Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Καινοτομία στις πληρωμές

 
Τα τελευταία χρόνια η αγορά πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ αναπτύσσεται και προσφέρει αρκετές καινοτόμες λύσεις για την πραγματοποίηση πληρωμών. Η ανάπτυξη αυτή αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια λόγω των κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών που σχετίζονται με τη ψηφιοποίηση και του κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που επιτρέπει πλέον την είσοδο στην αγορά πληρωμών μικρής αξίας μη παραδοσιακών παρόχων υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, η καινοτομία στις πληρωμές λιανικής και η χρηματοοικονομική τεχνολογία επηρεάζουν και τη λειτουργία των Συστημάτων Πληρωμών. Στο πλαίσιο της προώθησης της ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας των Συστημάτων Πληρωμών, η ΕΚΤ και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες (ΕθνΚΤ) μελετούν και αναλύουν διαρκώς τις εξελίξεις στο πεδίο των πληρωμών, ώστε να συμβάλλουν στην κατάρτιση εναρμονισμένου ρυθμιστικού πλαισίου, που αποτρέπει τον κατακερματισμό της αγοράς και εξασφαλίζει ισότιμους όρους πανευρωπαϊκά για χρήστες και παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.


Συνεπώς, οι καινοτόμες λύσεις στις πληρωμές αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη μιας ενιαίας και ανταγωνιστικής αγοράς πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ. Με στόχο, οι καινοτόμες αυτές λύσεις να μη λειτουργούν ως φραγμός εισόδου ή συμβάλλουν στον κατακερματισμό των υπηρεσιών πληρωμών που προσφέρονται στην Ευρώπη ή ακόμα και να απειλούν την ασφάλεια και την ακεραιότητα των συστημάτων πληρωμών, η μελέτη και ανάλυση από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) ως ΕθνΚΤ, επικεντρώνεται συνοπτικά στα παρακάτω πεδία:

 

 

 

 

 

Άμεσες πληρωμές
Άμεσες πληρωμές ορίζονται ως «οι λύσεις ηλεκτρονικών πληρωμών μικρής αξίας (λιανικής) που είναι διαθέσιμες 24/7/365 και επιτρέπουν την άμεση ή σχεδόν άμεση διατραπεζική εκκαθάριση μιας συναλλαγής και την πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου με επιβεβαίωση του πληρωτή (εντός δευτερολέπτων), ανεξάρτητα από το υποκείμενο μέσο πληρωμής και τη διαδικασία εκκαθάρισης και διακανονισμού». Το Ευρωσύστημα, με στόχο την αποφυγή κατακερματισμού και την επίτευξη μιας ενιαίας και ανταγωνιστικής αγοράς πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ συμβάλλει καταλυτικά στην δημιουργία κοινών προτύπων στην αγορά για την υλοποίηση των άμεσων πληρωμών. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωσύστημα, αποφάσισε να αναπτύξει μια νέα υπηρεσία για το διακανονισμό των άμεσων πληρωμών, η οποία ονομάζεται TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) προσφέροντας υψηλό επίπεδο προσβασιμότητας και οριστικό και αμετάκλητο διακανονισμό για άμεσες πληρωμές σε χρήμα κεντρικής τράπεζας 365 ημέρες το χρόνο.

Αρχή σελίδας


Πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου
Οι εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, σε συνεργασία με νεοφυείς επιχειρήσεις, τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά, για τη δυνατότητα πληρωμών μικρής αξίας με τη χρήση κινητού τηλεφώνου, αφορούν σε συναλλαγές είτε από ιδιώτη σε ιδιώτη (P2P), είτε από καταναλωτή σε επιχείρηση (C2B). Οι καινοτόμες αυτές λύσεις βασίζονται συνήθως στα παραδοσιακά μέσα πληρωμών όπως κάρτες, μεταφορές πίστωσης ή άμεσες χρεώσεις, επιτρέποντας στα έξυπνα τηλέφωνα να χρησιμοποιούνται ως συσκευές εκκίνησης για την πραγματοποίηση πληρωμών. Οι πληρωμές μέσω κινητού μπορούν να ταξινομηθούν σε πληρωμές με προσέγγιση, όπως οι ανέπαφες πληρωμές με κάρτα σε POS (αξιοποιώντας την τεχνολογία Near Field Communication (NFC)) και σε εξ αποστάσεως πληρωμές, όπως αγορές μέσω διαδικτύου (ηλεκτρονικό εμπόριο). Επιπρόσθετα, στις πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου τα στοιχεία και η εντολή πληρωμής μεταδίδονται ή/και επιβεβαιώνονται μέσω της κινητής τηλεφωνίας και της τεχνολογίας μετάδοσης δεδομένων από μια κινητή συσκευή.

 Αρχή Σελίδας


Λύσεις ψηφιακού πορτοφολιού
Σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι είναι δυνατόν να συνδυαστούν διαφορετικά μέσα πληρωμής σε μια ηλεκτρονική συσκευή, μέσω της οποίας πραγματοποιούνται με απλότητα και ευκολία ασφαλείς πληρωμές με προσέγγιση ή/και εξ αποστάσεως. Συνεπώς, τα ψηφιακά πορτοφόλια επιτρέπουν στους κατόχους τους να χρησιμοποιούν κάρτες ή/και λογαριασμούς πληρωμών για τις πληρωμές τους, όπως θα χρησιμοποιούσαν κάρτες ή μετρητά για την πραγματοποίηση μιας πληρωμής με την ίδια ευκολία από ένα φυσικό πορτοφόλι. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες ψηφιακού πορτοφολιού παρέχουν ευελιξία και ασφάλεια στους χρήστες καθώς επιτρέπουν την ασφαλή ψηφιακή αποθήκευση όλων των απαραίτητων δεδομένων που απαιτούνται τόσο για την ταυτοποίηση του χρήστη όσο και για την εκκίνηση μιας πληρωμής σε μια συσκευή ή μια εφαρμογή χωρίς ο πάροχος των υπηρεσιών αυτών να έχει καμία πρόσβαση στα κεφάλαια του χρήστη.

Αρχή Σελίδας


Υπηρεσίες εκκίνησης πράξης πληρωμής

Οι υπηρεσίες εκκίνησης πράξης πληρωμής προσδιορίζονται με σαφήνεια στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 (PSD2). Είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται «για την εκκίνηση εντολής πληρωμής κατόπιν αιτήματος του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών σε σχέση με λογαριασμό πληρωμών που τηρείται σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών». Οι υπηρεσίες αυτές βασίζονται στα παραδοσιακά σχήματα πληρωμών παρέχοντας, με την ίδια ασφάλεια, μεγαλύτερη εξυπηρέτηση στους χρήστες ως προς τη διαχείριση των πληρωμών τους για αγορές σε φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα. Έτσι, με την ένταξή τους στο νέο ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο, οι υπηρεσίες αυτές διευρύνουν καθοριστικά τον τρόπο που ο χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται τις πληρωμές του, με την ίδια ασφάλεια, από τους παρόχους αντίστοιχων υπηρεσιών.

Αρχή Σελίδας

                                                                                                                                                             
Οι εφαρμογές της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού και τα ψηφιακά νομίσματα
Τα ψηφιακά νομίσματα, με πιο γνωστά τα λεγόμενα «κρυπτονομίσματα», συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον τόσο των δημόσιων αρχών όσο των συμμετεχόντων στην αγορά. Ωστόσο, η έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου, οι σημαντικές και απότομες διακυμάνσεις τους καθώς και η πιθανή χρήση τους στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τα καθιστούν λιγότερο διαδεδομένα σε σχέση με τα παραδοσιακά νομίσματα. Η ΕΚΤ και το ΕΣΚΤ αναγνωρίζουν ότι η πρόοδος στην τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (Distributed Ledger Technology (DLT), η οποία υποστηρίζει τα εναλλακτικά μέσα πληρωμών, όπως τα ψηφιακά νομίσματα, μπορεί να αξιοποιηθεί στο υφιστάμενο χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα. Παράλληλα, μελετώνται και αναλύονται από το ΕΣΚΤ οι προοπτικές αλλά και οι συνέπειες που θα προέκυπταν από μια ενδεχόμενη έκδοση ψηφιακού χρήματος κεντρικής τράπεζας ιδίως σε επίπεδο νομισματικής πολιτικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

 

Αρχή Σελίδας 

Ηλεκτρονική τιμολόγηση
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση, γνωστή και ως ηλεκτρονική παρουσίαση και πληρωμή τιμολογίων, μπορεί να οριστεί ως η αποστολή ή διάθεση των τιμολογίων, η εξόφληση και η αποθήκευσή τους, εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση προσφέρει σημαντικά οφέλη σε σχέση με τα παραδοσιακά τιμολόγια, όπως ταχύτερες πληρωμές, λιγότερα λάθη, μειωμένα κόστη εκτύπωσης και ταχυδρομικών αποστολών και, κυρίως, πλήρη αυτοματοποίηση και ενοποίηση των διαδικασιών μεταξύ των συναλλασσομένων. Η δυνατότητα εξάλλου ηλεκτρονικής εξόφλησης των ηλεκτρονικών τιμολογίων εθνικά, και με πανευρωπαϊκή διαλειτουργικότητα, είναι ένας ακόμα παράγοντας ανάπτυξης της ενιαίας αγοράς πληρωμών. Η πλήρης αυτοματοποίηση κατά τη διαδικασία ανταλλαγής και εξόφλησης τιμολογίων, μεταξύ των συναλλασσόμενων συμβάλλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας της αγοράς εξοικονομώντας σημαντικούς οικονομικούς πόρους.

Αρχή σελίδας


Επικοινωνία
Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού
Τμήμα Μελέτης Θεμάτων Μεταφοράς Κεφαλαίων και Λειτουργίας Υποδομών
Μεσογείων 341, ΤΚ 152 31, Χαλάνδρι

Γιώργος Κορφιάτης                    Κατερίνα Ιωάννου-Σιούτα
+30 210 6799 781                    +30 210 6799 782
ykorfiatis@bankofgreece.gr         kioannou@bankofgreece.gr


Άμεσες πληρωμές Υπηρεσίες εκκίνησης πράξης πληρωμής Πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου Οι εφαρμογές της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού και τα ψηφιακά νομίσματα Λύσεις ψηφιακού πορτοφολιού Ηλεκτρονική τιμολόγηση Άμεσες πληρωμές Υπηρεσίες εκκίνησης πράξης πληρωμής Πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου Οι εφαρμογές της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού και τα ψηφιακά νομίσματα Λύσεις ψηφιακού πορτοφολιού Ηλεκτρονική τιμολόγηση

 
Σχετικοί Σύνδεσμοι