Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Συνεργασία με άλλες Αρχές

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εθνική αρχή εξυγίανσης, βρίσκεται σε στενή συνεργασία με άλλα συναφή όργανα και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνεργασία αυτή, εκτός από θεσμικά καθιερωμένη, είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική επιτέλεση των καθηκόντων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς