Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Άμεσες Πληρωμές

Το Ευρωσύστημα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη αύξησης της ταχύτητας με την οποία πραγματοποιούνται οι πληρωμές, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την προώθηση ασφαλών και αποτελεσματικών πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβάλλει καταλυτικά στην υλοποίηση καινοτόμων πληρωμών όπως οι άμεσες πληρωμές (instant payments) σε ευρώ.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο Πληρωμών Μικρής Αξίας σε Ευρώ (ERPB-Euro Retail Payments Board), άμεσες πληρωμές θεωρούνται «οι λύσεις ηλεκτρονικών πληρωμών μικρής αξίας (λιανικής) που είναι διαθέσιμες 24/7/365 και επιτρέπουν την άμεση διατραπεζική εκκαθάριση μιας συναλλαγής και την πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου με επιβεβαίωση του πληρωτή (εντός δευτερολέπτων), ανεξάρτητα από το υποκείμενο μέσο πληρωμής και τη διαδικασία εκκαθάρισης και διακανονισμού».  

Οι άμεσες πληρωμές θα αυξήσουν θεαματικά την ταχύτητα με την οποία πραγματοποιούνται και λαμβάνονται οι πληρωμές σε ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι υπάρχουσες υποδομές ηλεκτρονικών πληρωμών, ενώ παρέχουν τη δυνατότητα στους πληρωτές να εκκινούν πληρωμές μικρής αξίας οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν, καθιστούν το ποσό της πληρωμής διαθέσιμο στον δικαιούχο, τυπικά, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Επιπρόσθετα, η ανάγκη μείωσης του χρόνου μεταφοράς κεφαλαίων με ασφάλεια έχει οδηγήσει τους παρόχους υπηρεσιών και τις υποδομές εκκαθάρισης/συμψηφισμού πληρωμών στην ανάπτυξη εθνικών λύσεων άμεσων πληρωμών.

Με στόχο την αποφυγή κατακερματισμού και την επίτευξη μιας ενιαίας και ανταγωνιστικής αγοράς πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ, το ERPB και το Ευρωσύστημα έχουν αναπτύξει πρωτοβουλίες σχετικές με την ενίσχυση και υλοποίηση άμεσων πληρωμών «λιανικής» σε ευρώ. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προσέγγιση, οι πρωτοβουλίες αυτές σχετίζονται με το σχήμα πληρωμών, τις υποδομές εκκαθάρισης/συμψηφισμού πληρωμών και τις υποδομές διακανονισμού πληρωμών.

 

Σχήμα άμεσων πληρωμών

Στην Ευρώπη, παράλληλα με τις εθνικές λύσεις άμεσων πληρωμών (και) μέσω κινητού τηλεφώνου, οι προσδοκίες υλοποίησης των άμεσων πληρωμών σε ευρώ εστιάζονται στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA). Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του νέου σχήματος προϋπέθετε και έχει εξασφαλίσει τόσο την πανευρωπαϊκή προσβασιμότητα των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (ΠΥΠ) όσο και τη μεταξύ τους διαλειτουργικότητα. 

Με βάση το σκεπτικό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (EPC-European Payment Council), εκπροσωπώντας τους ΠΥΠ και μετά τη σχετική έγκριση του παραπάνω αρμόδιου Συμβουλίου (ERPB), ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας προαιρετικής προσχώρησης των ΠΥΠ στο νέο σχήμα SEPA άμεσων μεταφορών πίστωσης (SEPA Instant Credit Transfer - SCTΙnst) εκδίδοντας τον σχετικό κανονισμό «SEPA Instant Credit Transfer Rulebook V.1.0» στις 30 Νοεμβρίου 2016, με ισχύ από τις 21 Νοεμβρίου 2017.

Τα χαρακτηριστικά του νέου σχήματος συνοψίζονται στο παρακάτω πληροφοριακό γράφημα:

 

Η βασική διαφορά των SCTΙnst από τις SEPA μεταφορές πίστωσης (SCT) είναι ότι οι τελευταίες συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία σε συγκεντρωτικά αρχεία, τα οποία υποβάλλονται για εκκαθάριση και διακανονισμό εντός της εργάσιμης ημέρας, ενώ οι SCTΙnst είναι επεξεργάσιμες και διακανονίσιμες μία προς μία, σε πραγματικό χρόνο ανά πάσα στιγμή, οποιαδήποτε ημέρα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα (24/7/365). 

Υποδομές εκκαθάρισης/συμψηφισμού άμεσων πληρωμών 

Το Ευρωσύστημα, με τον ρόλο του ως καταλύτη και προκειμένου να υποστηρίξει την αγορά πληρωμών, εξέφρασε δημόσια και σαφώς τις προσδοκίες του σχετικά με τις προδιαγραφές που θα πρέπει να διαθέτουν οι υποδομές εκκαθάρισης ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν μία τουλάχιστον πανευρωπαϊκή λύση για τις άμεσες πληρωμές σε Ευρώ έως το Νοέμβριο του 2017 (Δελτίο Τύπου ΕΚΤ). Σε συνεργασία μαζί τους, έθεσε συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν στην κοινή πολιτική πρόσβασης των ΠΥΠ στις διαφορετικές υποδομές, όσο και των υποδομών μεταξύ τους, την εναρμονισμένη τεχνική και επιχειρησιακή διαλειτουργικότα με βάση τον Κανονισμό EE 260/2012, καθώς και την ενιαία μέθοδο μείωσης των κινδύνων. 

Υποδομές διακανονισμού άμεσων πληρωμών 

Παράλληλα, το Ευρωσύστημα αποφάσισε την ανάπτυξη και παροχή της απαραίτητης υπηρεσίας διακανονισμού, TARGET Instant Payment Settlement (TIPS), ώστε οι άμεσες πληρωμές να διακανονίζονται σε χρήμα κεντρικής τράπεζας σε πραγματικό χρόνο, παράλληλα και σε αντιστοιχία με το σύστημα πληρωμών TARGET2, το Νοέμβριο του 2018.

Πλεονεκτήματα των άμεσων πληρωμών

Παράλληλα με τα βασικά πλεονεκτήματα της άμεσης διαθεσιμότητας του κεφαλαίου και της δυνατότητας μεταφοράς του 24/7/365 για τους τελικούς χρήστες (πληρωτές και δικαιούχους), τα σημαντικότερα οφέλη, που συνδέονται με την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης και το οικονομικό κίνητρο από την πλευρά των ΠΥΠ, αναφέρονται επιγραμματικά παρακάτω:

 

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού

Τμήμα Μελέτης Θεμάτων Μεταφοράς Κεφαλαίων και Λειτουργίας Υποδομών

Μεσογείων 341, ΤΚ 152 31, Χαλάνδρι

Γιώργος Κορφιάτης Κατερίνα Ιωάννου-Σιούτα
+30 210 6799 781 +30 210 6799 782
ykorfiatis@bankofgreece.gr     kioannou@bankofgreece.gr  

 

 


Σχετικά Θέματα
 
Σχετικοί Σύνδεσμοι