Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Εισφορές στο Ταμείο Εξυγίανσης

Το 2015, με την ενσωμάτωση της Οδηγίας για την Ανάκαμψη και Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων Επενδύσεων (Bank Recovery and Resolution Directive − BRRD) στην ελληνική νομοθεσία (με τον ν. 4335/2015), η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εθνική αρχή εξυγίανσης για τα πιστωτικά ιδρύματα, κατέστη υπεύθυνη για τον υπολογισμό των τακτικών εκ των προτέρων εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη διευθέτηση των σχετικών διαδικασιών. Οι εν λόγω εισφορές για το έτος 2015 καταβλήθηκαν στο Εθνικό Ταμείο Εξυγίανσης, που είναι το Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, δυνάμει του ν. 4335/2015.

Από το 2016 και εξής, με την έναρξη ισχύος του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης, υπεύθυνο για τον υπολογισμό των εισφορών για τα πιστωτικά ιδρύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του SRM είναι πλέον το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, ενώ οι εισφορές συγκεντρώνονται στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF). Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει την ευθύνη συγκέντρωσης των εισφορών και μεταβίβασής τους στο SRF έως την ημερομηνία που προβλέπεται στη διακρατική Συμφωνία για τη μεταφορά και την αμοιβαιοποίηση των εισφορών στο SRF (ν. 4350/2015 − IGA).

Σημειώνεται ότι, για τα ιδρύματα που εμπίπτουν μόνο στο πεδίο εφαρμογής της BRRD και όχι του Κανονισμού SRM, ο υπολογισμός των εισφορών συνεχίζει να πραγματοποιείται από την Τράπεζα. Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε τρίτη χώρα και άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα (“εγχώρια υποκαταστήματα ιδρυμάτων τρίτων χωρών” ή “Union branches” στη BRRD).

Εκ των προτέρων τακτικές εισφορές ιδρυμάτων στο SRF

Η ατομική εισφορά κάθε ιδρύματος υπολογίζεται ανάλογα με το ύψος των υποχρεώσεών του (εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων και των εγγυημένων καταθέσεων) σε σχέση με το σύνολο των υποχρεώσεων (εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων και των εγγυημένων καταθέσεων) όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων με άδεια λειτουργίας στα συμμετέχοντα κράτη-μέλη, αφού προσαρμοστεί στο προφίλ κινδύνου του κάθε ιδρύματος, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που περιγράφεται στον Kατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2015/63, όπως ισχύει.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε έτος ο υπολογισμός των εισφορών για τα επιμέρους ιδρύματα βασίζεται σε:
α) μια κατ’ αποκοπήν εισφορά, που υπολογίζεται κατ' αναλογία του ύψους των υποχρεώσεων ενός ιδρύματος, εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων και των εγγυημένων καταθέσεών του, σε σχέση με το ίδιο μέγεθος όλων των ιδρυμάτων με άδεια λειτουργίας στην επικράτεια των συμμετεχόντων κρατών-μελών και
β) μια προσαρμοσμένη βάσει κινδύνου εισφορά, με εφαρμογή των κριτηρίων και της μεθοδολογίας που περιγράφεται στον Kατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2015/63, όπως ισχύει.

Θεσμικό πλαίσιο

Ο υπολογισμός και η συγκέντρωση των εισφορών των ιδρυμάτων διέπεται από τις διατάξεις των ακόλουθων οδηγιών και κανονισμών
- Άρθρα 102-103 της BRRD, εσωτερικά άρθρα 97-98 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
- Άρθρα 69-70 του Κανονισμού SRM
- Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/63 της Επιτροπής
- Κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1434 της Επιτροπής
- Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/81 του Συμβουλίου
καθώς και από τις επιμέρους σχετικές αποφάσεις που λαμβάνει το SRB και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Εκ των προτέρων τακτικές εισφορές εγχώριων υποκαταστημάτων ιδρυμάτων τρίτων χωρών

Η Τράπεζα της Ελλάδος, με την απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης 31/1/9.5.2016, καθόρισε τους κανόνες υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εκ των προτέρων εισφορών των εγχώριων υποκαταστημάτων ιδρυμάτων τρίτων χωρών. Με την εν λόγω απόφαση, η Τράπεζα θέσπισε πλαίσιο κανόνων υπολογισμού κατά το δυνατόν αντίστοιχο με αυτό που διέπει τα ιδρύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του SRM, καθορίζοντας κατηγορίες κατ’ αποκοπήν ποσών εισφορών βάσει του ύψους των συνολικών υποχρεώσεων των υποκαταστημάτων (εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων και των εγγυημένων καταθέσεων).

Έκτακτες εκ των υστέρων εισφορές (ex-post contributions)

Στην περίπτωση που τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα του ταμείου εξυγίανσης, είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν επαρκούν για την κάλυψη των ζημιών, δαπανών ή άλλων εξόδων τα οποία συνεπάγεται η χρήση του ταμείου σε ενέργειες εξυγίανσης, συγκεντρώνονται έκτακτες εκ των υστέρων εισφορές από τα ιδρύματα με άδεια λειτουργίας στην επικράτεια των συμμετεχόντων κρατών-μελών, προκειμένου να καλυφθούν τα επιπλέον ποσά. Οι εν λόγω έκτακτες εισφορές υπολογίζονται και κατανέμονται μεταξύ των ιδρυμάτων σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζουν τον υπολογισμό των τακτικών εισφορών.
Η αρμόδια αρχή εξυγίανσης, μπορεί να χορηγήσει σε ένα ίδρυμα μερική ή ολική αναβολή από την υποχρέωση καταβολής εκ των υστέρων εισφοράς, εάν αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να προστατευθεί η χρηματοοικονομική του θέση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2016/778.

Εισφορές για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (administrative contributions)

Τα ιδρύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού SRM καταβάλλουν ετησίως στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης εισφορές για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα και με το άρθρο 65 του Κανονισμού SRM, εξέδωσε τον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 1310/2014, ο οποίος ρύθμιζε τη μεθοδολογία υπολογισμού και τις διαδικασίες είσπραξης των προκαταβολών έναντι των διοικητικών εισφορών κατά τη διάρκεια της αρχικής μεταβατικής περιόδου λειτουργίας, και τον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2017/2361, ο οποίος καθορίζει το οριστικό σύστημα των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης. 
Σχετικοί Σύνδεσμοι