Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

 Επίδραση του SEPA

Για τους καταναλωτές

Τα μέσα πληρωμών SEPA διατίθενται στις 34 χώρες SEPA και διευκολύνουν τις συναλλαγές των καταναλωτών.

  • Οι καταναλωτές χρειάζονται μόνο έναν λογαριασμό πληρωμών. Από αυτό το λογαριασμό μπορούν να διενεργούν μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις σε ευρώ οπουδήποτε στις 34 χώρες SEPA με την ίδια ευκολία με την οποία διενεργούν εγχώριες πληρωμές.
  • Η χρήση καρτών πληρωμής είναι πιο ασφαλής και αποτελεσματική, αφού οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιούν την ίδια κάρτα για όλες τις πληρωμές σε ευρώ. Αυτό θα μειώσει και την ανάγκη χρήσης μετρητών.
  • Η παροχή καινοτόμων υπηρεσιών δεν επηρεάζεται από τα εθνικά σύνορα. Ο μακροπρόθεσμος στόχος του τραπεζικού κλάδου είναι τα μέσα πληρωμών SEPA να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση, την ενεργοποίηση πληρωμής από κινητό τηλέφωνο ή το διαδίκτυο, τα ηλεκτρονικά αεροπορικά εισιτήρια, την ενημέρωση κινήσεων ή την ηλεκτρονική συμφωνία λογαριασμών. Έτσι, μειώνεται ο χρόνος που δαπανούν οι καταναλωτές για την εκτέλεση πληρωμών.
  • Επιτυγχάνεται εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς πίστωσης ή της άμεσης χρέωσης.

Για τους εμπόρους 

Οι καταναλωτές προτιμούν ολοένα και περισσότερο τις πληρωμές με κάρτα, οπότε, η χρήση καρτών αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον. Για την αποδοχή πληρωμών με κάρτα, οι έμποροι πρέπει να έχουν συνάψει συμφωνία με ένα πιστωτικό ίδρυμα που να αποδέχεται συναλλαγές με κάρτα, και την προώθησή τους μέσω της υποδομής εκκαθάρισης στο πιστωτικό ίδρυμα του κατόχου της κάρτας. 

Από αυτή την άποψη, ο SEPA παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Οι αποδέκτες συναλλαγών με κάρτα είναι σε θέση να επεξεργάζονται όλες τις πληρωμές που είναι συμβατές με τον SEPA, ακόμα και τις διασυνοριακές. Στο περιβάλλον του SEPA, οι έμποροι μπορούν να επιλέγουν οποιονδήποτε αποδέκτη συναλλαγών με κάρτα στη ζώνη του ευρώ για την επεξεργασία των πληρωμών τους. Αυτό ενισχύει τον ανταγωνισμό και οδηγεί σε μείωση του κόστους αποδοχής συναλλαγών με κάρτα.
  • Ο βαθμός τυποποίησης των τερματικών που βρίσκονται σε σημεία πώλησης στις 34 χώρες του SEPA αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερο φάσμα παρόχων τερματικών και οι έμποροι να μπορούν να δέχονται μεγαλύτερο αριθμό διαφορετικών καρτών με ένα μόνο τερματικό. Επιπλέον, ο αυξημένος ανταγωνισμός μεταξύ των συστημάτων καρτών αναμένεται να οδηγήσει σταδιακά σε μείωση των προμηθειών.

Για τις επιχειρήσεις

Ο SEPA βοηθάει τις επιχειρήσεις να απλουστεύσουν τη διαχείριση των πληρωμών τους, διότι:

  • Οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να διενεργούν όλες τις συναλλαγές τους σε ευρώ κεντρικά, από έναν λογαριασμό πληρωμών, με τα μέσα πληρωμών SEPA. Η διαχείριση των πληρωμών έχει απλουστευθεί, καθώς όλες οι εισερχόμενες και εξερχόμενες πληρωμές έχουν την ίδια μορφή. Για τις επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες στον SEPA, η ενοποίηση της διαχείρισης πληρωμών και ρευστότητας σε ένα λογαριασμό πληρωμών οδήγησε σε μείωση όχι μόνο του λειτουργικού κόστους αλλά και του απαιτούμενου χρόνου εκκίνησης εντολών.
  • Οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονική συμφωνία λογαριασμών, βοηθούν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τη διαχείριση των πληρωμών τους. Επί του παρόντος, οι εν λόγω υπηρεσίες συχνά παρέχονται μόνο σε εγχώριο επίπεδο, καθώς οι διαφορετικές μορφές πληρωμών δυσχεραίνουν τη χρήση τους σε διασυνοριακό επίπεδο.

Για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 

Με την παροχή νέων μέσων πληρωμών και υποδομών στις 34 χώρες του SEPA, ο SEPA ωφελεί τους φορείς υπηρεσιών πληρωμών με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών είναι σε θέση να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να ανταγωνίζονται στον SEPA, καθώς μπορούν πιο εύκολα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις 34 χώρες του SEPA.
  • Ο SEPA ενισχύει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την αποτελεσματικότητα της αγοράς. Με την ευθυγράμμιση των όρων βάσει των οποίων διενεργούνται οι πληρωμές, ο SEPA παρέχει μια ενιαία δέσμη κανόνων, ισότιμη, ανοικτή και πλήρη πρόσβαση, διαφάνεια και διαλειτουργικότητα.

Σχετικά Θέματα
 
Σχετικοί Σύνδεσμοι