfiatis@bankofgreece.gr                            e-mail: ipapageorgiou@bankofgreece.gr  


Σχετικά Θέματα
 
Σχετικοί Σύνδεσμοι