Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Γραφείο Συμψηφισμού Αθηνών

Το Γραφείο Συμψηφισμού Αθηνών (ΓΣΑ) είναι ένα σύστημα πολυμερούς συμψηφισμού, το οποίο επεξεργάζεται επιταγές σε ευρώ και σε συνάλλαγμα.

Το ΓΣΑ υπάγεται στις διατάξεις του Ν.2789/2000, ο οποίος ενσωμάτωσε την Οδηγία 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στην ελληνική νομοθεσία.

Τη γενική εποπτεία και διεύθυνση των εργασιών του ΓΣΑ ασκεί πενταμελές Συμβούλιο, στο οποίο προεδρεύει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Το ΓΣΑ απαρτίζεται από το κεντρικό συμψηφιστικό γραφείο που εδρεύει στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος στην Αθήνα και τα περιφερειακά συμψηφιστικά γραφεία που λειτουργούν σε Υποκαταστήματα και Πρακτορεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα περιφερειακά συμψηφιστικά γραφεία υπάγονται στη δικαιοδοσία του κεντρικού συμψηφιστικού γραφείου.

1. Συμμετοχή στο Σύστημα

Μέλη του ΓΣΑ δύνανται να είναι όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους ή υποκαταστήματά τους στην Ελλάδα. Για τη συμμετοχή στο ΓΣΑ υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, απαιτείται η υποβολή ικανοποιητικής νομικής γνωμοδότησης εκ μέρους τους σχετικά με το ισχύον στη χώρα προέλευσής τους δίκαιο που διέπει τη νομική αναγνώριση και επιβολή των αποτελεσμάτων του συμψηφισμού, ιδίως σε περίπτωση πτωχεύσεως.

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι μέλος του ΓΣΑ.

 

 

2. Τύποι συναλλαγών

 

Το ΓΣΑ προβαίνει στην εκκαθάριση των τραπεζικών και ιδιωτικών επιταγών, σε ευρώ ή ξένα νομίσματα, που εμφανίζονται προς πληρωμή σε τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα. Επιταγές σε ξένο νόμισμα γίνονται δεκτές προς εκκαθάριση μόνο στο κεντρικό γραφείο του ΓΣΑ.

 

 

3. Λειτουργία

 

Ο διακανονισμός των αποτελεσμάτων της εκκαθάρισης των επιταγών σε ευρώ του ΓΣΑ πραγματοποιείται την ίδια ημέρα στο σύστημα πληρωμών TARGET2. Μερικός διακανονισμός των αποτελεσμάτων της εκκαθάρισης του ΓΣΑ δεν επιτρέπεται.

Μετά το διακανονισμό, όλες οι επιταγές παραλαμβάνονται από τις εκδότριες τράπεζες. Σε περίπτωση που μία επιταγή δε γίνει αποδεκτή από την εκδότρια τράπεζα (λόγω πχ ανεπαρκούς υπολοίπου στο λογαριασμό του πελάτη), επιστρέφεται μέσω του ΓΣΑ στην αγοράστρια τράπεζα μέχρι την ημέρα Τ+1, όπου Τ είναι η ημέρα διακανονισμού. Επιταγές που επιστρέφονται διακανονίζονται με ημερομηνία αξίας την ημέρα επιστροφής.


Ο διακανονισμός των επιταγών σε συνάλλαγμα γίνεται εξωλογιστικά.  
 
  

 

4. Τιμολόγηση

 

Τα λειτουργικά έξοδα του ΓΣΑ καλύπτονται από τα μέλη του. Σύμφωνα με την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική, κάθε μέλος χρεώνεται ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του στο σύνολο των επιταγών που προσκομίστηκαν στο ΓΣΑ το προηγούμενο τρίμηνο. Το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής είναι 1%. Επιπλέον, τα νέα μέλη καταβάλλουν εφάπαξ εισφορά, η οποία καθορίζεται από το Συμβούλιο.

 


Σχετικά Θέματα
 
Σχετικοί Σύνδεσμοι