Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Δράση Marie Sklodowska Curie 

Ο Ρόλος των Παγκόσμιων και Τομεακών Παραγόντων στις Διακυμάνσεις του Μεριδίου Εργασίας

Project ID: GaSLS 746100

Από 2017-07-03 έως 2019-07-02, τρέχον έργο

Επιχορήγηση από: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Συντονιστής: Bank of Greece

Νόμιμος Εκπρόσωπος (LEAR): Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος, Διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών

Τίτλος: MSCA-IF-2016 - Individual Fellowships

Απόσπαση: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Είδος Δράσης: Society and Enterprise Panel

Υπότροφος Ερευνητής: Δρ. Αικατερίνη Καραδημητροπούλου

Στόχοι του χρηματοδοτούμενου έργου:

Το έργο θα διερευνήσει την κατανομή του εθνικού εισοδήματος μεταξύ κερδών και μισθών, όπως αντιπροσωπεύεται από το μερίδιο εργασίας στο εθνικό εισόδημα. Το βασικό σημείο εστίασης θα είναι ο προσδιορισμός των εμπειρικών κανονικοτήτων των μεριδίων παραγόντων σε ανεπτυγμένες και αναδυόμενες χώρες καθώς και μεταξύ βιομηχανικών κλάδων.

Το 1957, ο Kaldor παρατήρησε ότι το μερίδιο της εργασίας στο συνολικό εισόδημα είναι σταθερό διαχρονικά. Αυτό το εύρημα, το οποίο έχει επιπτώσεις στη μακροοικονομική δυναμική, στη μορφή της παραγωγικής λειτουργίας και στην ανισότητα, οδήγησε τους κοινωνικούς επιστήμονες να παραμείνουν «σιωπηλοί» και να παραμελήσουν την έρευνα αναφορικά με το μερίδιο εργασίας για πολλές δεκαετίες. Τα πρότυπα νεοκλασικά μοντέλα ανάπτυξης και οικονομικών διακυμάνσεων, ακολουθώντας το τυποποιημένο δεδομένο του Kaldor, προϋποθέτουν την υποκατάσταση ενός προς ένα μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας. Ωστόσο, η πρόσφατη παρατήρηση ενός φθίνοντος μεριδίου εργασίας υποδεικνύει μια ελλιπή κατανόηση της μακροοικονομικής δυναμικής και ενδεχομένως εσφαλμένες επιπτώσεις πολιτικής που προκύπτουν από αυτά τα μοντέλα. Αυτό έχει ανανεώσει το ενδιαφέρον των μακροοικονομολόγων για να αποκαλύψουν τις πηγές που οδηγούν στην εν λόγω μείωση.

Η προτεινόμενη μελέτη για τις διακυμάνσεις του μεριδίου εργασίας από μία σταθερή εμπειρική σκοπιά θα παράσχει στην ευρεία ακαδημαϊκή κοινότητα των κοινωνικών επιστημών και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής μια καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς του μεριδίου εργασίας. Ειδικότερα, το έργο αυτό αποσκοπεί στο να (i) συμβιβάσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τις πηγές μείωσης του μεριδίου εργασίας εξετάζοντας ένα εκτενές σύνολο κινητήριων δυνάμεων και τη σχέση τους με βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές· (ii) παράσχει μία περιγραφική ανάλυση του μεριδίου αγοράς από μία πολυτομεακή και πολυκρατική προοπτική· καθώς και μία διάσπαση του μεριδίου εργασίας σε εθνικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Συνεπώς, το έργο αυτό θα συνδέσει αυστηρά την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία και τα συμφέροντα των υπευθύνων χάραξης πολιτικής με ζητήματα όπως ποια θα πρέπει να είναι η κατάλληλη αντίδραση των κυβερνήσεων στην παρατηρούμενη μείωση του μεριδίου εργασίας και των επιπτώσεών της στη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική.


Τι είναι η δράση Marie Sklodowska Curie;

Η δράση Marie Sklodowska Curie (MSCA) είναι πρόγραμμα υποτροφιών που χρηματοδοτείται από τα κονδύλια του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρείται το πιο διακεκριμένο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Παρέχει επιχορηγήσεις σε υποψήφιους διδάκτορες ή έμπειρους ερευνητές, οι οποίοι διενεργούν στρατηγικές συνεργασίες με οργανισμούς που ασχολούνται με την έρευνα (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες), τα οποία φιλοξενούν τον υπότροφο.

Η δράση MSCA έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους ερευνητές με τα απαραίτητα προσόντα και με διεθνή εμπειρία για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία, είτε στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν μερικές φορές οι ερευνητές, προσφέροντάς τους ελκυστικές συνθήκες εργασίας και την ευκαιρία να κινηθούν μεταξύ ακαδημαϊκών και άλλων χώρων.


Ποια είναι η κοινωνική επίπτωση;

Η μελέτη των επιπτώσεων του μεριδίου εργασίας από μια σταθερή εμπειρική μακροοικονομική σκοπιά θα παράσχει στην ευρεία ακαδημαϊκή κοινότητα των κοινωνικών επιστημών και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής μια καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς του μεριδίου εργασίας και τις επιδράσεις της σε βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές και θα βοηθήσει στον επαναπροσανατολισμό του ενδιαφέροντος του κλάδου υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο των μεριδίων εισοδήματος που έχει παραμεληθεί μέχρι στιγμής στην οικονομική επιστήμη.
Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση των ερωτημάτων που έχουν προκύψει σχετικά με την κατανομή του μεριδίου εργασίας από το να υπάρχουν και οι δύο άκρες του φάσματος (δηλαδή ερευνητές και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής) και να συνεργάζονται για την παροχή εμπειρικής χάραξης πολιτικής. Το Society and Enterprise Panel του Προγράμματος Υποτροφιών Marie Curie δίνει ακριβώς αυτή την δυνατότητα.


Σχετικά Θέματα