Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Target-Securities (T2S)

To T2S είναι ένα έργο το οποίο αναπτύσσεται από το Ευρωσύστημα με σκοπό τη δημιουργία μίας ενιαίας πλατφόρμας διακανονισμού τίτλων στην Ευρώπη. Το T2S θα προσφέρει στα Κεντρικά Αποθετήρια Αξιών (ΚΑΑ) της Ευρώπης μία κεντρική τεχνική πλατφόρμα για το διακανονισμό, με βάση την αρχή της «Παράδοσης έναντι Πληρωμής» σε χρήμα Κεντρικής Τράπεζας. Για το σκοπό αυτό, τα ΚΑΑ που θα ενταχθούν στο T2S καλούνται να αναθέσουν τη διαδικασία διακανονισμού σε αυτή την κοινή τεχνική πλατφόρμα, ενώ οι Κεντρικές Τράπεζες θα πρέπει να ανοίξουν και να διατηρούν τους αντίστοιχους ταμειακούς λογαριασμούς στην πλατφόρμα του T2S. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το T2S αποτελεί απλώς μια τεχνική πλατφόρμα και όχι ΚΑΑ, το οποίο σημαίνει ότι τα ΚΑΑ θα διατηρήσουν τις συμβάσεις με τους πελάτες τους καθώς και όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτές. Επίσης τα ΚΑΑ θα εξακολουθήσουν να προσφέρουν στους πελάτες τους τυχόν άλλες υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τη θεματοφυλακή, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, διαχείριση εταιρικών πράξεων και πληροφόρηση επί φορολογικών και κανονιστικών θεμάτων.

 Από την έναρξη της λειτουργίας του T2S το 2015, θα εφαρμόζεται ένα ενιαίο σύνολο κανόνων και προτύπων σε όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στις αγορές που θα ενταχθούν στο T2S, τόσο για τον εγχώριο διακανονισμό όσο και για το διασυνοριακό διακανονισμό. Κατά συνέπεια, το T2S θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των υφιστάμενων υποδομών των Ευρωπαϊκών αγορών. Το T2S θα είναι ουδέτερο αναφορικά με τις διάφορες χώρες, την υποδομή της αντίστοιχης αγοράς, τα επιχειρησιακά μοντέλα που υιοθετούν τα ΚΑΑ και οι συμμετέχοντες στην αγορά. Ως αποτέλεσμα, το T2S αναμένεται να διευκολύνει το διασυνοριακό διακανονισμό και θα παράσχει στις τράπεζες τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουν τη διαχείριση της ρευστότητας και των ενεχύρων τους.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, τόσο ως Κεντρική Τράπεζα όσο και ως διαχειριστής του Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (BOGS) για τίτλους έκδοσης του Ελληνικού Δημοσίου, συμμετέχει ενεργά στο T2S από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του το 2006, όταν ακόμα αποτελούσε απλώς μία ιδέα. Το Μάιο του 2010, το BOGS αποτέλεσε το πρώτο αποθετήριο που ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να ενταχθεί στο T2S στην πρώτη φάση μετάπτωσης, στις 22 Ιουνίου 2015, σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα. Το Μάιο του 2011, η Τράπεζα της Ελλάδος, και με τις δύο ιδιότητές της, εντάχθηκε επισήμως στο πρόγραμμα και υπέγραψε τη Συμφωνία Πλαίσιο για το T2S.

Η Τράπεζα της Ελλάδος εντάχθηκε στο T2S τον Ιούνιο 2015 (πρώτη φάση μετάπτωσης) με χρήση του δικτύου SWIFT (Value Added Network - VAN).