Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ιστορικό Εξυγιάνσεων

Η Τράπεζα της Ελλάδος, από το 2011 έως σήμερα, έχει προβεί στην εφαρμογή ενεργειών εξυγίανσης επί των πιστωτικών ιδρυμάτων που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Οι εν λόγω εξυγιάνσεις έχουν πραγματοποιηθεί βάσει του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και πιο συγκεκριμένα βάσει των νόμων 4021/2011, 3601/2007, 4261/2014 και 4335/2015 κατά περίπτωση.

Πιστωτικό ίδρυμα

Ημερομηνία εξυγίανσης

Αποφάσεις ΤτΕ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

18/12/2015

ΕΜΕ 28/2/18.12.2015,

ΕΜΕ 32/2/26.5.2016

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

17/4/2015

ΕΜΕ 21/1-3/17.4.2015,

ΕΜΕ 23/1/26.11.2015

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

8/12/2013

ΕΜΕ 14/7-9/8.12.2013,

ΕΜΕ 17/1/14.07.2014

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

8/12/2013

ΕΜΕ 14/4-6/8.12.2013,

ΕΜΕ 16/2/10.6.2014

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

8/12/2013

ΕΜΕ 14/1-3/8.12.2013,

ΕΜΕ 16/1/10.6.2014

ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.

26/7/2013

ΕΜΕ 12/1-2/26.7.2013,

ΕΜΕ 15/1/30.12.2013

FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

10/5/2013

ΕΜΕ 10/1-2/10.5.2013,

ΕΜΕ 13/1/7.11.2013

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

18/1/2013

ΕΜΕ 7/1-3/18.1.2013,

ΕΜΕ 11/1/21.5.2013

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

27/7/2012

ΕΜΕ 4/1-3/27.2.2012,

ΕΜΕ 8/1/24.1.2013,

ΕΜΕ 9/1/28.1.2013

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

23/3/2012

ΕΜΕ 1/7-9/23.3.2012,

ΕΜΕ 3/3/22.6.2012,

ΕΜΕ 5/3/19.9.2012

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

23/3/2012

ΕΜΕ 1/4-6/23.3.2012,

ΕΜΕ 3/2/22.6.2012,

ΕΜΕ 5/2/19.9.2012

ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε.

23/3/2012

ΕΜΕ 1/1-3/23.3.2012,

ΕΜΕ 3/1/22.6.2012,

ΕΜΕ 5/1/19.9.2012

Τ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ*

17/12/2011

ΕΠΑΘ 26/1-2/17.12.2011,

ΕΜΕ 2/1/9.4.2012

PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.*

9/10/2011

ΕΠΑΘ 20/1-3/9.10.2011,

ΕΜΕ 2/2-3/9.4.2012

* Προτού συσταθεί η Επιτροπή Μέτρων Εξυγίανσης στις 29.2.2012, οι αποφάσεις σχετικά με τη λήψη μέτρων εξυγίανσης λαμβάνονταν από την Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων.