Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα

Ως χρηματοπιστωτική σταθερότητα νοείται και μπορεί να οριστεί μια κατάσταση στην οποία το συνολικό χρηματοπιστωτικό σύστημα ―που αποτελείται από τον τομέα των τραπεζών και λοιπών πιστωτικών οργανισμών, τις αγορές χρήματος, πιστώσεων και κεφαλαίων και τις υποδομές των αγορών (συστήματα πληρωμών και εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών)― διαθέτει ισχυρές αντοχές και επαρκείς αντιστάσεις στους απροσδόκητους κραδασμούς ή διορθώσεις ανισορροπιών, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα αποδιοργάνωσης του συστήματος σε βαθμό που θα διακύβευε την αποτελεσματική κατανομή των αποταμιευτικών πόρων και την ομαλή ροή χρήματος και δανειακών κεφαλαίων προς τις κοινωνικά επωφελέστερες χρήσεις και δραστηριότητες.

Σε έντυπη μορφή διατίθενται οι Εκθέσεις Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Ιούνιος 2009 και Δεκέμβριος 2009.

Από τον Ιούλιο 2010 οι Εκθέσεις Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Έκθεση για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα

Ιούλιος 2010

Δεκέμβριος 2009

Ιούνιος 2009