Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Συστήματα Μεγάλων Πληρωμών

TARGET2

Το TARGET2 είναι το νέο διευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών, το οποίο αντικατέστησε το σύστημα TARGET. H ανάπτυξη του νέου συστήματος οφείλεται στις απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν τόσο από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και τις τεχνολογικές εξελίξεις όσο και από τις αγορές, για ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων και εναρμονισμένες υπηρεσίες πληρωμών σε όλη την Ευρώπη. Στο TARGET2, μια ενιαία τεχνική πλατφόρμα (Ενιαία Κοινή Πλατφόρμα-ΕΚΠ) παρέχεται από τις κεντρικές τράπεζες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας, αντικαθιστώντας την αποκεντρωμένη δομή του αρχικού συστήματος TARGET. Με το TARGET2, το Ευρωσύστημα προσφέρει υπηρεσίες με ενιαία τιμολόγηση των πληρωμών τόσο εντός όσο και μεταξύ των κρατών-μελών που συμμετέχουν σε αυτό, με γνώμονα την ανάκτηση του κόστους.

Το TARGET2 προσφέρει μεγάλο εύρος υπηρεσιών για να καλύψει τις απαιτήσεις όλων των χρηστών (ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα, Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας). Η ενιαία πλατφόρμα του TARGET2 υποστηρίζει την εναρμόνιση των εργασιών των τραπεζών, η οποία συμβάλλει στην ομαλή και αποτελεσματική επεξεργασία των πληρωμών. Επιπλέον, το TARGET2 διαθέτει προηγμένα μέσα διαχείρισης της ρευστότητας καθώς και εναρμονισμένες διαδικασίες για τον διακανονισμό των επικουρικών συστημάτων, δηλαδή των συμψηφιστικών συστημάτων και των συστημάτων διακανονισμού χρεογράφων. Το TARGET2 προσφέρει, επίσης, το υψηλότερο δυνατό επίπεδο αξιοπιστίας, καθώς και προηγμένους μηχανισμούς για τη συνέχιση των εργασιών.

Κάθε κεντρική τράπεζα της ζώνης του ευρώ διαχειρίζεται τη δική της συνιστώσα του TARGET2. To ΤΑRGET2-GR αποτελεί συνιστώσα του TARGET2, την οποία διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Το TARGET2-GR συνιστά «σύστημα», κατά την έννοια του ν. 2789/2000, ως ισχύει.

Η μετάβαση στο TARGET2 πραγματοποιήθηκε σταδιακά για τρεις ομάδες χωρών, με την πρώτη να συνδέεται στις 19 Νοεμβρίου 2007, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος. Η δεύτερη ομάδα συνδέθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2008 και η τρίτη στις 19 Μαΐου 2008, ημερομηνία από την οποία άρχισε να συμμετέχει και η Ελλάδα.

Η λειτουργία του TARGET2 κρίνεται ως ιδιαίτερα επιτυχής. H διαθεσιμότητα του συστήματος κινήθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ το σύστημα ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά και τις ημέρες κατά τις οποίες παρουσιάστηκε αυξημένος όγκος συναλλαγών.

H συνεργασία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών με τις τράπεζες, μέσω εκτεταμένων διαβουλεύσεων, διευκόλυνε την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα και συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση του συστήματος και στην εισαγωγή νέων λειτουργιών. Η πρώτη έκδοση του συστήματος TARGET2 που υποστηρίζει τις νέες δυνατότητες λειτουργεί από το Νοέμβριο 2007. Έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί άλλες ένδεκα εκδόσεις του, η τελευταία (11.0), τέθηκε σε λειτουργία το Νοέμβριο του 2017.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ το 2010, αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή ένα έργο με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διακανονισμού τίτλων σε χρήμα κεντρικής τράπεζας, υπό την ονομασία “TARGET2-Securities” (T2S). Το T2S παρέχει σε κεντρικά αποθετήρια αξιών βασικές υπηρεσίες διακανονισμού των συναλλαγών επί τίτλων σε ουδέτερη και διασυνοριακή βάση, πανευρωπαϊκά. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Τ2S, ο διακανονισμός του χρηματικού σκέλους των συναλλαγών επί τίτλων διενεργείται μέσω χρηματικών λογαριασμών που τίθενται ειδικώς προς το σκοπό εξυπηρέτησης του χρηματικού διακανονισμού των συναλλαγών επί τίτλων και εξασφαλίζουν τον διακανονισμό των εν λόγω συναλλαγών σε χρήμα κεντρικής τράπεζας (ειδικοί λογαριασμοί μετρητών – ΕΛΜ). Μέσω των ΕΛΜ οι εθνικές κεντρικές τράπεζες παρέχουν και υπηρεσίες αυτόματης πίστωσης έναντι ταυτόχρονης παροχής ασφάλειας (autocollateralisation). Oι ΕΛΜ υποστηρίζονται τεχνικά από την πλατφόρμα Τ2S, ωστόσο, ως λογαριασμοί μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες χρηματικού διακανονισμού σε πραγματικό χρόνο σε χρήμα κεντρικής τράπεζας, η εν γένει λειτουργία τους εντάσσεται από νομικής απόψεως στο πλαίσιο λειτουργίας του TARGET2, το οποίο τροποποιείται αντιστοίχως, δυνάμει της Κατευθυντήριας Γραμμής ΕΚΤ/2015/15.

Το πλαίσιο λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR αναφέρεται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας του, που τέθηκε  σε εφαρμογή στις 30/11/2018 με την ΠΣΝΠ αριθμ. 108/19.11.2018, ως ισχύει.


TARGET
 
Το σύστημα TARGET άρχισε να λειτουργεί το 1999 και απαρτιζόταν από τα εθνικά συστήματα διακανονισμού πληρωμών σε συνεχή χρόνο των κρατών-μελών της ΕΕ που συμμετείχαν στην ΟΝΕ, το μηχανισμό πληρωμών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το μηχανισμό διασύνδεσής τους. Στο TARGET, όπως και στο TARGET2, είχαν τη δυνατότητα να συνδεθούν και τα συστήματα πληρωμών των χωρών της ΕΕ που δεν είχαν υιοθετήσει τo ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα συμμετείχε στο TARGET από την έναρξη λειτουργίας του με το σύστημα πληρωμών ΕΡΜΗΣ.


Σχετικά Θέματα
 
Σχετικοί Σύνδεσμοι