Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Σύστημα Διακανονισμού Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΧΑΕ)

Η “Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ” (ΕΧΑΕ) είναι ο κεντρικός φορέας που έχει αναλάβει την εκκαθάριση και διακανονισμό των χρηματιστηριακών συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών(ΧΑ) με χρήση του Συστήματος Άϋλων Τίτλων (ΣΑΤ). Στο ΣΑΤ καταχωρούνται α) οι άϋλες μετοχές και β) παρακολουθούνται οι μεταβιβάσεις επ' αυτών μέσω των Μερίδων και Λογαριασμών Αξιών των επενδυτών.

Η ΕΧΑΕ προέκυψε από την απορρόφηση από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (ΚΑΑ) και της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤΕΣΕΠ). Η ΕΧΑΕ διαχειρίζεται το αποθετήριο και το σύστημα διακανονισμού χρεογράφων για το σύνολο των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λειτουργεί σε αποϋλοποιημένη βάση. Το πλαίσιο και οι διατάξεις που αφορούν στις διαδικασίες εκκαθάρισης και διακανονισμού διέπονται από τον Κανονισμό Εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών και τη λειτουργία του απο-υλοποιημένου συστήματος χρεογράφων που θέσπισε και επιβλέπει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Συμμετέχοντες στην εκκαθάριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών είναι οι Χειριστές του ΣΑΤ, δηλαδή τα μέλη του ΧΑ και οι τράπεζες που παρέχουν υπηρεσίες θεματοφυλακής.

Η ΕΧΑΕ συμμετέχει στο σύστημα TARGET2-GR, το οποίο συνιστά την ελληνική συνιστώσα του συστήματος TARGET2, με την ιδιότητα α) του επικουρικού συστήματος καθώς και β) του άμεσου συμμετέχοντα – τράπεζα διακανονισμού, σε επικουρικό σύστημα στη Γερμανία, υποστηρίζοντας έτσι και τη συμμετοχή άλλων νομικών προσώπων.

 

 

 

 

 

 

  

 

 


Σχετικά Θέματα
 
Σχετικοί Σύνδεσμοι