Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

   Μέσα Πληρωμών SEPA

Μεταφορά πίστωσης SEPA (SCT)

Η μεταφορά πίστωσης είναι η εθνική ή διασυνοριακή υπηρεσία πληρωμών για την πίστωση λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου με πράξη πληρωμής ή μια σειρά πράξεων πληρωμής από λογαριασμό πληρωμών του πληρωτή μέσω του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (ΠΥΠ) που τηρεί τον λογαριασμό αυτό, βάσει εντολής του πληρωτή. Το σύστημα μεταφοράς πιστώσεων SEPA (SEPA Credit Transfer – SCT) είναι ένα διατραπεζικό σύστημα πληρωμών το οποίο ορίζει μια κοινή δέσμη κανόνων και διαδικασιών για τη μεταφορά πιστώσεων σε ευρώ.

Χαρακτηριστικά του συστήματος SCT

  • Δυνατότητα πλήρους πρόσβασης σε ολόκληρο τον SEPA – προσβασιμότητα όλων των πελατών
  • Το πλήρες ποσό πιστώνεται στο λογαριασμό του δικαιούχου
  • Δεν υφίσταται κανένας περιορισμός όσον αφορά την αξία της πληρωμής
  • Ο χρόνος διακανονισμού είναι εγγυημένος και δεν υπερβαίνει τη μια εργάσιμη ημέρα
  • Το σύστημα διαχωρίζεται πλήρως από τις υποδομές επεξεργασίας
  • Για την αναγνώριση των λογαριασμών χρησιμοποιούνται οι κωδικοί ΙΒΑΝ και BIC
  • Υπάρχει ολοκληρωμένη δέσμη κανόνων για την απόρριψη και επιστροφή των πληρωμών
  • Υποστηρίζονται οι μαζικές καθώς και οι μεμονωμένες πληρωμές

Εντολές άμεσης χρέωσης SEPA (SDD)

Άμεση χρέωση είναι η εθνική ή διασυνοριακή υπηρεσία πληρωμών για τη χρέωση λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή, όταν η πράξη πληρωμής πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του δικαιούχου βάσει της συναίνεσης του πληρωτή. Το σύστημα άμεσης χρέωσης SEPA (SEPA Direct Debit – SDD) είναι ένα διατραπεζικό σύστημα πληρωμών το οποίο ορίζει μια κοινή δέσμη κανόνων και διαδικασιών για τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ. Το σύστημα ορίζει ένα ενιαίο επίπεδο υπηρεσιών και ένα χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να τηρούν τα συμμετέχοντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη διενέργεια άμεσων χρεώσεων SEPA.

Το σύστημα SDD αποτελείται από δύο διαφορετικά μοντέλα. Στο πρώτο, ο οφειλέτης δίνει την εντολή χρέωσης, εξουσιοδότηση, απευθείας στον δικαιούχο. Στο δεύτερο μοντέλο, ο οφειλέτης δίνει την εξουσιοδότηση στo πιστωτικό του ίδρυμα. Η εξουσιοδότηση θα μπορούσε να δημιουργηθεί μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών καναλιών, να είναι ηλεκτρονική (e-mandate) και να προσφέρει τα πλεονεκτήματα μιας ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Το SDD χωρίζεται σε δυο υποσυστήματα. Στο Βασικό Σύστημα SEPA Άμεσων Χρεώσεων (Core SDD
) όταν ο οφειλέτης είναι καταναλωτής, και στο Σύστημα SEPA Άμεσων Χρεώσεων (Business to Business – B2B SDD) όταν ο οφειλέτης είναι επιχείρηση.

Πληρωμές SEPA με κάρτα

Το πλαίσιο του SEPA για τις κάρτες (SEPA Card Framework – SCF) αναπτύχθηκε την περίοδο 2004-2005 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών, επικαιροποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2009, και ορίζει ότι οι πληρωμές SEPA με κάρτες γενικού σκοπού, χρεωστικές ή πιστωτικές, θα διενεργούνται στο πλαίσιο αρχών και κανόνων, με τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται οι εκδότες καρτών, οι αποδέκτες συναλλαγών με κάρτα, τα συστήματα καρτών και οι φορείς επεξεργασίας συναλλαγών με κάρτα. Oι κάτοχοι κάρτας και οι έμποροι θα είναι σε θέση να διενεργούν και να δέχονται πληρωμές με κάρτα, με ενιαίο και συνεπή τρόπο σε ολόκληρο τον SEPA.

Από την 1η Ιανουαρίου 2011, οι SEPA κάρτες υποστηρίζουν την τεχνολογία μικροεπεξεργαστή EMV-chip (Europay MasterCard Visa) αντί της μαγνητικής πίστας, για να θεωρούνται σύμφωνες με το πλαίσιο. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η μετάβαση των τερματικών συναλλαγών με κάρτες POS-ATM στην τεχνολογία EMV-chip.

eSEPA

Με βάση την ισχυρή ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, την αντίστοιχη ανάπτυξη των πληρωμών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση («online» πληρωμών) και τις εντεινόμενες ανησυχίες για τη σημαντική αύξηση των κρουσμάτων απάτης που αφορούν πληρωμές με κάρτα μέσω του διαδικτύου, το Ευρωσύστημα θεωρεί ότι υπάρχει ουσιαστική ανάγκη να παρέχονται σε ολόκληρο το χώρο του SEPA ασφαλείς και αποτελεσματικές λύσεις «online» πληρωμών (online e-payments).

Μία από τις λύσεις αυτές, η ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing), η οποία επί του παρόντος εφαρμόζεται από λίγους τοπικούς φορείς και οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα. Σκοπός της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας χρέωσης και πληρωμής με την εξάλειψη των έντυπων μέσων τόσο για τον αγοραστή όσο και για τον προμηθευτή.

Επίσης, η πραγματοποίηση των πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου (m-payments) βρίσκεται σε στάδιο σχεδιασμού, ενώ τo Νοέμβριο του 2011 το EPC δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες αναφορικά με τη διαλειτουργικότητα για τις SEPA ανέπαφες πληρωμές με κάρτες.

Πράσινη Βίβλος (Green Paper)

Η Πράσινη Βίβλος περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση των πληρωμών με κάρτα SEPA, μέσω του Διαδικτύου και μέσω κινητού τηλεφώνου στην Ευρώπη. Επιπλέον, εντοπίζει τις ελλείψεις που θα πρέπει να καλυφθούν για την υλοποίηση του στόχου μιας πλήρως ενοποιημένης αγοράς πληρωμών, καθώς και τους φραγμούς οι οποίοι έχουν δημιουργήσει τις ελλείψεις αυτές. Στόχος της Πράσινης Βίβλου είναι η έναρξη ευρείας διαδικασίας διαβούλευσης με τους εμπλεκομένους φορείς, οι οποίοι καλούνται να συμβάλουν στον προσδιορισμό του καταλληλότερου τρόπου για τη βελτίωση της ενοποίησης της αγοράς. Ο SEPA, ο οποίος λειτουργεί κυρίως ως αυτορυθμιζόμενο σχέδιο, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της ενοποίησης της αγοράς, καθώς βασίζεται στην προϋπόθεση ότι δεν πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ διασυνοριακών και εγχώριων ηλεκτρονικών πληρωμών λιανικής σε ευρώ.

Οι ασφαλείς, αποτελεσματικές, ανταγωνιστικές και καινοτόμες ηλεκτρονικές πληρωμές έχουν τεράστια σημασία για την πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η ενιαία αγορά από τους καταναλωτές, τους εμπόρους λιανικής και τις επιχειρήσεις, και μάλιστα η σημασία αυτή αυξάνεται συνεχώς, καθώς το ηλεκτρονικό εμπόριο κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος παγκοσμίως σε σχέση με το παραδοσιακό.


Σχετικά Θέματα
 
Σχετικοί Σύνδεσμοι