Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Επίβλεψη Συστημάτων Πληρωμών και Μέσων Πληρωμής

Σύμφωνα με το άρθρο 2, εδάφ. ε', του Καταστατικού της, μια από τις κύριες αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος είναι να προωθεί και να επιβλέπει την ομαλή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων πληρωμών και των μέσων πληρωμής.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επίβλεψη που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος αφορά στην πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση των κινδύνων στα οποία είναι εκτεθειμένα τα συστήματα πληρωμών, όπως είναι ο νομικός, ο πιστωτικός, ο λειτουργικός και ο κίνδυνος ρευστότητας, με στόχο τη διατήρηση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας τους και, κατ' επέκταση, τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Αντιστοίχως, η Επίβλεψη στα μέσα πληρωμής αποσκοπεί στην ασφάλεια και την αποδοτικότητά τους και προς τούτο επικεντρώνεται στον περιορισμό των κινδύνων που ενδέχεται να διαταράξουν την εμπιστοσύνη του κοινού σε αυτά και γενικότερα στο νόμισμα.

Ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής της Επίβλεψης καθορίζονται με την Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής 50/31.7.2002, στην οποία εξειδικεύονται το πλαίσιο αρχών και προτύπων που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία των συστημάτων πληρωμών και των μέσων πληρωμής, ο τρόπος και τα εργαλεία για την άσκηση της Επίβλεψης, καθώς και τα στοιχεία και οι πληροφορίες που οι εμπλεκόμενοι φορείς στη διαχείριση συστημάτων πληρωμών ή/και την παροχή υπηρεσιών πληρωμών οφείλουν να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η Επίβλεψη ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο της πολιτικής του Ευρωσυστήματος, σύμφωνα με την οποία τα συστήματα πληρωμών κατηγοριοποιούνται ως προς τη σημαντικότητά τους και αξιολογούνται έναντι των Θεμελιωδών Αρχών για τα Συστημικώς Σημαντικά Συστήματα Πληρωμών. Όσον αφορά στα μέσα πληρωμής, η Επίβλεψη ασκείται με βάση τα ενιαία πρότυπα επίβλεψης για τις κάρτες πληρωμών, τις εντολές μεταφοράς πίστωσης SEPA και τις άμεσες χρεώσεις SEPA, τα οποία δύνανται να εφαρμοστούν και στα εθνικά μέσα πληρωμής. Επίσης, το Ευρωσύστημα έχει ορίσει πλαίσιο ασφαλείας για τα σχήματα ηλεκτρονικού χρήματος.
 

Συναφείς Δημοσιεύσεις

1)  Εurosystem Oversight Policy Framework (ECB, Φεβρουάριος 2009)

2)  Eurostystem Oversight Report 2009 (ECB, Νοέμβριος 2009)

3)  Core Principles for Systemically Important Payment Systems (BIS, Ιανουάριος 2001)

4)  Business Continuity Oversight Expectations for Systemically Important Payment Systems (SIPS) (ECB, Ιούνιος 2006)

5)  Πρότυπα επίβλεψης για τα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ (ΕΚΤ, Ιούνιος 2003)
 
6)  Harmonised Oversight Approach and Oversight Standards for Payment Instruments (ECB, Φεβρουάριος 2009)

7)  Oversight Framework for Card Payment Schemes – Standards (ECB, Ιανουάριος 2008)

8)  Oversight Framework for Credit Transfer Schemes (ECB, Οκτώβριος 2010)

9)  Oversight Framework for Direct Debit Schemes (ECB, Οκτώβριος 2010)

10) Report on Electronic Money (ECB, Αύγουστος 1998)

11) Electronic Money System Security Objectives (EMSSO) (ECB, Μάιος 2003)

12) Glossary of terms related to payment clearing and settlement systems (ECB, Δεκέμβριος 2009)

 

 

 

 

 

 

 


Σχετικά Θέματα
 
Σχετικοί Σύνδεσμοι