Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

AMI-SeCo GR-NSG

Το Advisory Group on Market Infrastructures and Collateral (AMI-SeCo) δημιουργήθηκε από το Ευρωσύστημα με στόχο να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο μεταξύ του Ευρωσυστήματος και των φορέων των αγορών προωθώντας τον ενεργό διάλογο μεταξύ τους. Το AMI-SeCo λειτουργεί και ως συμβουλευτικό όργανο προς το Ευρωσύστημα για θέματα σχετιζόμενα με εκκαθάριση και διακανονισμό κινητών αξιών, όπως επίσης και διαχείρισης ενεχύρων. Διαχειρίζεται ακόμη, σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών όλα τα σχετικά με τις παρεχόμενες από το Ευρωσύστημα υπηρεσίες θέματα, δηλαδή παρέχει συμβουλές προς το Ευρωσύστημα για τις σχετικές εξελίξεις και τις πιθανές επιπτώσεις τους, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την αλληλεπίδραση μεταξύ Ευρωσυστήματος και οικονομικών φορέων της αγοράς. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του AMI-SeCo περιγράφονται στην ανάθεση αρμοδιοτήτων του (AMI-SeCo mandate).

Σε συνέχεια του AMI-SeCo και με σκοπό την υποστήριξη του έργου του, δημιουργήθηκαν σε κάθε εθνική αγορά που συμμετέχει στο T2S, National Stakeholders Groups (AMI-SeCo NSGs), τα οποία ενώνουν τις εκάστοτε Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, χρήστες (συμμετέχοντες των αγορών/T2S), παρόχους υπηρεσιών διακανονισμού χρεογράφων και υπηρεσιών ενεχύρου καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους από τις αντίστοιχες εθνικές αγορές. Τα AMI-SeCo NSGs αποτελούν τον επίσημο σύνδεσμο μεταξύ του AMI-SeCo και της αντίστοιχης τοπικής αγοράς και λειτουργούν σαν μέσο επικοινωνίας των θεμάτων που διαχειρίζεται το AMI-SeCo προς τις αγορές αυτές, καθώς επίσης και σαν μέσο παροχής σχολίων από την πλευρά των αγορών προς το AMI-SeCo. Επιπλέον, μέσα από τις ομάδες αυτές θα γίνεται από το Ευρωσύστημα η παρακολούθηση της εφαρμογής των πρότυπων εναρμόνισης, που διαμορφώνονται από το AMI-SeCo. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το έργο των AMI-SeCo NSGs παρέχονται στην ανάθεση αρμοδιοτήτων του (AMI-SeCo NSG mandate).

Στα πλαίσια των παραπάνω, δημιουργήθηκε το AMI-SeCo GR-NSG, το οποίο ενώνει την Τράπεζα της Ελλάδος, συστήματα διακανονισμού που λειτουργούν στην Ελλάδα, συμμετέχοντες στα αποθετήρια αυτά, εκδότες και άλλους σχετικούς φορείς της Ελληνικής αγοράς. Το AMI-SeCo GR-NSG είναι ο διάδοχος του προϋπάρχοντος GR-NUG και λειτουργεί μέσα από συναντήσεις και γραπτές διαβουλεύσεις που συντονίζει η Τράπεζα της Ελλάδος .

Συναντήσεις, Σχετικά Έγγραφα, Διαβουλεύσεις

Συναντήσεις


 

Σχετικά έγγραφα


 

Διαβουλεύσεις