Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

 Δημοσιεύσεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Οικονομικό Δελτίο της ΕΚΤ (πρώην Μηνιαίο Δελτίο)

 Το 2015 το Μηνιαίο Δελτίο αντικαταστάθηκε από το Οικονομικό Δελτίο της ΕΚΤ. Το  Οικονομικό Δελτίο δημοσιεύεται δύο εβδομάδες μετά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ στις οποίες συζητείται η νομισματική πολιτική. Με το Οικονομικό Δελτίο η ΕΚΤ εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει του άρθρου 15.1 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ να δημοσιεύει εκθέσεις για τις δραστηριότητες του ΕΣΚΤ τουλάχιστον ανά τρίμηνο.

 Περιεχόμενα

Τα τεύχη που δημοσιεύονται μετά τις συνεδριάσεις νομισματικής πολιτικής τον Μάρτιο, τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο παρέχουν διεξοδική ανάλυση των οικονομικών και νομισματικών εξελίξεων και περιλαμβάνουν αναφορά στις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος/της ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ. Τα άλλα τεύχη είναι μικρότερης έκτασης και ενημερώνουν για τις εξελίξεις βασικών μηνιαίων δεικτών.

ΕΚΤ - Ετήσια Έκθεση

Έτος : 2014

ΕΚΤ - Έκθεση για τη Σύγκλιση

Έτος : 2014