Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

  Mετάβαση στον SEPA

Μετάβαση στον SEPA

Η ελληνική τραπεζική κοινότητα δημιούργησε την κατάλληλη οργανωτική δομή για την έγκαιρη και ομαλή μετάβαση στον SEPA.

Οργάνωση

Στην Ελλάδα δεν συγκροτήθηκε, όπως σε άλλα κράτη‐μέλη της ευρωζώνης, εθνικό συντονιστικό όργανο για τη μετάβαση στον SEPA. Ωστόσο, η επιλογή ενός αποκεντρωμένου μοντέλου οργανωτικής δομής με διαρκείς διμερείς επαφές μεταξύ των εμπλεκομένων μερών λειτούργησε πολύ αποτελεσματικά. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τη μετάβαση των πράξεων μεταφοράς πίστωσης της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, τα εμπλεκόμενα μέρη που συνεργάστηκαν ήταν οι αρμόδιες διευθύνσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, της ΔΙΑΣ Α.Ε., της ΕΕΤ και του Υπουργείου Οικονομικών. Αντίστοιχες επιμέρους ομάδες έργου συγκροτήθηκαν και λειτούργησαν για τη μετάβαση των πληρωμών των ασφαλιστικών ταμείων και των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Ειδικές ομάδες έργου συγκροτήθηκαν επίσης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι ασφαλιστικές υπηρεσίες, η παροχή ενέργειας και ύδρευσης κ.λπ. Τέλος, σε ότι αφορά τους καταναλωτές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, η αποκλειστική, εδώ και αρκετά χρόνια, χρήση του ΙΒΑΝ για όλες τις εγχώριες και διασυνοριακές μεταφορές πίστωσης και άμεσες χρεώσεις έχει καταστήσει τον SEPA μια de facto συνθήκη.

Χρονοδιάγραμμα

Το EPC καθόρισε το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα για τον SEPA σε τρεις κύριες φάσεις: τη φάση του σχεδιασμού, τη φάση της υλοποίησης και τη φάση της μετάβασης.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 248/2014 τροποποίησε τον Κανονισμό (EE) 260/2012 και όρισε ως καταληκτική ημερομηνία για τη μετάβαση στις μεταφορές πίστωσης SEPA και στις άμεσες χρεώσεις SEPA, την 1η Αυγούστου 2014. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 248/2014 έχει αναδρομική ισχύ από την 31η Ιανουαρίου 2014. 

Για τη καλύτερη υποστήριξη της μετάβασης στον SEPA, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία έχει εκδώσει ενημερωτικό κείμενο με τίτλο «Practical Guidance for the Implementation of EU Regulation 260/2012».

Ορόσημα του SEPA

1/2/2016: Καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης των παρεκκλίσεων όπως έχουν ορισθεί στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 260/2012.
1/8/2014: Καταληκτική ημερομηνία μετάβασης των πράξεων μεταφοράς πίστωσης και άμεσης χρέωσης.
2014: Ο Κανονισμός (ΕΕ) 248/2014 τροποποιεί τον Κανονισμό (EE) 260/2012 και ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία την 1η Αυγούστου 2014.
2012: Έναρξη ισχύος του Κανονισμού 260/2012, ο οποίος καθιερώνει τις τεχνικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις για τις άμεσες χρεώσεις και τις μεταφορές πίστωσης σε ευρώ. Ο Κανονισμός ορίζει την 1η Φεβρουαρίου 2014 ως την τελική ημερομηνία για τη μετάβαση στις μεταφορές πίστωσης SEPA και στις άμεσες χρεώσεις SEPA στη ζώνη του ευρώ. Η διορία για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν άλλα νομίσματα, και που ισχύει για τις πληρωμές σε ευρώ, είναι η 31η Οκτωβρίου 2016.
2010: Με το Ν. 3862/2010 ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία θέσπισε το νομικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών στην Κοινότητα.
2009: Έναρξη εκτέλεσης των εντολών Άμεσης Χρέωσης SEPA. Αναθεώρηση του Κανονισμού 2560/2001 με τον Κανονισμό 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που εισάγει την προσβασιμότητα για τις άμεσες χρεώσεις και κανόνες για τις διατραπεζικές προμήθειες.
2008: Έναρξη εκτέλεσης των εντολών πληρωμής με μεταφορές πίστωσης SEPA.
2002: Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών.
2001: Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2560/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ καθόρισε ότι τα έξοδα για διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ (με μεταφορά πίστωσης ή κάρτα), εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να ταυτίζονται με τις αντίστοιχες εγχώριες πληρωμές σε ευρώ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Σχετικά Θέματα
 
Σχετικοί Σύνδεσμοι